Berichten

Werkloosheid; aanpassing uitkeringsduur

Als een werknemer zijn baan verliest, kan hij onder bepaalde voorwaarden een WW-uitkering aanvragen.

Iemand komt in aanmerking voor een WW-uitkering als hij/zij:

  • verzekerd is voor werkloosheid. Dit is meestal het geval bij werknemers onder de aow-leeftijd;
  • 5 uur of meer van de arbeidsuren per week verliest en geen recht heeft op loon over die uren;
  • direct beschikbaar is voor betaald werk;
  • in de periode voor de werkloosheid 26 van de 36 weken heeft gewerkt;
  • niet door eigen schuld werkloos is geworden. Als iemand zelf ontslag neemt , bestaat alleen in uitzonderingssituaties recht op een WW-uitkering.

Een WW-uitkering kan worden aangevraagd bij het UWV. Het UWV beslist of iemand aan de voorwaarden voor een WW-uitkering voldoet.

Hoogte en duur WW-uitkering

Iemand die zijn baan verliest, heeft op dit moment minimaal 3 en maximaal 38 maanden recht op een WW-uitkering. De duur van de WW-uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden van de werknemer. De hoogte van de WW-uitkering  is afhankelijk van het laatst verdiende loon.

Het huidige kabinet wil de WW per 1 juli 2014 aanpassen. De duur van de WW-uitkering wordt dan voor alle nieuwe gevallen maximaal 24 maanden.

De hoogte van de uitkering wordt de eerste 12 maanden gebaseerd op het laatstverdiende loon. Dit is de eerste 2 maanden 75% en daarna 70%. De vervolguitkering bedraagt 70% van het wettelijk minimumloon (= bijstandsniveau) en duurt ook 12 maanden.

In de eerste 10 jaar bouwen werknemers per gewerkt jaar 1 maand WW-recht op, daarna een halve maand per gewerkt jaar. Bestaande opgebouwde rechten blijven bestaan, voor zover ze niet meer zijn dan het maximum van de nieuwe regeling.

Deze wijzigingen gelden niet voor mensen die op 1 juli 2014 al een WW-uitkering ontvangen.

Aanvullende uitkering via Toeslagenwet

Als de WW-uitkering op zich niet genoeg om zichzelf, of het gezin, te onderhouden, kan iemand aanspraak maken op de Toeslagenwet. De Toeslagenwet vult de uitkering dan aan tot het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van de leeftijd en de leefsituatie. Maar het totaal van de uitkering en toeslag samen is nooit meer dan wat iemand vroeger verdiende.

Als de WW-uitkering afloopt

Mensen die een WW-uitkering ontvangen zijn verplicht zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan (sollicitatieplicht ).

Als iemand met een WW-uitkering een baan vindt  en zichzelf daardoor weer voldoende kan onderhouden, wordt de WW-uitkering stopgezet. Bij een baan met minder uren dan het aantal waarvoor de uitkering werd ontvangen, behoudt men een uitkering voor het verschil in uren.

Als iemand nog geen baan heeft als de WW-uitkering afloopt , dan kan hij een bijstandsuitkering aanvragen. De bijstand vult het inkomen aan tot de bijstandsnorm. Dit bedrag ligt meestal lager dan de WW-uitkering.

Sancties op fraude met uitkering

Het kabinet gaat stevige maatregelen nemen om fraude met uitkeringen tegen te gaan. Er komen sancties als mensen verwijtbaar niet, te laat, of onjuiste informatie verstrekken waardoor zij ten onrechte een (te hoge) uitkering krijgen:

  • De boetes bij uitkeringsfraude gaan fors omhoog.
  • Teveel uitgekeerde uitkeringen worden teruggevorderd.
  • Het fraudebedrag wordt ook nog als boete opgelegd.
  • Als iemand opnieuw in de fout gaat, krijgt hij 5 jaar lang geen uitkering.

Verplichtingen inzake de omzetbelasting?

Welke zaken moeten uit de administratie blijken per tijdvak dat de aangifte omzetbelasting ingediend moet worden:

–          Facturen die u aan klanten stuurt (verkoopfacturen)
–          Facturen die u van de leverancier ontvangt (inkoopfacturen)
–          Uitgaven, die rechtstreeks in de bank en kas geboekt worden
–          Ontvangsten die rechtstreeks in de bank en kas geboekt worden
–          Privé gebruik van goederen (privé gebruik zakelijke auto, accountant en telefoon)

Bovenstaande zaken kunt u bijhouden in een administratiepakket, waar de omzetbelasting meteen uit de desbetreffende facturen geboekt worden, als dit in ieder geval goed is ingericht in het administratiepakket.

