Is het interessant om uitstel van aflossing of belastingbetaling aan te vragen?

Overheid en banken geven betalingsuitstel vanwege de coronacrisis. Voor alle openstaande aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonheffing en omzetbelasting kunt u bij de belastingdienst drie maanden uitstel van betaling krijgen tegen een rente van 0,01%.

Van de grotere banken krijgen gezonde ondernemingen op verzoek zes maanden uitstel van aflossing op zakelijke leningen tot € 2,5 miljoen. De ABN-Amro heeft bekend gemaakt de regeling uit te breiden tot leningen van maximaal € 50 miljoen en om ook rentevrijstelling te verlenen. De Rabobank heeft inmiddels aangekondigd uitstel van aflossing te verlenen voor zes maanden op zakelijke kredieten tot € 3 miljoen. Voor kredieten boven die grens neemt de Rabobank individueel contact op.

Ons advies:
Maak gebruik van de mogelijkheid voor uitstel van aflossing en van belastingbetaling.

Toelichting:
Als het niet nodig blijkt te zijn geweest is betaling aan bank of fiscus altijd nog mogelijk. Andersom is lastiger.

Heeft u hulp of advies nodig bij het aanvragen van uitstel? We ondersteunen u graag. Neem contact op met uw relatiemanager of met de heer Rob Gerlings of met Eric van Erve. We zijn u graag van dienst.

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van de belangrijkste maatregelen?
Laat uw e-mailadres achter en we sturen u een e-mail bij belangrijke updates en ontwikkelingen voor u als ondernemer m.b.t. het coronavirus.

Vier maatregelen die u kunt nemen om de corona crisis het hoofd te bieden

In onze andere artikelen noemden we al de maatregelen die worden aangedragen vanuit overheden en banken n.a.v. het corona virus. Maar mogelijk kunt u zelf ook maatregelen in de bedrijfsvoering nemen om uw bedrijf zo goed mogelijk door deze tijden te loodsen.

Hieronder doen we een viertal suggesties:

1.    Vergroot het financieel inzicht

Maak een liquideitsplanning en liefst zo dat deze makkelijk aan te passen is naarmate de tijd vordert en de omstandigheden wijzigen. Gebruik die planning om te zien hoe de onderneming de komende tijd door kan komen. En als dat niet het geval is, welke maatregelen nodig en mogelijk zijn. Maar ook: Is het staken van uw onderneming misschien wel de beste optie?

In onzekere tijden geldt bovendien “cash is king”. Werk daarom aan uw incasso, factureer tijdig en overweeg betalingskorting om sneller betalen te stimuleren. Is het wellicht nodig om nieuwe financieringsbronnen te zoeken zoals factoring, crowdfunding of privé-financiering? Kan de voorraad verminderd worden? Is het nodig om afnemers in moeilijkheden een voorschot te laten betalen?

2.    Blijf communiceren

Houdt contact met uw debiteuren, met uw relatiebeheerder bij de bank en met uw relatiebeheerder bij ons kantoor. Als u niet aan uw verplichtingen kunt voldoen, zorg dan tijdig voor overleg met uw schuldeisers zodat er nog naar een oplossing gezocht kan worden.

3.    Andere mogelijkheden

Biedt de huidige situatie wellicht ook kansen? Als u gebruik maakt van de NOW regeling is het niet toegestaan om personeel te ontslaan, maar ze mogen wel anders ingezet worden. Liggen daar eventueel mogelijkheden?

4.    Vastlegging van belangrijke posten

Tenslotte: Leg vanaf het begin goed vast waar uw schade uit bestaat, ook al komt die schade nu (nog) niet voor vergoeding in aanmerking.
Welke afspraken zijn niet doorgegaan, welke contracten zijn opgezegd, welke investeringen zijn waardeloos, welke kosten zijn voor niks gemaakt, wie heeft er niet betaald. Maar ook welke kosten zijn gemaakt om het personeel thuis te laten werken, wat is er extra betaald om de productie toch aan de gang te houden en wat heeft het gekost om in aanmerking te komen voor uitkeringen en uitstel door overheid en banken.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, gelieve contact op te nemen met uw relatiebeheerder, met de heer Rob Gerlings of met Eric van Erve. We zijn u graag van dienst.

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van de belangrijkste maatregelen?
Laat uw e-mailadres achter en we sturen u een e-mail bij belangrijke updates en ontwikkelingen voor u als ondernemer m.b.t. het coronavirus.

