Berichten

Waardebepaling

Vaak wordt waardebepaling rechtstreeks in combinatie gezien met bedrijfsovernames. Er dient namelijk een beeld te zijn van de onderneming om een vraagprijs vast te stellen of om een gedegen bieding voor te bereiden. Echter, waardepaling is niet slechts gewenst voor bedrijfsovernames. Een waardebepaling kan voor verschillende doelen ingezet worden. Onderstaand enkele situaties waarin een waardebepaling ingezet kan worden:

 • In het kader van een bedrijfsovername, teneinde inzicht te verkrijgen in de onderneming en als basis voor een realistische vraagprijs of een verantwoorde bieding;
 • In het kader van een toetreding/participatie door een aandeelhouder;
 • In het kader van andersoortige investeringsbeslissingen en/of herfinancieringbeslissingen;
 • Ten behoeve van inzicht in de waardeontwikkeling van de onderneming (periodiek);
 • Inzicht in de aandachtspunten voor de (going concern) onderneming;
 • Inzicht in de ruilverhouding bij een fusie;
 • Oprichting van een besloten vennootschap(structuur), met inbreng in natura en/of de herstructurering van een besloten vennootschapstructuur;
 • In geval van situaties op persoonlijk vlak van de ondernemer, zoals het overlijden van de ondernemer, of een echtscheiding;
 • Bij geschillen.

Bij een waardebepaling wordt doorgaans naar de economische waarde van de onderneming gekeken. De economische waarde is de huidige/contante waarde van de aan die onderneming toe te rekenen toekomstige geldstromen. Voor het uitvoeren van de waardebepaling dienen verschillende stappen doorlopen te worden. Onderstaand wordt kort ingegaan op de te nemen stappen in het geval van de bepaling van de economische waarde.

Stap 1:
In stap 1 wordt de waarderingsopdracht geformuleerd, waarbij eveneens het waarderingsobject en het waarderingmoment- en tijdstip worden vastgesteld. Tevens wordt gekeken naar de voorbehouden en vrijwaringen binnen de opdracht.

Stap 2:
Op basis van de opdracht wordt het waarderingobject geanalyseerd, waarbij gekeken wordt naar de historie van de onderneming en diens activiteiten en het bijbehorende verdienmodel, alsmede de strategie van de onderneming. Tevens wordt gekeken naar de juridische en fiscale opzet van de organisatie

Stap 3:
In stap 3 wordt inzicht verkregen in de omgeving en markt waarin de onderneming opereert, waarbij de kansen en bedreigingen in kaart worden gebracht. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de DEPEST model en/of het krachtenmodel van Porter. Bij het DEPEST wordt gekeken naar de Demografische, Economische, Politiek-juridische, Ecologische, Sociaal-culturele en Technologische factoren, die een rol spelen. Bij Porter wordt gekeken naar krachten, die invloed hebben op de winstgevendheid van de onderneming, zoals leveranciers, klanten, concurrentie, nieuwe toetreders en nieuwe producten/substituten.

Stap 4:
In stap 4 worden de financiële gegevens van de onderneming geanalyseerd.

Stap 5:
Na de analyse van de financiële gegevens kan het toekomstbeeld opgetuigd worden. Eerder is al gekeken naar het verdienmodel en de strategie van de onderneming, aangevuld met een SWOT van de onderneming. Een combinatie van deze input zijn de basis voor de prognose van de onderneming, te weten de balans, de winst- en verliesrekening en daarmee de kasstromen.

Stap 6:
Op basis van het inzicht in het risicoprofiel van de onderneming kan de vermogenskostenvoet worden opgetuigd. De waardering kan worden uitgevoerd, waaruit de ondernemingswaarde en de aandeelhouderswaarde volgen. Tenslotte kan een gevoeligheidsanalyse worden uitgevoerd.

Slot
Voor ondernemingsbeslissingen is waardebepaling een gedegen middel om inzicht te verkrijgen!

Voor vragen over waardebepaling kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.

Opstart administratie 2014

Als ondernemer bent u weer volop bezig om de administratie van 2013 af te ronden en de administratie van 2014 op te starten.

