Verlenging afspraken grensarbeiders

De staatssecretaris van Financiën heeft meegedeeld dat met Duitsland overeenstemming is bereikt over verlenging van de afspraken over de behandeling van grensarbeiders in de context van de coronacrisis. De afspraken betreffen de behandeling van thuiswerkdagen als in het werkland gewerkte dagen en een tijdelijke vrijstelling in Nederland van enkele Duitse socialezekerheidsuitkeringen. De verlenging van de afspraken loopt tot en met 31 maart 2021.

Extra steunmaatregelen i.v.m. lockdown en verplichte winkelsluiting

In verband met de verzwaring van de lockdown en de verplichte winkelsluiting heeft het kabinet extra steunmaatregelen bekendgemaakt.

Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel

Voor de detailhandel in de non-foodsector komt als vergoeding voor seizoensgevoelige voorraad een eenmalige opslag op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) over het vierde kwartaal van 2020. Deze eenmalige Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (OVGD) is afhankelijk van de hoogte van het omzetverlies van de winkelier. Bij een omzetverlies van 30% bedraagt de OVGD 2,8% van het omzetverlies. Het maximum voor deze subsidie bedraagt € 20.160. Ondernemers die in het vierde kwartaal niet in aanmerking komen voor de TVL komen niet in aanmerking voor de OVGD. Na goedkeuring van de Europese Commissie wordt de OVGD vanaf de tweede helft van januari 2021 uitbetaald. De OVGD is vrijgesteld van vennootschaps- en inkomstenbelasting.

Online sportles

Tijdelijk geldt het verlaagde btw-tarief van 9% op de online sportlessen die sportscholen aanbieden gedurende de verplichte sluiting. Deze maatregel gold ook tijdens de eerdere verplichte sluiting van sportscholen. Het verlaagde tarief is van toepassing totdat de verplichte sluiting wordt opgeheven.

Apparaten voor thuisonderwijs

Het kabinet stelt € 15 miljoen beschikbaar voor laptops en dergelijke voor leerlingen die thuis geen apparatuur ter beschikking hebben om afstandsonderwijs te kunnen volgen.

Kinderopvang

Ouders krijgen een tegemoetkoming voor de kosten van kinderopvang tijdens de periode van sluiting. Deze tegemoetkoming is vergelijkbaar met de regeling die in het voorjaar gold.

Culturele en creatieve sector

In aanvulling op de eerdere steunpakketten voor cultuur heeft het kabinet € 15 miljoen gereserveerd voor de culturele en creatieve sector.

Reiskosten

De regeling om bestaande vaste reiskostenvergoedingen ongeacht de werkelijke reiskosten onbelast te kunnen betalen is verlengd tot 1 februari 2021. Voorwaarde is dat de vaste vergoeding voor 13 maart 2020 door de werkgever is toegekend. In januari wordt duidelijk hoe de regeling na 1 februari zal zijn.

Geen hoge WW-premie bij meer dan 30% overwerk in 2021

Sinds 1 januari 2020 geldt een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. De hoge premie geldt met terugwerkende kracht ook bij vaste contracten als een werknemer in een kalenderjaar meer dan 30% heeft overgewerkt. Vanwege de coronacrisis is deze laatste regeling voor het kalenderjaar 2020 opgeschort. Omdat naar verwachting ook in 2021 in bepaalde sectoren veel overwerk nodig zal zijn als gevolg van het coronavirus, heeft het kabinet toegezegd deze regeling ook voor het kalenderjaar 2021 te zullen opschorten. Het daartoe strekkende besluit heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nu ter consultatie gepubliceerd. Volgens dit besluit geldt de opschorting van de maatregel evenals in 2020 in 2021 voor alle sectoren.

Uitstel aflossing Tozo-lening

Een van de onderdelen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal. Volgens de huidige regeling moeten ondernemers per 1 januari 2021 beginnen met aflossen van deze lening. Vanwege de voortdurende coronacrisis zijn veel ondernemers niet in staat om aan hun aflossings- en renteverplichtingen te voldoen. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten om de aflossingsverplichting op te schorten tot 1 juli 2021. Dit geldt zowel voor leningen die vóór 1 januari 2021 zijn aangegaan als voor leningen die na 1 januari 2021 worden aangegaan.

