Berichten

Een earn out, wat is dat?

U zult vast en zeker gehoord of gelezen hebben dat het verkrijgen van een financiering bij een bankinstelling als lastiger ervaren wordt dan voorheen. Voor het financieren van een bedrijfsovername is dat niet anders. Het is inderdaad zo dat de banken de normering strakker gereguleerd heeft en dat vooral een ruime eigen inbreng een vereiste is. Dit alles wil echter niet zeggen dat een transactie geen doorgang kan vinden. Er zijn verschillende mogelijkheden voor het inrichten van de transactie om een deal te maken. Een voorbeeld hiervan is het gebruik maken van de zogenaamde earn out. Onderstaand zullen we ingaan op de earn out in de situatie dat 100% van de aandelen worden overgedragen.

Earn out
Een earn out is feitelijk een toekomstige nabetaling op de overname van een gedeelte van de koopsom. Doorgaans wordt de eerste betaling, op overnamedatum, laag gehouden. Deze eerste betaling wordt als een commitment gezien in de deal. De toekomstige nabetaling is variabel en wordt afhankelijk gemaakt van gebeurtenis in de toekomst, zoals in dit voorbeeld de gerealiseerde nettowinst over een bepaald jaar. Hierbij kan tevens overeengekomen worden dat de nabetaling over meerdere jaren zal gelden en dat de nabetaling een minimum en/of een maximum bedrag kent.

Nadelen
Een earn out afspraak in de overname kan tot discussies leiden, na overname. Dit is gelegen in het feit dat de verkoper in een risico loopt over de te ontvangen nabetalingen. In de situatie van een overdracht van 100% van de aandelen is de verkoper niet meer betrokken bij de onderneming. (al is een betrokkenheid vanuit verkoperperspectief wel gewenst). Gezien het feit dat de nabetalingen afhankelijk zijn van gerealiseerde nettowinst en de koper de jaarrekening opmaakt, kunt u reeds een beeld vormen van het belang. Om de nabetaling te drukken, zal de koper de incentive hebben om de nettowinst zo laag mogelijk vast te stellen. Een heldere en volledige vastlegging van de earn out in de overeenkomst is essentieel. De wijze waarop de earn out wordt berekend en door wie de drivers van de earn out worden vastgesteld dienen nadrukkelijk vastgelegd te worden. tevens bestaat de mogelijkheid dat de verkoper als bestuurder betrokken blijft bij de onderneming. In deze situatie dient nadrukkelijk vastgelegd te worden wat er gebeurd in het geval van een conflict tussen koper en verkoper.

Voordelen
De earn out is voornamelijk ‘bekend’ vanwege de voordelen, die deze afspraak heeft, om zodoende toch tot een deal te kunnen komen. Doordat de eerste betaling van de koopsom laag gehouden wordt en de nabetalingen normaliter uit de overwinsten van de toekomstige jaren worden betaald, is de benodigde financiering eenvoudiger te verkrijgen. Daarnaast is de uiteindelijke totaalprijs gebaseerd op behaalde resultaten. Er wordt dus immer een ‘reële’ prijs betaald voor de overname. De verkoper zal gedurende de earn out periode betrokken willen blijven bij de onderneming om ‘controle’ te hebben over het reilen en zeilen binnen de onderneming en zodoende zicht te hebben op de cijfers. Deze betrokkenheid kan uiteraard voordelen met zich meenemen, doordat de overdracht van kennis/ervaring etc. geleidelijk beter kan plaatsvinden.

Tenslotte
In gevallen waarbij de waarde en prijs, door toekomstverwachtingen, ver uit elkaar liggen of in gevallen van moeilijk financierbaarheid kan een earn out oplossing bieden. Wel zal de invulling van deze earn out goed overdacht moeten worden. Het is zaak dat de earn out regeling duidelijk en ondubbelzinnig wordt overeengekomen. Punten van aandacht zijn:

–          De parameters voor de earn out;
–          De eventuele minimum- en maximumbedragen;
–          De bevoegdheden van koper en verkoper;
–          De betalingstermijnen en de gevolgen van termijnoverschrijding;
–          De vaststelling en inrichting van de jaarrekening.