Hieronder treft u een overzicht van zaken, waar u rekening mee moet houden;

 • Zorg voor nieuwe mappen (digitaal en/of hardcopy) waar de facturen en bankafschriften in opgeborgen kunnen worden. Indien u hardcopy mappen gebruikt, heeft het de voorkeur dat per jaar een andere kleur gebruikt wordt. Op deze manier kunt u makkelijk zaken raadplegen;
 • De papieren administratie van 2013 kunt u opbergen in het archief. Deze moet 7 jaar bewaard worden in verband met (een mogelijke) belastingcontrole;
 • Bekijk de openstaande postenlijst debiteuren en crediteuren per 31-12-2013, zodat u kunt beoordelen of bepaalde facturen open zijn blijven staan of dat er met het boeken iets fout is gegaan. Stuur debiteuren, waarvan de betalingstermijn is verstreken, een aanmaning/herinnering;
 • Zet de factuurnummering goed, als u een jaarcyclus bij de factuurnummering gebruikt, bijv. 2014001;
 • Bij de boekhoudpakketten snelstart en imuis online moet een jaarovergang/afsluiting uitgevoerd worden, zodat de beginsaldi van de bank en kas worden overgenomen naar 2014. Dit voert u op de volgende wijze uit:

Imuis online

U gaat naar financieel en dan vervolgens naar jaaraansluiting

Snelstart

U gaat naar  extra en dan vervolgens naar boekjaar afsluiten. U kiest vervolgens voor het overnemen van de beginbalans voor alle balansrekeningen. Nu kunt u kiezen voor jaar 2013 afsluiten.

Als u nog tips en/of vragen hebt over de afsluiting van 2013 en de opstart van 2014 kunt u altijd contact opnemen met ons kantoor.

Veranderen, verbeteren, verhogen

Het sturen van een bedrijf in het MKB is geen eenvoudige aangelegenheid. Er komen behoorlijk wat zaken kijken, bij het leiden van het bedrijf. Als eigenaar dient de koers bepaald te worden en moet steeds bekeken worden of deze koers ook de goede is, of juist bijsturing nodig heeft. Maar waar moet op gestuurd worden? Het is een vraag, die kan leiden tot onzekerheid. Er bestaan veel tools om deze sturing in goede banen te leiden. Een (te grote) hoeveelheid data is echter ook niet de remedie om onzekerheid weg te nemen. Onderstaand gaan we in op het gecontroleerd sturen van het bedrijf.

Veranderen (Strategie)
Voor vele ondernemers geldt dat het schrijven van een businessplan en dus de strategie, missie en visie niet wordt opgepakt. De ondernemers, die wel de moeite nemen om het businessplan te schrijven en daarmee de strategie bepalen voor de eerste periode van de onderneming, gebruiken het plan doorgaans nadien nauwelijks meer. Strategie is echter iets dat continu door de gedachten van de ondernemer en de onderneming moet gaan. Het nauw volgen van de strategie en de markt(ontwikkelingen) leidt tot een flexibele onderneming. De missie en visie van de ondernemer en de onderneming, die eenvoudig moeten zijn, dienen hierbij ook steeds in lijn te blijven van de strategie. Juist flexibiliteit is van groot belang in de huidige economie. Men moet continu (willen) verbeteren.

Verbeteren
Het verbeteren van de onderneming en diens processen dient gestoeld te worden op gegevens. Van belang hierbij is echter wel dat deze gegevens niet te omvangrijk worden. Sturen op veel gegevens leidt tot minder overzicht. Het is beter om enkele essentiële KPI’s te herkennen, nader te onderzoeken en hierop normen te definiëren, waarop sturing plaatsvindt. Deze KPI’s vertegenwoordigen een significante relatie tussen organisatiedoel en operatie (gekoppeld met procestappen). Als deze koppeling goed is, dan pas kan men proactief bijsturen. Alleen sturen op datgene wat er toe doet geeft meer rust is in de organisatie.

Gechargeerd kan worden gesteld dat een bedrijf dient te sturen op klantwaarde, na een gedegen vertaling binnen het bedrijf. Hierdoor zullen de overige targets vanzelf gunstig uitpakken. Sturen op klantwaarde maakt dat men efficiënt wordt, dat medewerkers continu zingeving ervaren en dat klanten tevreden blijven en dus een goede ambassadeur zijn. De focus van het gehele bedrijf ligt op de klant en het systeem wordt ontlast van minder belangrijke vragen. De eerste besparingen zijn binnen.

