Veranderen, verbeteren, verhogen

Het sturen van een bedrijf in het MKB is geen eenvoudige aangelegenheid. Er komen behoorlijk wat zaken kijken, bij het leiden van het bedrijf. Als eigenaar dient de koers bepaald te worden en moet steeds bekeken worden of deze koers ook de goede is, of juist bijsturing nodig heeft. Maar waar moet op gestuurd worden? Het is een vraag, die kan leiden tot onzekerheid. Er bestaan veel tools om deze sturing in goede banen te leiden. Een (te grote) hoeveelheid data is echter ook niet de remedie om onzekerheid weg te nemen. Onderstaand gaan we in op het gecontroleerd sturen van het bedrijf.

Veranderen (Strategie)
Voor vele ondernemers geldt dat het schrijven van een businessplan en dus de strategie, missie en visie niet wordt opgepakt. De ondernemers, die wel de moeite nemen om het businessplan te schrijven en daarmee de strategie bepalen voor de eerste periode van de onderneming, gebruiken het plan doorgaans nadien nauwelijks meer. Strategie is echter iets dat continu door de gedachten van de ondernemer en de onderneming moet gaan. Het nauw volgen van de strategie en de markt(ontwikkelingen) leidt tot een flexibele onderneming. De missie en visie van de ondernemer en de onderneming, die eenvoudig moeten zijn, dienen hierbij ook steeds in lijn te blijven van de strategie. Juist flexibiliteit is van groot belang in de huidige economie. Men moet continu (willen) verbeteren.

Verbeteren
Het verbeteren van de onderneming en diens processen dient gestoeld te worden op gegevens. Van belang hierbij is echter wel dat deze gegevens niet te omvangrijk worden. Sturen op veel gegevens leidt tot minder overzicht. Het is beter om enkele essentiële KPI’s te herkennen, nader te onderzoeken en hierop normen te definiëren, waarop sturing plaatsvindt. Deze KPI’s vertegenwoordigen een significante relatie tussen organisatiedoel en operatie (gekoppeld met procestappen). Als deze koppeling goed is, dan pas kan men proactief bijsturen. Alleen sturen op datgene wat er toe doet geeft meer rust is in de organisatie.

Gechargeerd kan worden gesteld dat een bedrijf dient te sturen op klantwaarde, na een gedegen vertaling binnen het bedrijf. Hierdoor zullen de overige targets vanzelf gunstig uitpakken. Sturen op klantwaarde maakt dat men efficiënt wordt, dat medewerkers continu zingeving ervaren en dat klanten tevreden blijven en dus een goede ambassadeur zijn. De focus van het gehele bedrijf ligt op de klant en het systeem wordt ontlast van minder belangrijke vragen. De eerste besparingen zijn binnen.

Verhogen
Het verbeteren van de processen en daardoor het beter kunnen sturen op de KPI’s leidt tot een (financiële) verbetering van de onderneming. Deze financiële verbetering betekent doorgaans dat de geldstromen toenemen. Hogere geldstromen leiden weer tot een verhoogde waarde van de onderneming. In het kader van waardeverbetering van de onderneming, bezien vanuit een toekomstige verkoop van de onderneming, kan een verbeterproces van de organisatie zeer interessant zijn.

Door middels concrete stappen naar een waardeverhoging te werken, wordt een beter fundament gecreëerd voor een overdracht van de onderneming. Uiteraard geldt dit voor elke onderneming, die het rendement wenst te verhogen!

Weer een nieuw jaar. Wat te doen voor 2014?

Over ruim twee weken is het alweer 2014. Tijd om de zakelijke voornemens concreter te maken. Deze voornemens beginnen uiteraard met het achteruit kijken naar 2013 en dit vertalen naar de toekomst. Elk jaar zult u kritische vragen moeten stellen over uw onderneming en de ontwikkelingen. Vragen zijn onder andere:

 • Is mijn huidige businessmodel nog actueel of is (enige) aanpassing nodig?
 • Dezelfde vraag geldt voor het verdienmodel?