Twee belangrijke versoepelingen in TOGS-regeling

Er zijn op 7 april een tweetal belangrijke versoepelingen/goedkeuringen gekomen op de bestaande TOGS-regeling. Het gaat hier met name om de verruiming van de SBI-codes die in aanmerking komen of kunnen komen en de vestigingsvereiste.

De lijst met SBI-codes zal verder worden verruimd vanaf 15 april aanstaande. De lijst met nieuwe SBI-codes vindt u hier.

Daarnaast wordt de vestigingsvereiste versoepeld vanaf 15 april aanstaande. Het volgende citaat uit de Kamerbrief van gisteravond ter verduidelijking:

In sommige sectoren, bijvoorbeeld in de sfeer van persoonlijke dienstverlening, is sprake van significante bedrijvigheid vanuit de eigen woning door sommige ondernemingen, terwijl er daarnaast andere ondernemingen zijn met meer grootschalige dienstverlening vanuit een fysieke vestiging met omvangrijke periodieke vaste lasten, terwijl de ondernemer staat ingeschreven op het huisadres. Dit geldt bijvoorbeeld in de sectoren haarverzorging en schoonheidsverzorging, maar bijvoorbeeld ook voor de houder van een manege op het eigen erf. Om de ondernemers met omvangrijke periodieke vaste lasten in aanmerking te laten komen voor de TOGS, zal er van hen een aanvullende verklaring worden gevraagd, waaruit moet blijken dat de bedrijfsactiviteiten van de aanvrager een zekere minimale omvang hebben.

Een andere versoepeling heeft te maken met een eventueel verkeerde verwerking van SBI-codes. Ondernemers die, op basis van hun hoofdactiviteit, menen in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een verkeerde SBI-code, kunnen dit melden bij RVO. RVO zal deze verzoeken dan per geval bekijken op redelijkheid en billijkheid, dan wel toetsen aan de economische activiteit waarmee de onderneming in het Handelsregister staat ingeschreven.

350 kaarten voor (eenzame) ouderen #hartvoordezorg

Vorige week zijn wij met ons kantoor een kaartenactie gestart voor ‘onze’ eenzame ouderen van Zorgcentrum Het Laar. Wat begon als een kleinschalige actie is uitgegroeid tot 350 kaarten voor alle bewoners.

Veel mensen hebben kaarten gedoneerd collega’s, ouders, opa’s en oma’s tevens heeft iedereen ook geholpen met een persoonlijke tekst of gedichten voor de ouderen.

We hopen dat we ze hiermee een steuntje hebben kunnen geven in deze eenzame tijden en vooral dat men weet dat we aan ze denken! Uiteraard zijn we het zorgpersoneel niet vergeten!

De kaartenactie is zo’n groot succes dat we voldoende kaarten hebben om nog een tweetal verzorgingshuizen te voorzien van kaarten.

Wat een enthousiasme en saamhorigheid, hartverwarmend! #hartvoordezorg

Kom ik in aanmerking voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren? (TOGS)

Deze regeling was eerder bekend als “Het Noodloket” en betreft een eenmalige ondersteuning van € 4.000.

Deze regeling is sinds vrijdagavond 27 maart actief. Na commentaar op de ingebouwde beperkingen, is het aantal sectoren dat in aanmerking komt direct uitgebreid.

De belangrijkste hoofdpunten waar u als ondernemer aan moet voldoen zijn:

Hoe kan ik de tegemoetkoming aanvragen?

U kunt de aanvraag doen voor uzelf via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De aanvraag wordt via eHerkenning of DigiD gedaan. Het is ook mogelijk om ons hiervoor te machtigen, bijvoorbeeld wanneer u (nog) niet over eHerkenning beschikt. In dit geval kunnen wij de aanvraag namens u indienen. Gebruik dan dit machtigingsformulier. Indien u wenst dat wij de aanvraag voor u verzorgen verzoeken wij u bijgaande aan te vullen, te ondertekenen en ons toe te sturen.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, gelieve contact op te nemen met uw relatiebeheerder, met de heer Rob Gerlings of met Eric van Erve. We zijn u graag van dienst.

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van de belangrijkste maatregelen?
Laat uw e-mailadres achter en we sturen u een e-mail bij belangrijke updates en ontwikkelingen voor u als ondernemer m.b.t. het coronavirus.

