Berichten

BTW-privégebruik auto’s

Recent is er geproceerd over de BTW-correctie die moet worden toegepast bij privé-gebruik van auto’s van de zaak. Met name aan de orde is de vraag of de koppeling aan de bijtelling in de inkomstenbelasting wel terecht is.

Het Europese hof heeft bij een op 24 februari 2012 gepubliceerd arrest (Van Laarhoven, nummer C?594/10) beslist dat de systematiek op zich niet verboden is, maar dat de nederlandse rechter nog wel moet beoordelen of deze methode wel leidt tot een evenredig heffing. Een heffing dus waarbij de correctie in de omzetbelasting evenredig is met de omvang van het privégebruik. Onze beoordeling is dat de evenredigheid lang niet vast staat omdat er voor sommigen in het geheel geen correctie is en voor anderen wel. Diegenen met een auto met een lage bijtelling worden immers minder gecorrigeerd dan diegenen die onder de hogere bijtelling vallen, ook als ze evenveel privékilometers rijden en een auto met dezelfde cataloguswaarde rijden.

LDE Accountants B.V. zal daarom bezwaar indienen voor al haar klanten die hierdoor betroffen zijn.

 

Gratis Ondernemersspreekuur Goirle

Wanneer? Woensdag 29 februari 2012
Hoe laat? Van 17.00 uur tot 19.00 uur
Waar? Foyer CC Jan van Besouw, Thomas van Diessenstraat 1
Kosten? Gratis!

Volgende week kunnen ondernemers in Goirle wederom gebruik maken van het Ondernemersspreekuur.

Initiatiefnemers zijn de Gemeente Goirle, OJW Advocaten, LDE Accountants, Smeets & Weijmer, Rabobank en KMB Corporate Finance. Allemaal zullen ze iedere laatste woensdag van de maand in CC Jan van Besouw aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden.
Ondernemers kunnen vrij inlopen om hun vragen te stellen aan de deskundigen.

Indien u een afspraak wilt maken voor het spreekuur, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op de site, http://spreekuurgoirle.nl!

WOZ, bezwaar maken loont vaak

Net als ieder jaar ontvangt u ook nu aan het begin van het jaar van uw gemeente de aanslag Onroerende Zaakbelasting en dus ook de nieuwe WOZ-waarde van uw woning.

Omdat de taxatiedatum 1 januari 2011 is, loopt die nieuwe WOZ-waarde achter de feiten aan. De recente prijsdaling van woningen komt dan ook nog niet in de WOZ waarde tot uitdrukking.

Bovendien is de Onroerende Zaakbelasting voor veel gemeenten een melkkoe. Bij een dalende waarde verhoogt de gemeente het tarief om de gaten in de begroting te dekken.

Velen zullen dan ook te maken krijgen met een hogere aanslag Onroerende Zaakbelasting.

Echter, u hoeft zich daar niet bij neer te leggen. Vaak zijn er mogelijkheden om die WOZ-waarde zelf aan te pakken door een beroep te doen op omstandigheden die op de taxatiedatum voor uw woning golden. Gemiddeld 40% van deze WOZ-bezwaarschriften zijn succesvol, zo is gebleken.

Welke argumenten zijn doeltreffend:

  • Structurele zaken.
    Denk aan een onveilige omgeving, vervuilende industrie, een windmolen in uw “achtertuin”, een drukke weg of een coffeeshop als buur, de sluiting van de enige winkel in het dorp, achterstallig onderhoud aan uw woning.
  • Tijdelijke zaken.
    Bijvoorbeeld een ‘geheid’ bouwproject, de in 2010 al teruggelopen woningmarkt.
  • Formele zaken.

Zoals een (aangekondigde) wijziging in het bestemmingsplan, vergelijkingspanden die niet vergelijkbaar zijn, onjuiste inhouds- en oppervlaktegegevens van uw woning.Omdat het insturen van een bezwaarschrift aan de gemeente zonder kosten mogelijk is, is het in veel gevallen het overwegen waard om hier een poging te wagen.

Wenst u toelichting of overleg, neem dan contact op met uw relatiebeheerder van LDE Accountants of met mr. Eric van Erve van de fiscale afdeling.

Bedrijf verkopen, maar aan wie?

De meeste ondernemers komen na jarenlang ondernemen op het punt dat gedacht moet worden aan een bedrijfsverkoop. Eerder hebben we al een blog geschreven over het verkoop klaarmaken van de onderneming www.ldeaccountants.nl/12-12-2011/tips-voor-een-goede-conditie. Het verkoop klaarmaken is van belang voor de conditie van de onderneming en daardoor de uiteindelijke waarde. Het is echter ook van belang om een beeld te vormen van de mogelijke kopers van uw onderneming. we gaan hier uit van een kopende partij, die niet in de familiesfeer zit.