U gebruikt hier de volgende dagboeken voor: Verkoopboek, inkoopboek, kasboek en bankboek.

Voor zaken met het buitenland, moet u ook bijhouden welke facturen naar het buitenland zijn gestuurd of ontvangen.

Hier zit ook nog de splitsing in van binnen de EU en buiten de EU. U kunt het beste in de administratie aparte grootboekrekeningen, inzake de inkoop en verkoop bijhouden zodat met de aangifte omzetbelasting meteen duidelijk is wat waar aangegeven moet worden. De volgende grootboekrekeningen moeten aangemaakt worden:

–          Omzet binnen EU
–          Omzet buiten EU
–          Inkoop binnen EU
–          Inkoop buiten EU

Op de factuur van de leveranciers binnen EU moet het omzetbelastingnummer van de leverancier zijn vermeld, want anders heeft u geen recht op de verlegging van de omzetbelasting.

Tegenprestatie noodzaak voor aftrek betaling

U kunt alleen aftrek van een betaling claimen als daar een tegenprestatie tegenover staat. Als u echter kunt aantonen dat de betaling op een of andere manier in het belang is van uw onderneming, is de betaling in principe aftrekbaar.

Hof Arnhem moest laatst haar oordeel geven over of een bv bepaalde uitgaven als kosten ten laste van haar resultaat mocht brengen. Het ging hierbij om een adviesbureau in de bouwwereld. Op een gegeven moment maakte het adviesbureau een aantal bedragen over naar de bankrekening van bv x als vergoeding voor inlenen personeel. De inspecteur was het daar niet mee eens, want niets wees erop dat de advies-bv daadwerkelijk personeel had ingehuurd. Bv x bleek ook geen personeel in dienst te hebben.

Het adviesbureau kreeg de kans om te bewijzen of de uitgaven ten goede waren gekomen aan de onderneming. Maar nu het adviesbureau daar volgens de rechter niet in was geslaagd, konden de betalingen niet worden afgetrokken.

Wat hoort er allemaal bij uw administratie?

Alle gegevens over uw onderneming die u vastlegt op papier of in elektronische vorm, horen bij uw administratie. Voorbeelden hiervan zijn:

–          kasadministratie (ook kladaantekeningen) en kassabonnen
–          financiële aantekeningen, zoals het inkoop- en verkoopboek
–          tussentijds gemaakte controleberekeningen
–          ontvangen facturen en kopieën van verzonden facturen
–          bankafschriften
–          contracten, overeenkomsten en andere afspraken
–          agenda’s en afsprakenboeken
–          correspondentie
–          software en databestanden

Veel van de gegevens, die nodig zijn voor het voeren van een bedrijf, worden allereerst elektronisch vastgelegd. Het gaat hierbij niet alleen om de bestanden van de financiële administratie. Denk bijvoorbeeld ook aan de zakelijke agenda die u bijhoudt met uw mobiele telefoon of Persoonlijke Digitale Assistent (PDA). Of aan de verkoopgegevens die u registreert met een afrekensysteem, een eenvoudige kassa of Point of Sale systeem.

Veel afrekensystemen voldoen niet aan onze eisen. Laat u daarom bij de aanschaf van een afrekensysteem goed adviseren. Lees de brochure ‘Uw bedrijf en het afrekensysteem’ voor meer informatie. U kunt deze brochure downloaden. Steeds meer administratie, maar ook delen van het bedrijfsproces (zoals verkoop via een webwinkel) gaat via internet. Ook deze gegevens behoren bij uw administratie!

Ook als u gegevens, direct of later, op papier afdrukt moet u de gegevens elektronisch blijven bewaren.

Tip!
Houd een urenadministratie bij van hoeveel uren u en eventueel uw fiscale partner aan de onderneming besteden. Sommige aftrekposten voor de inkomstenbelasting (de zelfstandigenaftrek en de meewerkaftrek) zijn namelijk afhankelijk van het aantal uren dat u aan de onderneming besteedt. U vindt meer informatie over het urencriterium, de zelfstandigenaftrek en de meewerkaftrek bij Aangifte doen, belastingen en premies betalen.

U kunt uw administratie inrichten en bijhouden op een manier die past bij uw onderneming. Daarbij moet u er wel rekening mee houden dat uw administratie de basis is voor uw aangiften. Als uw administratie niet volledig is en niet binnen een redelijke termijn te controleren is of als u uw administratie niet lang genoeg bewaart, dan kan dat vervelende gevolgen hebben. Wij kunnen dan uw omzet en winst vaststellen en de belasting berekenen. Het bedrijfsproces moet volledig en redelijk gedetailleerd worden vastgelegd. Als u de gegevens elektronisch vastlegt, dan moet u deze ook elektronisch bewaren. En wel voor de geldende bewaartermijn van 7 jaar. U mag de gegevens alleen op papier bewaren als u een zeer kleine administratie hebt die binnen een redelijke termijn is te controleren.