Meer hierover in een vorig blog: Het businessmodel

Ondanks het feit dat bedrijven, die enkel gefocust zijn op financiële performance vaak te laat zijn met businessmodel innovatie, is financieel inzicht en financiële controle zeker van belang: Stel uw begroting 2014 (en 2015) op!

De begroting

Door middels een begroting vooruit te kijken naar de financiële situatie van 2014 wordt u verplicht om na te denken over uw visie en deze te vertalen naar het financiële beleid van uw onderneming. Op voorhand, door uw ervaringen uit de toekomst, wordt inzichtelijk waar de aandachtspunten liggen om de bedrijfsvoering op koers te houden. Door up to date te zijn met de administratie kunt u gedurende 2014 de actuele cijfers steeds te toetsen aan de begroting, waardoor de begroting ook een uitstekend sturingsmiddel.

Als input voor de begroting dient gekeken te worden naar:

 • De historie van uw onderneming. Die als basis kan dienen voor wat betreft informatie. U moet hierbij denken aan seizoenspatronen in de omzet, betalingsgedrag van uw debiteuren, uw eigen betalingsgedrag aan uw crediteuren en de omloopsnelheid van de voorraad.
 • Ontwikkelingen en verwachtingen in (uw) markt, waarbij naast de verwachting van u zelf ook naar de markt als geheel gekeken moet worden.
 • Rekening houdend met bovenstaande bepaalt u welke stappen u in 2014 wenst te nemen en de bijbehorende directe (cijfermatige) gevolgen van deze stappen voor uw bedrijfsvoering.
 • Uiteraard is uw ondernemersgevoel eveneens van belang in de begroting.

Op basis van voornoemde kunnen de twee belangrijkste onderdelen van de begroting vorm krijgen, namelijk de exploitatiebegroting (omzet en kosten) en de liquiditeitsbegroting (ontvangsten en uitgaven).

Let op

 • Een begroting zal nooit 100% overeenkomen met de actualiteit. Begroot daarom om (gedegen) hoofdlijnen.
 • Kosten en uitgaven zijn niet hetzelfde. Bijvoorbeeld: afschrijving zijn kosten, maar geen uitgaven.
 • Gebruik in de exploitatiebegroting geen BTW, maar doe dat wel in de liquiditeitsbegroting.
 • Zorg voor een periodiek vergelijk van de begroting met de actuele cijfers. Zodat de begroting ook daadwerkelijk als middel wordt ingezet!

Uw toekomstig resultaat

Wij denken graag mee om uw zakelijke voornemens in kaart te brengen en te realiseren. Wij wensen u succes en veel ondernemersplezier!

Alvast fijne feestdagen!

Crisis versus het business model

De economie verandert, waardoor de overlevingskansen van ondernemers geringer worden. De afgelopen periode zijn verschillende voorbeelden zichtbaar van druk op ondernemingen, die leiden tot een faillissement, zoals Free Record Shop en OAD. Ook in het MKB is het aantal faillissementen op een hoogtepunt aanbeland. Vraag, die hierbij opkomt, is wat de daadwerkelijke reden is voor het faillissement. Is het simpelweg de crisis, of is het businessmodel te gedateerd? Feit is dat crisissen de ideale voedingsbodem zijn voor transities. Ofwel, ‘never waste a crisis’ en innoveer om de bestaande kansen te pakken. Onderstaand zullen we ingaan op het businessmodel.

Wat is een businessmodel?
Osterwalder, bekend van het business model canvas, definieert het businessmodel als volgt:

“Een businessmodel beschrijft de grondgedachte van hoe een organisatie waarde creëert, levert en behoudt.”

Van belang hierbij is dat de ondernemer zichzelf vragen stelt, zoals:

 • Wat bied ik mijn klanten aan?
 • Wie zijn mijn klanten?
 • Hoe onderhoud ik de relatie met mijn klanten?
 • Hoe lever ik mijn producten en/of diensten?
 • Wat zijn mijn kosten?
 • Welke partners heb ik nodig?
 • Welke activiteiten moet ik ontplooien?
 • Welke resources heb ik nodig?