Update corona maatregelen

Hierbij houden we u op de hoogte van de mogelijkheden die in het leven geroepen worden om de negatieve economische effecten van de crisis te beperken.

Samenvatting

Na de eerder genomen maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis komt het kabinet nu met een noodpakket aan bijzondere maatregelen.

Dit noodpakket geldt voorlopig voor een periode van drie maanden en omvat drie hoofdelementen:

  1. een noodpakket banen en economie;
  2. de instelling van een noodloket;
  3. liquiditeitssteun.

Ook de grotere Nederlandse banken hebben inmiddels een steunmaatregel aangekondigd.

4.    Aflossingsuitstel.

1.   Noodpakket banen en economie

Werktijdverkorting

De huidige regeling voor werktijdverkorting is met onmiddellijke ingang ingetrokken en vervangen

door de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW).

De nieuwe regeling maakt het mogelijk om meer werkgevers financieel tegemoet te komen dan binnen de ingetrokken regeling mogelijk was en om dat ook sneller te doen.

Reeds ingediende aanvragen onder de oude regeling voor werktijdverkorting worden overigens beschouwd als ingediende aanvragen voor de nieuwe regeling en hoeven dus niet opnieuw gedaan te worden.

De noodmaatregel geldt voor alle bedrijven, ongeacht hun omvang. Alle werkgevers met een verwacht omzetverlies van ten minste 20% kunnen bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Die tegemoetkoming beloopt maximaal 90% van de loonsom en geldt voor een periode van drie maanden. Wel kan er éénmalig worden verlengd met nogmaals drie maanden. Aan die verlenging zullen nadere voorwaarden worden gesteld, maar die zijn nu nog niet bekend. De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020, ook als de aanvraag pas later wordt ingediend.

Voorwaarden van de uitkering zijn:

–      dat u geen ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvraagt voor uw werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt, en 

–      en dat u het loon van de betrokken werknemers volledig doorbetaald gedurende die periode.

De regeling betreft niet alleen de loonkosten van vaste werknemers maar ook van werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. Het UWV verstrekt op basis van de aanvraag een voorschot van 80% van het aangevraagde bedrag. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt dan mogelijk ook een correctie plaats.

Voor uw werknemers is overigens van belang dat deze regeling los staat van van de WW-regeling. Werknemers verliezen hierdoor geen WW-rechten (hetgeen onder de oude regeling wel het geval zou zijn geweest).

Kanttekening:

Het indienen van aanvragen voor deze regeling is nog niet mogelijk, het ministerie is nog bezig met de implementatie.

Extra tijdelijke ondersteuning voor ondernemers

Voor zelfstandige ondernemers (zzp’ers en eenmanszaken) met financiële problemen komt er een tijdelijke voorziening voor drie maanden. De voorziening bestaat uit een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal.

De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Anders dan de huidige regeling onder het Besluit bijstandverlening zelfstandigen wordt er geen vermogens- of partnertoets aangelegd. Dit om een snelle behandeling van aanvragen mogelijk te maken.

De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de samenstelling van het huishouden. Het maximale bedrag beloopt ongeveer € 1.500 per maand netto. Deze ondersteuning hoeft niet te worden terugbetaald.

Een versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. Uitstel van de aflossingsverplichting hierop is mogelijk. Tevens zal een lage rente worden gehanteerd.

WW-premiedifferentiatie.

De hoge WW-premie voor flexibele contracten geldt niet voor vaste werknemers die door het coronavirus in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal deze aanpassing van de wet voor kalenderjaar 2020 zo spoedig mogelijk uitwerken.

Verder wordt het uitstel dat werkgevers hebben gekregen om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen, verlengd tot 1 juli. Ook de coulanceregeling om het lage WW-percentage te hanteren voor werknemers, die op 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst waren, wordt verlengd tot en met 30 juni 2020.

2.   Noodloket.

Er komt een noodloket waar ondernemers een gift voor de eerste nood kunnen vragen. Deze gift geldt voor ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die daardoor een groot deel van hun omzet verliezen. De tegemoetkoming en de voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt. Het betreft een eenmalig forfaitair bedrag van € 4.000 voor de periode van drie maanden.

3.   Liquiditeitssteuna.

Belastingmaatregelen

Uitstel van betaling van belastingen
Al eerder is aangekondigd dat de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling verleent aan alle ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen of zullen komen. Het gaat daarbij om de betaling van Inkomstenbelasting, Loonheffing, Omzetbelasting en Vennootschapsbelasting.

