Hoop, lef en trots de gevolgen van een rechts kabinet in 2024

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

PVV, VVD, NSC en BBB hebben een hoofdlijnenakkoord met de titel ‘Hoop, lef en trots’ gesloten. Dit zijn de belangrijkste punten met gevolgen voor je portemonnee.

Meer loon naar werken

Met een lastenverlichting op arbeid moet er meer loon naar werken komen. Daarbij is specifieke aandacht voor de middeninkomens. Zo wordt gedacht aan verlaging van de belastingdruk voor burgers, bijvoorbeeld door een extra schijf in de inkomstenbelasting. Ook wordt stapsgewijs gewerkt aan verbeteringen in de sociale zekerheid, fiscale regelingen en de toeslagen. Wetgeving wordt voorbereid voor een hervorming van het toeslagen- en belastingstelsel.

Ondernemers/zzp’ers

MKB-winstvrijstelling zou per 2025 worden verlaagd van 12,7% naar 12,03%. Dat gaat niet door.

De wetgevingstrajecten die meer duidelijkheid moeten geven over de aard van de arbeidsrelatie worden daarom voortgezet. Zekerheid op de arbeidsmarkt wordt gestimuleerd, bijvoorbeeld voor echte zelfstandigen (zzp’ers) in het zelfstandigenbeleid en door regulering van de uitzendsector. Er wordt gestreefd naar meer vaste contracten voor werknemers.

Box 2 en 3

De belastingtarieven in box 2 en 3 gaan omlaag. Hiervoor is €300 miljoen beschikbaar.

Kinderen

De kinderopvangtoeslag wordt in 2026 niet geïndexeerd. En dat geldt ook voor de maximum uurprijs waarvoor je kinderopvangtoeslag kunt krijgen.

De stelselherziening kinderopvang wordt doorgezet. Kinderopvang wordt bijna gratis voor werkende ouders en de toeslag wordt uitbetaald aan de instellingen.

Er komen meer mogelijkheden om ouders verantwoordelijk te houden voor schade die kinderen aanrichten.

Zorg

Het eigen risico voor de zorgverzekering gaat per 2027 omlaag van €385 naar €165.

De zorgpremie, de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) en de zorgtoeslag gaan omhoog.

Eigen woning

Er komt geen wijziging in de fiscale positie van de eigen woning. De hypotheekrenteaftrek blijft dus bestaan. En het eigenwoningforfait blijft onveranderd.

De stijging van de gemeentelijke woonlasten (OZB) wordt gemaximeerd via afspraken met gemeentes.

Giftenaftrek

De giftenaftrek wordt beperkt voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Een eerste stap wordt gezet in 2025. Per 2028 wordt de giftenaftrek in de IB geüniformeerd waarmee verschillende giften gelijk worden behandeld.

Energie

De financiële middelen voor klimaat worden voor een deel gebruikt om mensen met een laag of middeninkomen en ondernemers te helpen in de energietransitie. Te denken valt aan:

– Het helpen van mensen en kleine ondernemers bij het verduurzamen van hun woningen en bedrijfspanden. Dit zorgt voor een lagere energierekening. Er wordt specifiek aandacht besteed aan mensen die als gevolg van aansluiting op een warmtenet geconfronteerd worden met een veel hogere energierekening.

– Er komen geen verplichte labelsprongen voor koopwoningen.

– De verplichting om vanaf 2026, bij het vervangen van de verwarmingsketel, een warmtepomp te moeten installeren, wordt geschrapt.

– De aanschaf van elektrische voertuigen blijft ondersteund worden. De subsidies stoppen allemaal per 2025, de MRB gewichtscorrectie (fiscaal) blijft bestaan.

– De huidige accijnsverlaging op brandstoffen aan de pomp wordt verlengd tot en met 2025.

– De energiebelasting gaat omlaag en de salderingsregeling voor zonnepanelen wordt met ingang van 1 januari 2027 afgeschaft.

Scholing

De wildgroei aan subsidies wordt aangepakt.

Er komt een eenmalige tegemoetkoming in afbouw schulden studenten pechgeneratie. De maatregel betreft een extra incidentele tegemoetkoming van €1,4 miljard voor studenten die hebben gestudeerd onder het sociaal leenstelsel. Het budget is inclusief uitvoeringskosten.

De OV-vergoeding Nederlandse studenten in het buitenland wordt afgeschaft.

Het collegegeld voor langstudeerders gaat omhoog met €3.000 euro voor voltijdstudenten die langer dan 1 jaar uitlopen in de bachelor- of masterfase. Dit geldt vanaf studiejaar 2026/2027.

WW

De WW wordt hervormd. Hoe is nog niet bekend, maar gedacht kan worden aan het verlengen van de opzegterm?n voor arbeidscontracten in combinatie met een poortwachterstoets WW bij het UWV en of een verkorting van de WW-duur tot 18 maanden.

Overig

Het btw-tarief voor hotelovernachtingen en voor cultuur gaan met ingang van 2026 van 9% naar 21%. Voor dagrecreatie en bioscopen blijft het tarief wel 9%.

Met ingang van 2028 wordt een circulaire plastic heffing ingevoerd.

De kansspelbelasting wordt verhoogd van 30,5% naar 37,8%.

Er komt een gedifferentieerde vliegbelasting naar afstand. Vluchten over lange afstanden worden meer belast omdat deze meer uitstoot hebben.

Er komt een recht op vergissen. Een enkele fout kan niet langer een burger diep in de problemen duwen. Aanmanings- en incassokosten van de overheid gaan fors omlaag.

Recent is een nieuwe CAO Rijk afgesloten voor de periode van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2025. Onderdeel daarvan is een gemiddelde loonstijging van 9,7%. Deze CAO blijft in stand. Wel gaat vanaf 1 januari 2026 een nullijn gelden voor rijksambtenaren voor de periode van één jaar.

Het begrotingstekort mag in de komende kabinetsperiode (2024-2028) gemiddeld niet uitkomen boven de 2,8% (de Europese grens is 3%).

De plannen moeten nog verder worden uitgewerkt. Dat gaat deze zomer gebeuren.