Bron: www.belastingdienst.nl

Overgangsregeling omzetbelasting

Het omzetbelastingtarief van 19% gaat per 1 oktober 2012 omhoog naar 21%, hier heeft de belastingdienst een overgangsregeling voor gemaakt. Hieronder een overzicht van belangrijke punten.

1)      Het oude BTW tarief van 19% blijft gewoon bestaan voor alle leveringen en diensten die voor 1 oktober zijn verricht. Het gaat dus om de datum van de levering of de dienst en dus niet om de factuurdatum.

Bijvoorbeeld: als er bepaalde werkzaamheden verricht zijn op 28 september 2012 en de factuur wordt pas verzonden op 2 oktober dan mag er nog ‘gewoon’ met het oude (19%) BTW tarief gerekend worden.

2)      Het tegenovergesteld kan uiteraard ook dat er al vooruit gefactureerd is voor werkzaamheden die pas na 1 oktober zullen plaatsvinden. Dan moet er  2% extra BTW in rekening gebracht worden.

3)       De overgangsregeling voor de aankoop of verbouwing van het pand is weer anders geregeld.

Hier wordt gekeken hoe de vergoeding of deelvergoeding contractueel is vastgelegd in de aanneemsom.

Bijvoorbeeld: in het contract is opgenomen dat de elektra is aangelegd op 25 september 2012 maar de werkzaamheden zijn pas 15 oktober 2012 afgerond dan mag er toch gerekend worden met 19% BTW.

Wijziging tarief BTW

Volgens het Lenteakkoord wordt het algemene BTW-tarief  van 19% verhoogd naar 21%, per 1 oktober 2012 . Dit om extra belastinginkomen te creëren en het begrotingstekort te laten krimpen.

Dit betekent dat het rekeningschema van uw grootboek veranderd om een overzichtelijke controle te hebben op het einde van uw boekjaar. U kunt het beste een nieuwe omzetrekening aanmaken met daarachter de omschrijving 21%.

Daarbij is het ook nodig om een nieuwe BTW code aan te maken, dit zijn BTW te betalen 21% en BTW te vorderen/voorbelasting 21%.

Misschien is het handig om de btw voorkeurscodes van uw totale rekeningschema per 1 oktober 2012 te veranderen aangezien er nu automatisch aan een bepaalde grootboekrekening een voorkeurs BTW-code is gekoppeld.

U moet er wel voor zorgen dat alles tot 1 oktober is ingeboekt voordat u deze wijziging doorvoert, want anders blijft u switchen inzake de BTW codes en is de kans op fouten groter.

Een consequente aanpak is van belang in de laatste 3 maanden van het jaar aangezien er facturen van 19% en 21% binnen zullen komen.

Markt van ZZP-ers

De markt van ZZP-ers is groot en nog steeds groeiend.

De individuele ZZP-er heeft het echter niet altijd makkelijk in deze tijd. Als vakman/vrouw ben je wel in staat om een mooi product of dienst te leveren, maar het valt niet altijd mee om aan genoeg juist betaalde opdrachten te komen. Tevens valt het niet mee om aan alle wettelijke administratieve verplichtingen te voldoen.

Wij als LDE hebben hier een oplossing voor die tevens ook betaalbaar is.

Reclame en boekhouding
De ZZP-er heeft weinig tijd en veelal weinig affiniteit met de boekhouding en veelal ook weinig affiniteit met acquisitie. In samenwerking met Audiss software uit Groningen hebben wij een gezamenlijke aanpak ontwikkeld, die er voor zorgt dat de ondernemer opgeleid gaat worden om zijn administratie eenvoudig bij te houden. Daarnaast zijn we bezig met het organiseren van gratis bijeenkomsten over werken met Excel en omgaan met Social Media. Hoe vind ik op een goedkope manier mijn klanten, of anders gezegd: hoe vinden de klanten mij in deze tijd van digitalisering?

Het middenstandsdiploma welke in het verleden verplicht was om als ondernemer te mogen starten bestaat niet meer. Wij hebben dit ondervangen door een boekhoudkundige opleiding op individueel niveau te organiseren. U werkt dus samen met een deskundige op dit gebied aan uw eigen boekhouding met als doel om uiteindelijk veel zelf te verzorgen en dus kosten te besparen.

Indien u interesse hebt in deze vorm van dienstverlening verzoeken wij u contact met ons op te nemen per mail.