De looptijd van de lening wordt voor alle leningen met zes maanden verlengd van 3 jaar tot 3,5 jaar. Over de periode van januari tot en met juni 2021 wordt geen rente berekend. De staatssecretaris merkt op dat het ondernemers, die in staat zijn om hun tot 1 januari 2021 opgebouwde rente- en aflossingsverplichtingen te betalen, vrij staat om dit te doen. Ook voor hen geldt dat in de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 de renteopbouw tijdelijk wordt stopgezet.

Verlenging kredietgaranties corona tot 1 juli 2021

De subsidiemodule Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C) en de subsidiemodule Garantie Klein Krediet Corona (KKC) zijn aangepast. Beide subsidiemodules houden verband met steun aan bedrijven die getroffen zijn door de uitbraak van het coronavirus. Met de GO-C staat de overheid voor een deel garant voor leningen verstrekt aan bedrijven. Beide subsidiemodules waren aanvankelijk opengesteld tot en met 15 december 2020 en kenden een vervaldatum van 1 januari 2021. De openstelling van beide subsidiemodules is verlengd tot en met 30 juni 2021. De vervaldatum van de subsidiemodules wordt gewijzigd van 1 januari 2021 in 1 juli 2021. Deze datum sluit aan bij de recent verlengde Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de COVID-19-uitbraak. Steun, die met toepassing van die kaderregeling is goedgekeurd, moet op uiterlijk 30 juni 2021 zijn verleend.

Algehele lockdown: welke maatregelen kunt u aanvragen?

Gisteren hebben we allemaal een bittere pil te verwerken gekregen: vanaf vandaag geldt er weer een algehele lockdown, in elk geval tot dinsdag 19 januari. Hoewel dat gisteren in de loop van de dag al uitlekte, is dat natuurlijk rauw op uw dak gevallen. Net als tijdens de vorige lockdown zijn er noodmaatregelen om u als ondernemer zo goed mogelijk door de crisis heen te helpen. In grote lijnen waren die al een tijdje bekend, maar om alvast wat onzekerheid weg te nemen, zetten we hier toch vijf belangrijke punten op een rijtje.

1.    Lonen: verlengde aanvraagtermijn NOW voor oktober tot en met december

In eerste instantie waren aanvragen NOW voor oktober tot en met december mogelijk tot en met zondag 13 december. Door de lockdown zullen er meer ondernemingen zijn die een omzetverlies van 20% of meer verwachten en ervaren. Daarom is de aanvraagtermijn verlengd tot en met zondag 27 december.
Vanzelfsprekend zijn wij u graag behulpzaam bij een aanvraag, indien gewenst.

2.    Belastingen: bijzonder uitstel van betaling ivm coronacrisis

Zoals in de vorige mail gemeld, kan ook het bijzonder uitstel van betaling worden aangevraagd. Op eerste verzoek ligt de invordering voor drie maanden stil. Daarna kan het uitstel verlengd worden.

U heeft tot uiterlijk 1 april 2021 de tijd om uitstel van betaling, of verlenging daarvan, aan te vragen. Na verlenging moet vanaf 1 juli 2021 de opgebouwde schuld worden voldaan. Daarvoor krijgt u 3 jaar de tijd.

Het gematigd boetebeleid blijft ook van kracht: opgelegde verzuimboetes worden verminderd tot nihil zolang het uitstel loopt.

Als u al verzocht heeft om verlenging van het bijzonder uitstel loopt dat uitstel automatisch tot 1 april 2021. Daarvoor hoeft u dus niets extra’s te doen. Als u nog niet om verlenging van het uitstel verzocht heeft, zouden wij u adviseren dat wel te doen c.q. door ons te laten doen.

3.    Vaste lasten: TVL

De verruimde TVL voor het vierde kwartaal kan tot en met vrijdag 29 januari 2021 om 17:00 uur aangevraagd worden. Daarvoor is een omzetdaling van 30% vereist. Men gaat daarvoor uit van de aangiften omzetbelasting over het vierde kwartaal van 2019 en 2020.

Voor de TVL in het vierde kwartaal is het vergoedingspercentage aangepast. Eerder werd 50% van de berekende vaste lasten vergoed. Dat wordt nu afhankelijk van de omzetdaling. Bij een omzetdaling van 30% blijft het vergoedingspercentage 50%, bij een omzetdaling van 100% wordt het vergoedingspercentage 70%.

