Modernisering Ziektewet

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

De modernisering Ziektewet ofwel BeZaVa is een feit. In juli 2013 hebben al veel werkgevers een brief ontvangen van het UWV met als onderwerp: ‘’Andere berekening premie ZW-flex”. In deze brief wordt door het UWV een toelichting gegeven op de toerekening van de Ziektewetuitkeringen vanaf 1 januari 2012 en de nieuwe Ziektewet Flexpremie. Bij deze brief ontvangt de werkgever een overzicht met (ex-)werknemers die in 2012 recht kregen op een Ziektewetuitkering. Belangrijk is om ervan op de hoogte te zijn dat de begindatum en toekenningdatum van de uitkering kunnen afwijken. De kan behoorlijke financiële consequenties tot gevolg hebben!

Het UWV heeft als doel uiterlijk voor 1 september 2013 alle werkgevers in Nederland te informeren. De brieven worden gefaseerd per loonheffingennummer verstuurd, dus kan het voorkomen dat een werkgever met meerdere loonheffingennummers ook meerdere brieven ontvangt van het UWV.

Voor wie geldt de eventuele toerekening?
Alle werkgevers die in 2012 werknemers in dienst hebben gehad die na afloop van een contract voor bepaalde tijd of na beëindiging van een vast dienstverband ziek uit dienst gegaan zijn, krijgen te maken met de toerekening van de Ziektewetuitkeringen van deze werknemers. Ook (ex-)werknemers die in de laatste maand bij de werkgever ziek zijn geweest, voor einde dienstverband zijn hersteld maar binnen 4 weken na de laatste ziektedag weer ziek zijn geworden (ongeacht ziekteoorzaak) en een Ziektewetuitkering kregen, vallen onder de toerekening van de Ziektewetuitkeringen aan de laatste werkgever (de zogenaamde nawerking Ziektewet)! Tevens vallen (ex-)werknemers met een fictief dienstverband bij werkgevers zoals thuiswerkers of provisiewerkers die een Ziektewetuitkering kregen in deze regeling.

 

Welke gevolgen heeft de toerekening van de Ziektewetuitkeringen?
Werkgevers die bovenstaande arbeidsongeschiktheidslasten kennen, zullen een toerekening van de Ziektewetuitkeringen van hun (ex-)werknemers kunnen verwachten. Dit betreft een Ziektewet Flexpremie over de totale loonsom. De hoogte van deze flexpremie maakt het UWV in het najaar van 2013 bekend. Hoe meer instroom een werkgever heeft gehad van (ex-)werknemers in de Ziektewet, des te hoger de premie gaat worden. Ook zal het UWV in het najaar de gedifferentieerde ZW-flex premie voor 2014 bekend maken. Voor zover nu bekend zullen deze premies tussen de 0,07% en 2,20% liggen.

(Ex-)werknemers die op of na 1 januari 2012 in de Ziektewet zitten en na 104 weken doorstromen naar de WIA komen ook voor rekening van de (ex-) werkgever. Zij vallen onder de gedifferentieerde WGA-flex premie. 


Begindatum uitkering en toekenningdatum, is dat hetzelfde?
Belangrijk is om vast te stellen dat de begindatum van de ziektewetuitkering zoals die staat vermeld op het overzicht (ex-)werknemers van het UWV, niet altijd gelijk is aan de toekenningdatum van de Ziektewetuitkering. Gezien het feit dat de toekenningdatum het uitgangspunt is voor de toerekening van de Ziektewetuitkeringen van (ex-)werknemers over 2012, is het verstandig om deze gegevens te verifiëren. Immers kan een toekenningdatum al in 2011 liggen en de begindatum (betalingdatum) in 2012. Derhalve krijgt de werkgever dan geen toerekening van de ziektewetuitkering. Ook kan het van belang zijn om te verifiëren of het UWV aan al haar zorgvuldigheidseisen heeft voldaan. Omdat bijvoorbeeld in sommige gevallen een uitkering voor 1 januari 2012 had kunnen worden toegekend, maar deze toekenning pas plaats heeft gevonden in januari 2012 door vertragingen bij het UWV. In dit soort gevallen is het raadzaam om bezwaar te maken ter voorkoming van (onterechte) toerekening van de Ziektewetuitkering.

Einddatum en beslissing van arbeidsgeschiktheid
In het overzicht van het UWV ontbreekt het vaak aan een einddatum van de Ziektewetuitkering aan de (ex-)werknemer. Het is daardoor lastig om de grootte van het belang van een werkgever vast te stellen. Door het  opvragen van de medische gegevens (beslissing van arbeidsgeschiktheid bij het UWV) krijgt u inzicht in de duur en de omvang van de verstrekte uitkering. Als immers de toekenningdatum al in 2011, dus voor de begindatum in 2012, heeft gelegen en er sprake is van een onterechte toerekening, kan het belang van een werkgever zeer groot zijn als de uitkering enkele maanden of langer (max.104 weken) heeft geduurd.

Indien een werkgever besluit de beslissing van arbeidsgeschiktheid bij het UWV op te vragen, dient deze hiervoor een arts te machtigen. Dit mag echter niet dezelfde (bedrijfs-)arts zijn als diegene die het verzuimdossier tijdens het dienstverband onder handen heeft gehad. Gezien het feit dat veelal bij grote Arbodiensten meerdere arbo-artsen op hetzelfde werknemersdossier zitten, kan dit een probleem vormen. Het verdient dan ook de aanbeveling om één gemachtigde (bedrijfs-)arts aan te wijzen die alle beslissingen arbeidsgeschiktheid kan opvragen bij het UWV.

Samenvattend kunnen de volgende stappen worden genomen

  1. Het overzicht van het UWV van (ex-)werknemers vergelijken met de verzuimregistratie binnen de organisatie (bijv. aan de hand van de ziekteaangiftes)
  2. Toetsen toekenning-/eindddatum;
  • Is de toekenningdatum in 2012 correct?
  • Heeft het UWV aan de zorgvuldigheidseisen voldaan met betrekking tot de toekenningdatum?
  • Is er een einddatum bekend?
  • Is er sprake van nawerking Ziektewet met betrekking tot de toekenningdatum (bijvoorbeeld bij ziekte tengevolge van zwangerschap/bevalling tijdens het dienstverband)?
  • Is er sprake van naleving WIA dan wel een no-riskpolis?
  1. Indien er twijfel bestaat over de correctheid van de gegevens van het UWV dan wel de toerekening of de arbeidsongeschiktheid, dan (bedrijfs-)arts machtigen voor het opvragen van de beslissing arbeidsgeschiktheid bij het UWV.