Verhogen
Het verbeteren van de processen en daardoor het beter kunnen sturen op de KPI’s leidt tot een (financiële) verbetering van de onderneming. Deze financiële verbetering betekent doorgaans dat de geldstromen toenemen. Hogere geldstromen leiden weer tot een verhoogde waarde van de onderneming. In het kader van waardeverbetering van de onderneming, bezien vanuit een toekomstige verkoop van de onderneming, kan een verbeterproces van de organisatie zeer interessant zijn.

Door middels concrete stappen naar een waardeverhoging te werken, wordt een beter fundament gecreëerd voor een overdracht van de onderneming. Uiteraard geldt dit voor elke onderneming, die het rendement wenst te verhogen!

7 Oplossingen voor een omzetsprong

Oplossing 1. Wees online zichtbaar en actief
Een prachtige en snelle manier om aan je zichtbaarheid te werken is online actief te zijn. Daar maakt social media natuurlijk een groot onderdeel van uit maar vergeet ook niet alle blogs, nieuwssites en internetfora. Wat vooral belangrijk is, is een relatie leggen. In contact zijn en willen geven. Pas dan kun je halen of nog liever: krijgen!

Oplossing 2. Ga antwoorden geven
Jouw klant heeft een hoop vragen, worstelingen of verlangens. Ga antwoorden geven op deze vragen, worstelingen of verlangens. Doe dit frank en vrij zonder er in 1e instantie iets voor terug te vragen. Help je klant belangeloos een stukje vooruit. Let wel: een stukje :-)…

Oplossing 3. Vertroetel je klant
De gunfactor blijft een gouwe ouwe in het hele verkoopproces. Bedenk eens een paar acties die jij kunt inzetten om op een fijne manier in beeld te blijven bij je klant. Welk kadootje zou je hem of haar kunnen geven? En hoe werk je hier met regelmaat aan? Een paar voorbeelden: neem je klant eens mee naar een concert of stuur ‘m een voorjaarskaart met een hartenwens, neem ‘m naar een interessante beurs of bijeenkomst of trakteer ‘m eens op een lekkere lunch.

Oplossing 4. Werk aan je persoonlijke thema’s
Innerlijke belemmeringen zijn vaak de belangrijkste factor dat we niet in onze kracht staan en dat we niet het succes hebben wat we onszelf toewensen. Hou de komende tijd eens bij welke innerlijke stemmetjes of duiveltjes jij hebt en wordt je gewaar hoe ze je weerhouden van vooruitgang. Bespreek vervolgens met een goede vriend/vriendin of collega-ondernemer deze stemmetjes en duiveltjes eens en bevraag ze hoe zij hier mee om gaan. Want van een ander kun je leren en alleen al het uitspreken van deze gedachten helpt vaak bij het ervaren van de rare kronkels die er in zitten…

Oplossing 5. Heb een jaarplanning
Pak een leeg vel, teken er de maanden van het jaar op en bepaal voor jezelf welke producten/diensten je dit jaar wanneer verkocht wil hebben en aan hoeveel klanten. De tussenliggende gaten ga je vullen met marketingacties en –activiteiten die je kunt gaan doen om zoveel mogelijk klanten te enthousiasmeren voor je producten.

Oplossing 6. Stel deadlines
Een hele krachtige manier om in de actiestand te komen én te blijven, is een deadline bepalen. Vlak na iedere omzetsprong bepaal ik bijvoorbeeld al snel de datum voor de volgende omzetsprong. En communiceer ik ook hierover. Fijn voor iedere klant die ‘m de vorige keer heeft moeten missen, maar misschien nog wel fijner voor mij omdat ik daardoor ook precies weet welke stappen ik in de tussentijd wanneer moet zetten (als het ware sub-deadlines).