4.    Zelfstandigen en dga’s: Tozo

Mocht uw nettowinst, ondanks de genoemde maatregelen, toch onder het sociaal minimum komen, dan kan ook een aanvraag voor de Tozo gedaan worden bij de gemeente. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het huishoudinkomen en bedraagt maximaal 1.500 euro (netto) voor gehuwden of 1.050 euro (netto) per maand voor alleenstaanden vanaf 21 jaar. Voor personen onder de 21 jaar gelden andere normbedragen.

Let op: men gaat uit van huishoudinkomen, wat betekent dat het eventuele inkomen van uw partner wordt meegeteld.

Ook hierbij kunnen wij u uiteraard behulpzaam zijn. Neemt u daarvoor contact op met ons kantoor.

5.    Tussen wal en schip?

Omdat de financiële noodmaatregelen zeer generiek en robuust zijn opgesteld, kan het voorkomen dat de tegemoetkomingen voor uw situatie geen uitkomst bieden.

Vanwege het ontbreken van een referentieomzet bieden de NOW en TVL voor starters bijvoorbeeld nauwelijks soelaas.

Bijzonder uitstel van betaling kan wel altijd aangevraagd worden. Ook kunnen diverse kredietregelingen worden gebruikt (BMKB, COL en kleine kredieten via Qredits). Daarnaast verkent het kabinet opties om het (buffer)vermogen van starters te versterken evenals extra (overbruggings)kredieten.

Ook overwegen sommige gemeenten, bijvoorbeeld de gemeente Tilburg, om starters extra te ondersteunen.

Aanvragen NOW vierde kwartaal 2020 weer mogelijk

De derde fase van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid, kortweg de NOW-3, geldt voor de periode van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. De totale duur van de NOW-3 is in drie tijdvakken verdeeld. Het eerste tijdvak loopt van 1 oktober tot en met 31 december 2020.

Aanvragen voor het eerste tijdvak van de NOW-3 was mogelijk van 16 november tot en met 13 december 2020. In verband met de op 14 december jl. aangekondigde extra maatregelen heeft het UWV het aanvraagloket weer opengesteld. Dat betekent dat aanvragen voor NOW-3 over het vierde kwartaal van 2020 nog tot en met 27 december 2020 kunnen worden ingediend.

Informatie over de aanvragen voor het tweede en derde tijdvak van de NOW-3 volgt later.

6 Versoepelingen in het steunpakket die u niet mag missen!

Onlangs heeft het kabinet het steunpakket in verband met het coronavirus aangepast. Daarbij heeft het kabinet vooral gekozen voor stabiliteit en rust. Men wil dat het gebruik van het steunpakket zoveel mogelijk blijft mee-ademen met de economie. Een aantal afbouwmaatregelen is daarom van de baan, en er wordt een nieuwe maatregel geïntroduceerd: de TONK. Graag brengen wij u weer op de hoogte.

1.    Bijzonder uitstel van betaling ivm coronacrisis

De basis blijft hetzelfde. Op eerste verzoek van de ondernemer ligt de invordering voor drie maanden stil. Daarna kan het uitstel verlengd worden. Na verlenging moet vanaf 1 juli 2021 de opgebouwde schuld worden voldaan. Daarvoor krijgt de ondernemer 3 jaar de tijd.

De versoepeling ziet vooral op de aanvraagtermijn. Eerder moest voor 1 januari 2021 het uitstel worden aangevraagd of worden verlengd.

Nu krijgen ondernemers tot uiterlijk 1 april 2021 de tijd om uitstel van betaling, of verlenging daarvan, aan te vragen.

Het gematigd boetebeleid blijft ook van kracht: opgelegde verzuimboetes worden verminderd tot nihil zolang het uitstel loopt.

Als na 1 januari 2021 het eerste verzoek wordt gedaan, ligt tot 1 april de invordering stil en hoeft er tot die datum niets betaald te worden.

Als het verzoek om verlenging van het bijzonder uitstel al gedaan is, loopt dat uitstel automatisch tot 1 april 2021. Daarvoor hoeft dus geen extra aanvraag gedaan te worden.

2.    Overige fiscale maatregelen

Een aantal fiscale maatregelen verbonden aan de coronacrisis worden tevens verlengd tot 1 april 2021. Het gaat om het uitstel van administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen, het akkoord met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers, de vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen, het btw-nultarief op mondkapjes en het behoud van hypotheekrenteaftrek als een betaalpauze overeen is gekomen met de bank.