Door antwoorden op de vragen te vinden, zal het businessmodel vorm krijgen. Vervolgens dient de markt betreden te worden en zo “de chaos te ervaren”, dient het model zich verder te ontwikkelen. Hier loopt het voor ondernemers vaak spaak. Na het betreden van de markt en het bedienen van de klanten is het businessmodel niet meer van belang. Juist na het betreden van de markt is het van essentieel belang om flexibel te blijven.

Veranderen (en innoveren)
Ondernemers moeten terug durven gaan naar de behoeftes van de consument. Zonder de klant is de ondernemer nergens. Veel ondernemers vinden het echter lastig om uit de ivoren toren te komen en om naar de klant en diens behoeften te luisteren. Ze zijn de klant uit het oog verloren en bieden een product/dienst aan zonder te weten of er nog daadwerkelijk (grote) behoefte bestaat naar dit product/ deze dienst.

De behoeften van de klanten veranderen namelijk, hetgeen wordt verstrekt door de veranderende economie. Klanten zijn kritischer en hebben daarbij de tools in handen om een beter oordeel te vellen. Dankzij internet zijn klanten beter geïnformeerd en worden zij geholpen om een keuze te maken, zonder het initiatief te verliezen. Dit neemt direct met zich mee dat enkele verdienmodellen zullen verdwijnen, bijvoorbeeld tussenhandelaren/ reisbureaus/ etc. De businessmodellen zullen moeten veranderen en moeten innoveren, rekening houdend met de eisen voor maatwerk van de klanten. De ondernemer zal op een andere manier naar zijn business moeten kijken.

De ondernemer zal zijn/haar eigen businessmodel (continu) ter discussie moeten stellen. Voldoet het model nog aan de huidige markt en de eisen van de klant. Feit is dat er een risico schuilt in het niet aanpassen aan de ontwikkelingen. Een ander bedrijf kan namelijk wel de stap maken naar een nieuw businessmodel waardoor jij opeens compleet ouderwets bent. “De essentie is dat de kans groot is dat iemand anders, direct of indirect jouw businessmodel ter discussie stelt als jij het zelf niet doet.”

Uit onderzoek van Research for Innovation van de Rotterdam School of Management blijkt dat één op de drie bedrijven in Nederland vasthoudt aan het bestaande businessmodel. Tevens worden de volgende punten gevonden:

 • Bedrijven die het bestaande businessmodel verbeteren en tegelijkertijd een nieuw businessmodel ontwikkelen hebben de beste bedrijfsprestaties;
 • In een zeer competitieve omgeving leidt replicatie van het businessmodel tot afnemende bedrijfsprestaties en is juist vernieuwing van het businessmodel noodzakelijk;
 • Ondernemend management en het opnemen van nieuwe technologieën zorgt voor een boost van businessmodel innovatie;
 • Een focus op aandeelhouderswaarde, en het excessief luisteren naar bestaande klanten leidt tot uitstel van businessmodel innovatie;
 • Bedrijven enkel gefocust op financiële performance zijn vaak te laat met businessmodel innovatie;
 • Bedrijven die waarschuwingssignalen in de uithoeken van hun markt oppakken, hun kerncompetenties kritisch in de gaten houden en investeren in talenten van medewerkers kunnen sneller hun businessmodel innoveren.

Hoe kan het businessmodel innoveren?
Cruciaal om het businessmodel te innoveren, is kennis van de eigen onderneming. Daarbij is leiderschap een essentieel onderdeel. Een innovatieve cultuur bevordert eveneens businessmodel innovatie.

Een zichtbare trend/ontwikkeling in ondernemersland is het ‘betrekken’ van duurzaamheid in het businessmodel. Het gaat niet alleen om het behalen van een financieel rendement, maar ook of de onderneming maatschappelijke goede dingen doet.

Houdt de markt (trends/ontwikkelingen/concurrenten/klantbehoeften) voortdurend in de gaten en ageer!