Oplossing 7. Ga spreken voor publiek
Wat heeft mij het spreken voor publiek een boost gegeven! En dat gun ik jou ook. Dus denk eens na wat de plekken zijn waar jouw klant zich verzameld en waar jij je verhaal eens zou mogen doen? En die plekken zijn legio, echt waar! Ik ontdek er zelf ook nog steeds telkens… En als je het eng vindt om voor groepen te staan, probeer hier aan te werken door bijvoorbeeld een training op dit gebied te volgen of zoek naar kleinschalige manieren om je verhaal te kunnen doen. Succes verzekerd!

Met dank aan Myriam de Roo van Trivalent.

Weer een nieuw jaar. Wat te doen voor 2014?

Over ruim twee weken is het alweer 2014. Tijd om de zakelijke voornemens concreter te maken. Deze voornemens beginnen uiteraard met het achteruit kijken naar 2013 en dit vertalen naar de toekomst. Elk jaar zult u kritische vragen moeten stellen over uw onderneming en de ontwikkelingen. Vragen zijn onder andere:

 • Is mijn huidige businessmodel nog actueel of is (enige) aanpassing nodig?
 • Dezelfde vraag geldt voor het verdienmodel?

Meer hierover in een vorig blog: Het businessmodel

Ondanks het feit dat bedrijven, die enkel gefocust zijn op financiële performance vaak te laat zijn met businessmodel innovatie, is financieel inzicht en financiële controle zeker van belang: Stel uw begroting 2014 (en 2015) op!

De begroting

Door middels een begroting vooruit te kijken naar de financiële situatie van 2014 wordt u verplicht om na te denken over uw visie en deze te vertalen naar het financiële beleid van uw onderneming. Op voorhand, door uw ervaringen uit de toekomst, wordt inzichtelijk waar de aandachtspunten liggen om de bedrijfsvoering op koers te houden. Door up to date te zijn met de administratie kunt u gedurende 2014 de actuele cijfers steeds te toetsen aan de begroting, waardoor de begroting ook een uitstekend sturingsmiddel.

Als input voor de begroting dient gekeken te worden naar:

 • De historie van uw onderneming. Die als basis kan dienen voor wat betreft informatie. U moet hierbij denken aan seizoenspatronen in de omzet, betalingsgedrag van uw debiteuren, uw eigen betalingsgedrag aan uw crediteuren en de omloopsnelheid van de voorraad.
 • Ontwikkelingen en verwachtingen in (uw) markt, waarbij naast de verwachting van u zelf ook naar de markt als geheel gekeken moet worden.
 • Rekening houdend met bovenstaande bepaalt u welke stappen u in 2014 wenst te nemen en de bijbehorende directe (cijfermatige) gevolgen van deze stappen voor uw bedrijfsvoering.
 • Uiteraard is uw ondernemersgevoel eveneens van belang in de begroting.

Op basis van voornoemde kunnen de twee belangrijkste onderdelen van de begroting vorm krijgen, namelijk de exploitatiebegroting (omzet en kosten) en de liquiditeitsbegroting (ontvangsten en uitgaven).

Let op

 • Een begroting zal nooit 100% overeenkomen met de actualiteit. Begroot daarom om (gedegen) hoofdlijnen.
 • Kosten en uitgaven zijn niet hetzelfde. Bijvoorbeeld: afschrijving zijn kosten, maar geen uitgaven.
 • Gebruik in de exploitatiebegroting geen BTW, maar doe dat wel in de liquiditeitsbegroting.
 • Zorg voor een periodiek vergelijk van de begroting met de actuele cijfers. Zodat de begroting ook daadwerkelijk als middel wordt ingezet!

Uw toekomstig resultaat

Wij denken graag mee om uw zakelijke voornemens in kaart te brengen en te realiseren. Wij wensen u succes en veel ondernemersplezier!

Alvast fijne feestdagen!

Arbeidscontracten voor bepaalde tijd in de Horeca

In april 2013 werd er een sociaal akkoord van werkgevers en werknemers met de regering overeengekomen. Welke consequenties hebben de op stapel staande veranderingen voor de regels die zijn opgenomen in de huidige horeca CAO?