3.    Aanpassing in de TVL

Voor de TVL in het vierde kwartaal is het vergoedingspercentage aangepast. Eerder werd 50% van de berekende vaste lasten vergoed. Dat wordt nu afhankelijk van de omzetdaling. Bij een omzetdaling van 30% blijft het vergoedingspercentage 50%, bij een omzetdaling van 100% wordt het vergoedingspercentage 70%.

Deze verruiming geldt ook voor het eerste kwartaal van 2021. Daarnaast is de voorziene afbouw vanaf het eerste kwartaal van 2021 in elk geval van de baan. Of er in het tweede kwartaal van 2021 wel wordt afgebouwd, is nog onduidelijk. In onderstaand overzicht zijn de wijzigingen vetgedrukt.

  TVL 1 TVL 2 TVL 2
Tijdvak Juni t/m sep Okt t/m dec Jan t/m maart
Afbakening sectoren Obv SBI-code Nee nee
Minimaal omzetverlies 30% 30% 30%
Subsidiepercentage 50% 50-70% 50-70%
Maximumbedrag € 50.000 € 90.000 € 90.000
Minimum vaste lasten € 4.000 € 3.000 € 3.000

4.    NOW en verduidelijking omzetbegrip

De verduidelijking van het omzetbegrip heeft te maken met de coronasubsidies. Eerder heeft het kabinet in een aparte Kamerbrief aangegeven dat “alle coronagerelateerde subsidies meegerekend moeten worden in de omzet voor de NOW”. Dat wordt in deze brief verder geduid en genuanceerd. Voor vijf corona-gerelateerde subsidies, namelijk de TVL, TOGS, Regeling continuïteitsbijdrage zorg, beschikbaarheidsvergoeding OV-bedrijven en Tegemoetkoming sierteelt en voedingstuinbouw, is dat wel het geval. Deze subsidies worden als omzet gezien voor de NOW omdat dit anders tot dubbelfinanciering vanuit het Rijk kan leiden. Ook de eventuele tegemoetkoming die werkgevers ontvangen als zij werknemers uitlenen in het kader van crisisbanen wordt voor de NOW als omzet gezien, wederom met het oog op het voorkomen van dubbelfinanciering vanuit het Rijk.

Verder is ook voor wat betreft de NOW geen sprake meer van afbouw in het eerste kwartaal van 2021. In onderstaand overzicht zijn de wijzigingen vetgedrukt.

  NOW 2 NOW 3 NOW 3
Tijdvak juni t/m sep okt t/m dec jan t/m maart
Vergoedingspercentage 90% 80% 80%
Loonsomvrijstelling n.v.t. 10% 10%
Minimaal omzetverlies 20% 20% 20%
Forfaitaire opslag 40% 40% 40%
Maximale vergoeding 2x dagloon 2x dagloon 2x dagloon

5.    Nieuwe regeling: TONK

Huishoudens kunnen door de economische crisis te maken hebben met een onvoorzienbare, onvermijdelijke en plotselinge terugval in hun inkomen. Zij kunnen daardoor in problemen raken met de betaling van noodzakelijke kosten, waaronder woonlasten. Daarop is de Nederlandse sociale zekerheid niet altijd (goed) toegerust. Er dreigen daarom huishoudens tussen wal en schip te vallen.

Het kabinet creëert daarom een Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) voor huishoudens die door omstandigheden in ernstige financiële problemen dreigen te komen. Voor deze tijdelijke ondersteuning wordt het bestaande instrument van de bijzondere bijstand gebruikt. Dat er enige samenloop kan optreden met de Tozo lijkt mij vrij zeker (die gaat ook via de bijzondere bijstand). Maar hoe dat eruit gaat zien, is nog volstrekt onbekend.

De verwachting is dat de TONK 1 februari 2021 klaar is.

6.    Verduidelijking startende ondernemingen

Vanwege het ontbreken van een referentieomzet bieden de NOW en TVL voor starters nauwelijks soelaas. Binnen de NOW-regeling en de TVL-regeling is het niet gelukt tot een uitvoerbare oplossing te komen. Deze regelingen zijn dus waarschijnlijk niet toepasselijk voor starters, maar in een enkel geval mogelijk wel.