Mismanagement

Zoals meermalen in de media te lezen is, heeft het aantal faillissementen een hoogtepunt bereikt. Uit onderzoek van Graydon blijkt dat “mismanagement” de voornaamste reden is voor een faillissement. Daarnaast zijn ontwikkelingen in de markt een belangrijke reden voor faillissement.

Onder mismanagement wordt onder andere verstaan:

 • Onvoldoende administratieve organisatie
 • Onvoldoende interne organisatie van de bedrijfsvoering
 • Onvoldoende inzicht in kostenstructuur en kostenbeheersing, waaronder privé uitgaven
 • Te snelle groei
 • Overfinanciering

Bovengenoemde zaken hebben vrijwel allen betrekking op de financiële situatie van het bedrijf en het inzicht in deze situatie. Belangrijke vraag daarbij is “Hoe is de werkkapitaalpositie?”. Het is als ondernemer dan ook van groot belang dat inzicht bestaat in de financiële situatie. De actuele cijfers kunnen afgezet worden tegen een veronderstelde begroting en benchmarks uit de branche.

Op deze wijze kan bepaald worden of de uitgezette koers daadwerkelijk financieel gevolgd wordt. Tevens wordt spoedig duidelijk of bijsturing noodzakelijk blijkt te zijn, zodat uw bedrijf gezond blijft. Er kan dan ook daadwerkelijk actie ondernomen worden waar nodig! Op deze manier hoeft niet aan een faillissement gedacht te worden, maar meer aan de continuïteit van uw onderneming. Inzicht in de financiële situatie van de onderneming is essentieel om waardecreatie binnen uw onderneming mogelijk te maken!

Neem gerust contact op met ons kantoor, indien u vragen heeft over uw financiële situatie en de wijze waarop u inzicht kunt verkrijgen.

Samen op koers!

Research & Development in 2012 nog steeds gestimuleerd

Ook in 2012 stimuleert de overheid u om aan Research & Development (R&D) te doen. De overheid stelt in 2012 diverse regelingen met betrekking tot R&D weer open.

In dit artikel hebben wij de belangrijkste regelingen voor u in kaart gebracht.

Research & Development Aftrek (RDA)

De RDA is een nieuwe generieke fiscale faciliteit, waarmee u de directe kosten van uw research en development kunt verlagen. Aangezien de R&D-loonkosten al door middel van de WBSO-regeling worden verminderd, richt de RDA zich op het faciliteren van de niet-loonkosten die betrekking hebben op R&D. U kunt hierbij denken aan exploitatie- en investeringskosten van R&D.

In 2012 is € 250 miljoen beschikbaar. Vanaf 2014 zal er structureel € 550 miljoen per jaar beschikbaar zijn.

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

In 2012 wordt de WBSO-regeling met een verruimd budget van € 864 miljoen voortgezet. De WBSO is bedoeld voor iedere ondernemer in Nederland die R&D verricht. U vermindert eenvoudig de loonkosten van R&D door middel van een aftrek op de af te dragen loonheffingen. Het aftrekpercentage bedraagt 42% over de eerste € 110.000 aan S&O-loonkosten, daarboven bedraagt de aftrek 14%. Als u starter bent, komt u in aanmerking voor een aftrekpercentage van 60%.

Innovatiefonds MKB+

Per 1 januari 2012 start het Innovatiefonds MKB+. Het innovatiefonds is bedoeld om het voor ondernemers gemakkelijker te maken om investeerders te vinden voor innovatieve projecten.

De ontwikkeling van innovatieve producten is duur en onzeker. Vooraf is het niet bekend of het eindproduct aan de verwachtingen zal voldoen. Door gebruik te maken van het Innovatiefonds MKB+ kunnen bedrijven hun innovatieve projecten toch uitvoeren.

Het innovatiefonds bestaat uit twee onderdelen, namelijk:

 • innovatiekredieten die rechtstreeks aan ondernemingen wordt verstrekt;
 • risicokapitaal dat via een investeringsfonds bij de ondernemer terechtkomt.

Voorwaarde van de regeling is dat u de lening terugbetaalt als de innovatie succesvol op de markt is gebracht. Dit geld wordt dan weer gebruikt voor nieuwe innovatieve projecten.