Hierbij een paar belangrijke details:

Hoeveel contracten van bepaalde tijd mogen er vanaf januari  2014 gegeven worden?
Maximaal drie contracten voor bepaalde tijd in een periode van drie jaar (de 3×3 regel). Hierbij kan een werkgever zelf de duur van ieder afzonderlijke contracten bepalen. Indien de laatste arbeidsovereenkomst na een tussenpoos van >3 maanden wordt verlengd, begint de cyclus voor bepaalde tijd opnieuw. Deze verandering is al opgenomen in de huidige cao horeca.

Hoeveel contracten van bepaalde tijd mogen er vanaf juli 2014 worden gegeven? 
De wettelijke regel met betrekking tot contracten voor bepaalde tijd gaat volgens het sociaal akkoord naar maximaal drie contracten voor bepaalde tijd in twee jaren. Tevens wordt de tussenpoos om aan een nieuwe cyclus voor bepaalde tijd te beginnen verlengd tot >6 maanden!. Deze versobering gaat in op 1 juli 2014. Bij een cao mag hiervan tot maximaal zes contracten in vier jaren worden afgeweken. De verwachting is echter dat de vakbonden daar niet in meegaan en aansluiting bij de wettelijke regelingen afdwingen. 

Hoeveel tijd moet er tussen zitten om weer een nieuwe reeks van contracten van bepaalde tijd te krijgen?
Tot 31 december 2013 geldt dat u volgens de cao-horeca 6 contracten voor bepaalde tijd in 5  jaar tijd mag geven en dat iemand tenminste 1 maand uitdienst moet zijn voordat er een nieuwe reeks van contracten voor bepaalde tijd begint. Deze verruimde regeling eindigt 1 januari 2014. Dan geldt dat u 3 contracten voor bepaalde tijd in 3 jaar tijd mag geven en dat iemand tenminste 3 maanden uit dienst moet zijn voor dat er een nieuwe reeks van contracten voor bepaalde tijd begint. 

Veranderingen met ingang van 1 juli 2014
Vanaf 1 juli 2014 wordt de contractreeks wettelijk ingekort tot 3 contracten in 2 jaren. En voordat er een nieuwe cyclus van contracten voor bepaalde tijd kan worden gestart moet de werknemer tenminste 6 maanden uit dienst zijn geweest. Hier geldt wel dat overgangsregels nog onbekend zijn. U moet dus goed opletten of uw contracten de laatste jaren onderbrekingen van 1 of 3 maanden hadden die door de nieuwe regel van tenminste 6 maanden onderbreking kunnen worden overruled.

TIP: Check bij iedere contractverlenging even de actuele regels om verrassingen te voorkomen!

Vragen? Neem gerust contact met ons op!

Automatiseer uw administratie zo spoedig mogelijk

Dankzij de crisis staan vele ondernemingen onder druk. Het laatste waar de ondernemer dan aan denkt, is het op orde houden van de administratie, hetgeen uiteindelijk kan resulteren in hogere kosten. Om dit te voorkomen, en om tijd te besparen, kan de ondernemer denken aan het automatiseren van de administratie. De mogelijkheden zijn enorm en de vele functies zitten doorgaans al in het standaard administratiepakket. Vooralsnog worden deze echter door veel ondernemers nog niet gebruikt.

Enkele functies, die in de meeste pakketten aanwezig zijn of kunnen worden aangekocht, zijn:

 • Bankafschriften inlezen;
 • Financiële mutaties inlezen;
 • Verkoopfacturen maken;
 • Herkenning van E-facturen.

Daarbij zijn er (grote) kassystemen, die direct in het boekhoudpakket ingevoerd kunnen worden.

Door het automatiseren van de administratie wordt de betrouwbaarheid van de cijfers vergroot, aangezien de foutenkans minder wordt. Tevens heeft u beter en sneller inzicht in uw recente/geüpdate cijfers. Iets dat uw stakeholders, zoals bijvoorbeeld uw bank, zeer zeker zullen waarderen.

Laat u adviseren omtrent de automatisering van de administratie, zodat ook u meer tijd over heeft voor hetgeen waar u het best in bent en hetgeen u het liefste doet, ondernemen!

Toch nog een gouden handdruk?