Een goede opzet is dus van essentieel belang.

Samen op koers!

Onbelaste reiskostenvergoeding afgeschaft?

Het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding met ingang van 1 januari 2013, een maatregel uit het tot Lente-akkoord omgedoopte bezuinigingspakket, zorgt voor veel commotie.

De permanente verlaging van de overdrachtsbelasting op woningen naar 2% wordt gefinancierd uit de afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding, inclusief het onbelaste privégebruik van lease-auto’s. Tevens zou deze maatregel moeten bevorderen dat mensen dichter bij hun werkplek gaan wonen en de milieu- en filedruk zou moeten verminderen!

Welke gevolgen heeft deze maatregel specifiek voor werkgevers en werknemers? Dat is afhankelijk van wat er exact in de CAO of arbeidsovereenkomst/arbeidsvoorwaarden is overeengekomen.

Afhankelijk van de hierin vastgelegde afspraken levert de maatregel behoorlijk wat extra kosten op voor de werkgever en/of de werknemer!

Kortom als deze maatregel definitief wordt doorgevoerd, zullen ondernemers naar alle waarschijnlijkheid worden geconfronteerd met lastenverzwaring. Nu maar afwachten of de maatregel ook door het aanstaande nieuwe kabinet wordt ingevoerd!

Heeft u vragen? Neemt u even contact op met uw relatiebeheerder of één van de medewerkers van onze loonafdeling, zij kunnen u nader informeren

Nieuw huwelijksvermogensrecht

Na een lange aanloop is met ingang van 1 januari 2012 het nieuwe huwelijksvermogensrecht in werking getreden. Aanvankelijk werd met dit wetsvoorstel beoogd om het wettelijke uitgangspunt van de algehele gemeenschap van goederen te vervangen door een beperkte gemeenschap van goederen. Uiteindelijk is echter besloten om toch de algehele gemeenschap van goederen te handhaven als wettelijk uitgangspunt. Desondanks brengt het nieuwe huwelijksvermogensrecht enkele belangrijke wijzigingen met zich mee, zowel voor nieuwe als voor bestaande huwelijken.

Uitsluitingsclausules
Ook in het nieuwe huwelijksvermogensrecht vallen schenkingen en erfenissen in beginsel in de algehele gemeenschap. Dit is slechts anders indien bij uiterste wilsbeschikking of bij de gift is bepaald dat zij niet in de gemeenschap valt. Het belang van uitsluitingsclausules blijft derhalve ongewijzigd voor een erflater of schenker die wil voorkomen dat de “koude kant” via het huwelijksvermogensrecht de beschikking krijgt over het geschonken of nagelaten vermogen.

Bestuur
Tot 1 januari 2012 is de echtgenoot van wiens zijde een goed in de gemeenschap is gevallen exclusief bestuursbevoegd. Onder de nieuwe regeling wordt iedere echtgenoot zelfstandig bestuursbevoegd ten aanzien van alle gemeenschapsgoederen. Dit betekent dat beide echtgenoten beslissingen mogen nemen over goederen van de gemeenschap. Een uitzondering op deze regel vormen de goederen op naam (registergoederen, vorderingen op naam en aandelen in een nv of bv) en goederen die dienstbaar zijn aan het beroep of bedrijf van één van de echtgenoten.

Verval rechterlijke goedkeuring
Echtgenoten die tijdens het huwelijk hun huwelijksvoorwaarden willen wijzigen of opheffen, hebben hiervoor tot 1 januari 2012 een rechterlijke goedkeuring nodig. Onder het nieuwe huwelijksvermogensrecht is deze rechterlijke goedkeuring niet meer nodig.