Starters kunnen altijd uitstel van betaling aanvragen. Ook kunnen diverse kredietregelingen worden gebruikt (BMKB, COL en kleine kredieten via Qredits). Daarnaast verkent het kabinet opties om het (buffer)vermogen van starters te versterken evenals extra (overbruggings)kredieten.

Indien u nog vragen heeft verzoeken wij u contact op te nemen!

Aanvullende coronamaatregelen

Het kabinet trekt 3,7 miljard euro extra uit voor de uitbreiding van de economische steunpakketten.

NOW

De derde tranche van de NOW loopt van 1 oktober tot en met 30 juni 2021. Per kalenderkwartaal zou de maximale steun dalen. Het kabinet heeft nu bekend gemaakt dat de NOW in het eerste kwartaal van 2021 gelijk zal zijn aan de regeling die in het vierde kwartaal van 2020 geldt.

TVL

Bedrijven met een groot omzetverlies kunnen tot 70% van de vaste lasten vergoed krijgen middels de Tegemoetkoming Vaste lasten (TVL). In de bestaande regeling werd maximaal 50% vergoed. De verhoging van de TVL geldt met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020. De uitbreiding van de doelgroep van de TVL met bijvoorbeeld toeleveranciers van getroffen sectoren geldt ook in het eerste kwartaal van 2021. De aanvullende steun moet met name bedrijven in de horeca, de reisbranche en de evenementensector helpen te overleven. 

Voucherfonds

De reisbranche krijgt hulp bij het terugbetalen van klanten die afgelopen jaar hun vakantie niet door zagen gaan. Bedrijven gaven daar vaak een voucher voor, maar na een jaar moet alsnog geld worden teruggegeven. Reisbureau’s kunnen daar binnenkort geld voor lenen van de overheid dankzij een speciale kredietfaciliteit.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Mensen, die ondanks de bestaande regelingen "tussen wal en schip dreigen te vallen", kunnen straks bij de gemeente terecht voor hulp om bijvoorbeeld hun huur of hypotheek te blijven betalen. Het gaat dan om bijvoorbeeld zelfstandigen die veel minder opdrachten krijgen, of werknemers die vanwege quarantaine inkomsten mislopen. 

Belastingmaatregelen

Het kabinet verlengt ook de periode waarin ondernemers automatisch drie maanden uitstel van betaling van belasting krijgen tot 1 april 2021. Tot die datum wordt op verzoek ook verlenging van bestaand uitstel verleend.
Daarnaast treft het kabinet twee nieuwe maatregelen. Tot 1 april 2021 geldt een 0%-tarief in de omzetbelasting voor COVID-19-vaccins en -testkits. Ten tweede is de opslag op de TVL voor voorraad- en aanpassingskosten horeca vrijgesteld van inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Loket aanvraag TVL vierde kwartaal geopend

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft laten weten dat het vanaf 25 november mogelijk is om de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het vierde kwartaal van 2020 aan te vragen. De TVL is een regeling voor mkb-ondernemers, die door de coronacrisis problemen hebben met het betalen van hun vaste lasten. De TVL geldt niet voor krediet- en financiële instellingen, holdings, huishoudens, publiek gefinancierde scholen en (internationale) overheidsinstellingen. Ondernemingen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het aantal medewerkers bedraagt maximaal 250.
  • Het bedrijf stond op 15 maart 2020 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzetverlies in het vierde kwartaal van 2020 in vergelijking met het vierde kwartaal van 2019.
  • De vaste lasten bedragen minimaal € 3.000 in het vierde kwartaal van 2020. De omvang wordt bepaald aan de hand van het percentage vaste lasten dat bij de hoofdactiviteit hoort.
  • Het bedrijf heeft een ander vestigingsadres dan het privéadres van de ondernemer. Deze voorwaarde geldt niet voor horecaondernemingen en ambulante handel.

Verplicht gesloten horecagelegenheden krijgen over het vierde kwartaal eenmalig een opslag op de TVL als vergoeding voor het voorraadverlies. Voor ondernemers in en toeleveranciers van de evenementenbranche komt een aparte steunmodule voor het vierde kwartaal van 2020. Voorwaarde is dat deze ondernemers TVL hebben ontvangen in de periode van juni tot en met september 2020.