1. Inleiding.
In het vorige belastingblog van september meldden we nog dat gouden handdrukken vanaf 1 januari 2014 geen belastinguitstel meer zouden genietenen, en dat per die datum daarmee tevens de fiscale glans van de gouden handdruk zou verdwijnen.

2. Aankondiging.
Recentelijk (op 13 november) heeft de staatssecretaris echter bevestigd dat er alsnog een overgangsregeling voor nieuwe gouden handdrukken komt. De staatssecretaris erkent daarmee dat zijn eerdere opstelling te rigide was. In het bijzonder individuele werknemers die al bezig zijn met de onderhandelingen over hun ontslag c.q. werknemers die in een collectief ontslag betrokken zijn en waar het sociaal plan nog in onderhandeling is, zouden door de einddatum van 31 december in de knel komen. De regeling waarop ze vertrouwden ter invulling van het toekomstplaatje, bestond opeens niet meer.

3. De overgangsregeling.
De overgangsregeling[1] is gebonden aan strikte voorwaarden en geldt slechts voor een beperkte periode, maar het geeft de eerder genoemde werknemers en hun werkgevers in ieder geval de mogelijkheid hun onderhandelingen op bestaande grond af te ronden. De overgangsregeling geldt echter breder, namelijk voor iedereen die aan de voorwaarden voldoet. Die voorwaarden zijn de volgende:

 • Het ontslag is nog in 2013 aangezegd.
 • Uiterlijk op 31 december 2013 hebben partijen:

–        de ontslagdatum vastgelegd, en
–        een contract gesloten over aanwending van de gouden handdruk voor aankoop van een (loon) stamrecht dat voldoet aan de wettelijke eisen en waarin tevens vastligt wie de uitvoering daarvan zal verzorgen: bank, verzekeraar of eigen stamrecht-BV, en
–        is duidelijk hoe hoog de vergoeding voor gederfd en/of te derven loon zal zijn (geen vakantiegeld, bonus of tantième).

 • De dienstbetrekking wordt op korte termijn beëindigd. Van een korte termijn is in ieder geval sprake als de wettelijke opzegtermijn gehanteerd wordt (maximaal 6 maanden).

4. Belastingkorting?
De eenmalige regeling waarbij bestaande stamrechten in 2014 kunnen worden afgekocht tegen een heffing over 80% van de uitkering (en 20% dus netto/netto uitgekeerd kan worden), geldt niet voor stamrechten die na 15 november 2013 zijn gestort. De stamrechten op basis van de overgangsregeling vallen allemaal onder die beperking. Voor het overige gelden er geen afwijkingen van de nieuwe regels.

5. Vragen?
Uw relatiebeheerder en ondergetekende zullen u graag van dienst zijn.

Mr. E.P. van Erve

Fiscalist 


[1] Een overgangsregeling is door de staatssecretaris aangekondigd en de belastingdienst heeft op 14 november haar standpunt  bekendgemaakt.
Parlementaire goedkeuring is er echter nog niet, daarom is alles onder voorbehoud.

http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Informatie%20overgangsrecht%20vervallen%20stamrechtvrijstelling.htm

Eindejaartips 2013

 1. Dividenduitkering uitstellen naar 2014 bespaart 3% belasting. aanmerkelijkbelang-tarief per 1 januari met 3% omlaag van 25% naar 22%. Verlaging geld uitsluitend voor 2014 en tot een maximum bedrag van € 250.000,-
 2. Tot 1 januari 2015 hoge vrijstelling schenkingen tot € 100.000,-. De enige voorwaarde is dat de schenking gebruikt moet worden voor een eigen woning.
 3. Belastingvrije bonus onder de werkkostenregeling (WKR). Als u de belastingvrije ruimte van 1,5% van de WKR nog niet geheel heeft benut kunt u belastingvrije bonussen uitkeren tot het maximum van deze belastingvrije ruimte.
 4. Als de gouden handdruk nog voor 15 november 2013 is gestort, kunt u gebruik maken van de voordelige regeling in 2014 met 20% korting. In 2014 kunnen ontslagvergoedingen die ondergebracht zijn in een stamrecht-BV ineens uitgekeerd worden. De uitkeringen worden dan voor slechts 80% in de belastingheffing betrokken en de heffing van revisierente blijft achterwege.
 5. 6% BTW op onderhoud woningen verlengd tot 31-12-2014. Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel en onderhoud woningen is tijdelijk verlaagd naar 6%. Deze verlaging loopt nu nog door tot eind 2014.
 6. Loon 2013 hoger dan € 150.000 dan weer éénmalige crisisheffing van 16%. Voor de afdracht die u hierover in 2014 moet doen kunt u in 2013 al een voorziening treffen.
 7. Milieuvriendelijke auto nog aanschaffen voor 31-12-2013. Met ingang van 2014 vervalt nl. de investeringsaftrek en de bijtelling gaat omhoog.
 8. Vraag om een voorlopige verliesverrekening. Als u het boekjaar 2013 verwacht af te sluiten met een verlies kunt u een verzoek indienen voor een voorlopige verliesverrekening. U kunt dan alvast 80% van het verlies benutten voor carry-back.

