Voorkom bestuurdersaansprakelijkheid door tijdig te deponeren

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Als bestuurder van een onderneming met rechtspersoon kan je aansprakelijk gesteld worden door middel van onbehoorlijk bestuur. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Het onnodig nemen van grote financiële risico’s
  • Schending van boekhoudplicht
  • Niet tijdig deponeren

Gezien de tijd van het jaar gaan wij in op het laatste punt, om de bestuurdersaansprakelijkheid door niet tijdig te deponeren te voorkomen. Het deponeren van de jaarstukken gaat normaliter als volgt.

De jaarrekening dient binnen 5 maanden opgesteld te worden met het bestuur. Mocht deze periode te kort zijn, dan mogen de aandeelhouders tijdens een Algemene Vergadering beslissen om de periode met nog 5 maanden te verlengen. Eenmaal opgesteld heeft het bestuur 2 maanden de tijd om de aandeelhouders, middels een Algemene Vergadering, bijeen te roepen om de jaarrekening vast te stellen. Na het vaststellen van de jaarrekening heeft het bestuur 8 dagen om de jaarrekening bij de KvK te deponeren.

De 2 maanden vervallen als de aandeelhouder(s) gelijk is/zijn aan de bestuurder(s). Derhalve is dan de uiterste termijn voor deponering 8 november, na afloop van een boekjaar welke gelijk is aan een kalenderjaar.

Houd er rekening mee dat 12 maanden na eindigen van een boekjaar de uiterste datum is voor deponering door het bestuur. Als de jaarrekening pas wordt vastgesteld op 31 december, bij een boekjaar gelijk aan kalenderjaar, dan dient deze dezelfde dag nog gedeponeerd te worden. Mocht het voorkomen dat het bestuur de AVA niet tijdig bijeenkrijgt mag zij de jaarrekening als “niet vastgesteld” deponeren.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen, 013-5340001.

Termijn van uitstel voor opmaken jaarrekening verkort

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Termijn van uitstel voor opmaken jaarrekening verkort

Vanaf 2017 heeft de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening voor het eerst gevolgen voor u. Houd er rekening mee dat u de jaarrekening na het opstellen binnen twee maanden openbaar moet maken. Indien u uitstel heeft voor de jaarrekening over 2016, moet u dit dus voor 1 januari 2018 doen.

Als bestuurder van een naamloze vennootschap, besloten vennootschap, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij stelt u ieder jaar verplicht een jaarrekening op. Dit moet binnen vijf maanden na het einde van het boekjaar gebeuren. Met een aandeelhoudersbesluit kunt u deze termijn verlengen.

Voorheen kon de termijn verlengd worden met zes maanden. Door de inwerkingtreding van de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening op 1 november 2015 is deze termijn, voor boekjaren die zijn aangevangen op of na 1 januari 2016, verkort naar vijf maanden.

LET OP: Als alle aandeelhouders van de B.V. tevens bestuurder of commissaris zijn dan leidt ondertekening van de jaarrekening door de bestuurders en commissarissen meteen tot vaststelling, tenzij deze regel in de statuten wordt uitgesloten. Als ondertekening meteen leidt tot vaststelling, dan vervallen de 2 maanden die de aandeelhouders de tijd hebben om de jaarrekening vast te stellen en moet er binnen 10 maanden en 8 dagen na afloop van het boekjaar gedeponeerd zijn. Dit betekent dat bij een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar uiterlijk 8 november gedeponeerd moet zijn.

Indien u nog vragen heeft neem dan contact met ons op (013-5340001).