De Belastingdienst verleent het uitstel direct nadat het verzoek is ontvangen. Individuele beoordeling van het verzoek om te bepalen of de problemen inderdaad samenhangen met de coronacrisis, vindt op een later moment plaats.

De komende tijd legt de Belastingdienst verder ook geen verzuimboete op voor het niet (tijdig) betalen van belasting. De behandeling van verzoeken om uitstel van betaling moet handmatig plaatsvinden, zodat behandeltijden kunnen oplopen indien veel verzoeken binnenkomen.

Kanttekening: Betaling van belasting kan worden uitgesteld, maar de aangiften dienen gewoon volgens het bekende schema gedaan te worden, hiervoor is geen uitstel verleend.

Energiebelasting
De heffing van de energiebelasting en de Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf zal tijdelijk worden uitgesteld. Het kabinet onderzoekt hoe dit kan worden vormgegeven.

Invorderingsrente en belastingrente
De invorderingsrente wordt vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Deze verlaging geldt voor alle belastingschulden. Ook de belastingrente gaat tijdelijk omlaag van 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen naar 0,01%. Deze verlaging gaat in op 1 juni 2020. De tijdelijke verlaging van de belastingrente in de inkomstenbelasting gaat in op 1 juli 2020.

Voorlopige aanslagen
Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de BMKB tijdelijk verruimd om de liquiditeitsrisico’s in verband met het coronavirus te matigen. Dit zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven.

De regeling houdt in dat de overheid voor een deel van de banklening borg staat als bedrijven zelf niet genoeg zekerheden kunnen bieden. De verruiming houdt in dat de borgstelling omhooggaat van 50% naar 75% van het krediet en is bestemd voor overbruggingskredieten of verhogingen van een rekening-courantkrediet met een maximale looptijd van twee jaar.

Ook een aantal overige voorwaarden in de regeling is versoepeld. Aanmelding is mogelijk vanaf maandag 16 maart 2020. Ondernemers die voor de regeling in aanmerking willen komen, kunnen zich melden bij hun bank of kredietverstrekker.

Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling)

De GO-regeling kent een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties vanaf € 1,5 miljoen tot maximaal € 50 miljoen per onderneming. Het garantiebudget van de GO wordt verhoogd van € 400 miljoen tot € 1,5 miljard en het maximum per onderneming wordt verhoogd naar € 150 miljoen. De verruimingen zullen binnen een week geëffectueerd worden.

Qredits

Qredits is een sociale kredietverstrekker voor bedrijven. Het kabinet is bereid Qredits financieel te ondersteunen met € 6 miljoen voor een termijn van negen maanden. De ondersteuning wordt gebruikt voor het verlenen van uitstel van de aflossingsverplichting voor maximaal zes maanden en een rentekorting over deze periode. De tegemoetkoming geldt uitsluitend voor corona-gerelateerde aanvragen.

Borgstelling MKB-Landbouwkredieten

De regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten wordt tijdelijk verruimd door een gunstigere borgstelling voor werkkapitaal. De verruiming moet de financiering van land- en tuinbouwbedrijven vergemakkelijken. De aangepaste regeling geldt met ingang van 18 maart 2020.

4.   Aflossingsuitstel.

De Nederlandse vereniging van banken heeft zojuist een mededeling doen uitgaan dat ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank voor hun zakelijke klanten een aanvullende maatregel nemen, naast het regeringsbeleid.
De zakelijke klanten van deze banken kunnen voor hun lopende financieringen tot € 2,5 miljoen uitstel van aflossing krijgen voor een periode van zes maanden en mits de onderneming in de kern gezond is. Voor ondernemingen met grotere schuldposities zal het op maatwerk aankomen.

Tenslotte.

Graag vernemen wij als wij u kunnen ondersteunen bij het doen van een aanvragen voor een of meerdere van de hierboven genoemde regelingen. Ook als nog niet bekend is vanaf welk moment de aanvragen kunnen worden ingediend, wij kunnen dan wel alvast de nodige voorbereidingen treffen om de aanvraag op dat latere moment alsnog direct in te kunnen dienen.

Neemt u hiervoor contact op met de heer Rob Gerlings (013-5340001) of met uw relatiebeheerder.

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van de belangrijkste maatregelen?
Laat uw e-mailadres achter en we sturen u een e-mail bij belangrijke updates en ontwikkelingen voor u als ondernemer m.b.t. het coronavirus.