Er kunnen drie soorten kopers worden onderscheiden:

–          Een Management Buy Out (MBO)

–          Een Management Buy In (MBI)

–          Een strategische koper

Iedere koper heeft zijn specifieke kenmerken, waardoor de invulling van het verkooptraject verschilt. Onderstaand zal kort op de soort kopers worden ingegaan.

Management Buy Out

Bij een MBO wordt de onderneming overgenomen door één of meerdere werknemers/managers. De medewerkers hebben kennis van de onderneming en de markt. Ze kunnen daardoor een goede toekomstverwachting in kaart brengen. Daarnaast zijn de relaties van de onderneming doorgaans bekend met de overnemende werknemers, waardoor deze relaties op een normale voet voortgezet kunnen worden. De kans van slagen van een MBO is daardoor aanzienlijk. Het is hierbij wel van belang of de werknemer ook daadwerkelijk ondernemersbloed in zich heeft. Een goede inventarisatie van de geschikte werknemers is daarom essentieel.

De financierbaarheid van een MBO is vaak afhankelijk van de betrokkenheid van de verkoper. Een MBO neemt doorgaans een omvangrijke schuldpositie met vreemd vermogen met zich mee. Financiële steun in de vorm van een achtergestelde lening en/of cumulatief preferente aandelen, etc. zijn van belang voor het welslagen van de deal. Dit is ingegeven door het feit dat de eigen inbreng van de medewerkers vaak niet toereikend is. Het ‘gunnen’ van de overdacht aan de medewerkers is een kenmerk dat nauw verbonden is aan een MBO.

Management Buy In

Bij een MBI wordt de onderneming overgenomen door een manager van buiten de onderneming. deze zal na overname de leiding overnemen. Het gebrek aan een interne opvolger is een vaak gehoorde reden om een MBI te overwegen. Daarbij kan een MBI kandidaat wellicht een switch binnen de onderneming veroorzaken, die tot een sterkere groei kan leiden. Voor een MBI kandidaat is het van belang dat de aanwezige medewerkers open staan voor een samenwerking met de nieuwe manager/eigenaar. De specialistische kennis en ervaring zit namelijk bij deze medewerkers, waardoor de continuïteit ‘rust’ op hen.

Vaak heeft een MBI kandidaat wel de beschikking over eigen middelen, maar deze blijken doorgaans niet voldoende om aan de benodigde eigen inbreng te kunnen voldoen. Daarnaast kan het ontbreken van zekerheden een probleem vormen. In enkele gevallen is de verkoper bereid om een achtergestelde lening te verstrekken, maar vaker zijn externe financiers betrokken bij een MBI. Een alternatief is de betaling van de koopsom op basis van behaalde targets, zoals bijvoorbeeld de winst na belasting, een earn out. Op basis van de behaalde resultaten wordt voor een nader te bepalen periode (vaak drie jaar) jaarlijks een nabetaling gedaan. Dit neemt uiteraard een risico mee voor de verkoper, daar de daadwerkelijke ontvangst niet bekend is.

Strategische koper

Een strategische koper is een andere onderneming, vaak in de ‘nabije omgeving’ van de verkoper, die door overname synergie voordelen wenst te bereiken. Dit kan gelegen zijn in versnelde groei, kostenvoordelen etc. Vaak is de strategisch koper een onderneming van minimaal dezelfde omvang als de verkoper. Door de te behalen synergievoordelen is een strategische koper vaak bereid om meer te betalen dan de ‘stand alone ‘waarde.

Tenslotte

Een goed idee omtrent het kopersprofiel is dus van belang voor het verkooptraject.

Samen op koers!

Gratis Ondernemersspreekuur

Wanneer? Woensdag 26 oktober 2011
Hoe laat? Van 17.00 uur tot 19.00 uur
Waar? Foyer CC Jan van Besouw, Thomas van Diessenstraat 1
Kosten? Gratis!

Volgende week kunnen ondernemers in Goirle voor het eerst gebruik maken van het Ondernemersspreekuur.

Initiatiefnemers zijn de Gemeente Goirle, OJW Advocaten, LDE Accountants, Smeets & Weijmer, Rabobank en KMB Corporate Finance. Allemaal zullen ze iedere laatste woensdag van de maand in CC Jan van Besouw aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden.
Ondernemers kunnen daar vrij inlopen om hun vragen te stellen aan de deskundigen.

Indien u een afspraak wilt maken voor het spreekuur, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op de site. Binnenkort gaat hiervoor een speciale site de lucht in!