Beleggingsleer
Deze wijziging laat zich het best illustreren aan de hand van een voorbeeld. Man en vrouw zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. De man heeft € 100.000 geërfd, waarbij is bepaald dat dit bedrag geen deel kan uitmaken van een huwelijksgemeenschap.

Man en vrouw kopen een woning van € 300.000. Hiertoe wordt € 200.000 gemeenschappelijk vermogen en € 100.000 privévermogen van de man gebruikt. Na tien jaar wordt de woning verkocht voor € 600.000. Tot 1 januari 2012 had de man na de verkoop recht op zijn nominale inleg, zijnde € 100.000. Onder het nieuwe huwelijksvermogensrecht wordt de beleggingsleer toegepast. Dit betekent in ons voorbeeld dat de man naar evenredigheid meedeelt in de waardestijging en dat zijn privé- inleg dus recht geeft op een bedrag van € 200.000.

Einde huwelijksgemeenschap
Onder huidig recht wordt de huwelijksgemeenschap pas ontbonden op het tijdstip van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking van de rechter in de registers van de burgerlijke stand. Dit betekent dat tijdens de echtscheidingsprocedure beide echtgenoten nog goederen kunnen aanschaffen en schulden kunnen maken die ten bate of ten laste van de gemeenschap komen. Onder de nieuwe wet wordt het tijdstip van ontbinding van de gemeenschap vervroegd naar het tijdstip van indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding.

Aansprakelijkheid voor gemeenschapsschulden na einde huwelijk
Onder het huidige recht is een echtgenoot na ontbinding van de huwelijksgemeenschap voor de helft aansprakelijk voor de gemeenschapsschulden die de andere echtgenoot is aangegaan. Ook het privévermogen van deze echtgenoot kan verhaal bieden voor de door de andere echtgenoot aangegane schulden. Onder het nieuwe recht biedt het privévermogen van een echtgenoot na ontbinding van het huwelijk echter geen verhaal meer voor door de andere echtgenoot aangegane schulden. Beide echtgenoten zijn onder het nieuwe recht hoofdelijk aansprakelijk (voor 100%) voor gemeenschapsschulden die de andere echtgenoot is aangegaan, maar daarvoor kan slechts worden uitgewonnen hetgeen die echtgenoot uit hoofde van de verdeling van de huwelijksgemeenschap heeft verkregen.

Conclusie
De wijziging van het huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2012 heeft een aantal juridische en fiscale gevolgen. Deze gevolgen zijn zowel voor nieuwe als ook voor bestaande huwelijken van belang. Uw notaris of uw adviseur van LDE Accountants B.V. kan deze gevolgen voor uw persoonlijke situatie in kaart brengen.

Voor nadere informatie en/of advies kunt u terecht bij en uw vaste contactpersoon.

BTW-privégebruik auto’s

Recent is er geproceerd over de BTW-correctie die moet worden toegepast bij privé-gebruik van auto’s van de zaak. Met name aan de orde is de vraag of de koppeling aan de bijtelling in de inkomstenbelasting wel terecht is.

Het Europese hof heeft bij een op 24 februari 2012 gepubliceerd arrest (Van Laarhoven, nummer C?594/10) beslist dat de systematiek op zich niet verboden is, maar dat de nederlandse rechter nog wel moet beoordelen of deze methode wel leidt tot een evenredig heffing. Een heffing dus waarbij de correctie in de omzetbelasting evenredig is met de omvang van het privégebruik. Onze beoordeling is dat de evenredigheid lang niet vast staat omdat er voor sommigen in het geheel geen correctie is en voor anderen wel. Diegenen met een auto met een lage bijtelling worden immers minder gecorrigeerd dan diegenen die onder de hogere bijtelling vallen, ook als ze evenveel privékilometers rijden en een auto met dezelfde cataloguswaarde rijden.

LDE Accountants B.V. zal daarom bezwaar indienen voor al haar klanten die hierdoor betroffen zijn.