Waardecreatie

Eerder hebben we al gesproken over het verhogen van de waarde van de onderneming. Eerdere blog omtrent waardecreatie. In deze blog zullen we iets dieper ingaan op het verbeteren van de waarde en de wijze waarop dat kan.

Efficiency
Simpelweg het verbeteren van de kostenstructuur en het verhogen van de omzet leidt logischerwijs tot waardecreatie. Echter, de zogenaamde kasstroom, gebruikt voor het waarderen van de onderneming, bestaat uit meer bestanddelen, zoals investeringen in vaste activa en werkkapitaal. Het verlagen van de investeringen in de vaste activa en het werkkapitaal (lagere debiteurentermijn, hogere crediteurentermijn en lagere voorraad) leidt tot een hogere kasstroom en daardoor een hogere waarde.

Innovatie en ontwikkeling
In de huidige economische tijd is het zaak om te blijven innoveren en ontwikkelen. Dit kan op verschillende wijzen. De cijfermatige voorstelling van deze wijzen, vormen de input voor de waardering om te bezien hoe de waardecreatie uitpakt. Er kan gekozen worden om een nieuw businessmodel toe te voegen aan de onderneming of zelfs de strategie te wijzigen. Ook kan besloten worden om een nieuwe markt te betreden met een nieuw product of een nieuwe dienst. of een tussenvorm, zoals het betreden van een nieuwe markt met een (licht gewijzigd) bestaand product of bestaand dienst.

Ook de ontwikkelingen in de branche kunnen leiden tot gedwongen aanpassingen in de bedrijfsvoering, die bedreigingen maar uiteraard ook kansen bieden voor de onderneming. Het inspringen op deze kansen kan leiden tot waardecreatie. Tevens kan een besluit genomen te worden om andere leveranciers te gebruiken voor de aanlevering van grondstof e.d. Dit heeft logischerwijs gevolg voor de inkoop en de marge, maar kan verdere (kosten)voordelen met zich meebrengen.

Zoals gesteld, zijn de cijfermatige uitwerkingen van bovengenoemde ontwikkelingen de input voor de waardering. De basiscase vergelijkend met de case, waarin de ontwikkelingen verwerkt zijn, geven een beeld van de mogelijke waardecreatie.

Risico
Zoals vermeld in onze eerder blog kan het risico van de onderneming verlaagd worden. Verlaging van het risico leidt tot een lagere disconteringsvoet voor de waardering, die leid tot een hogere waarde. Bij het verlagen van het risico moet voornamelijk gedacht worden aan het voorkomen of verkleinen van afhankelijkheid, van klanten en/of leveranciers en/of personeel en/of de eigenaar. Evenals aan het vergroten van flexibiliteit, van de organisatie, en spreiding, in de samenstelling van het personeelsbestand en/of het klantenportefeuille en/of de product-/dienstgroepen.

Tenslotte
Door op een juiste manier naar de onderneming (te blijven) kijken, kunnen de mogelijkheden tot waardecreatie benut worden. De impact van het nemen van strategische/interne beslissingen op de waarde kan worden verkregen middels de uitvoer van een waardering. Mochten vragen bestaan omtrent mogelijk te nemen strategische stappen of wenst u een beeld te krijgen van de bestaande (en toekomstige) waarde van uw onderneming, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Samen op koers!