Berichten

Waardecreatie

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Eerder hebben we al gesproken over het verhogen van de waarde van de onderneming. Eerdere blog omtrent waardecreatie. In deze blog zullen we iets dieper ingaan op het verbeteren van de waarde en de wijze waarop dat kan.

Efficiency
Simpelweg het verbeteren van de kostenstructuur en het verhogen van de omzet leidt logischerwijs tot waardecreatie. Echter, de zogenaamde kasstroom, gebruikt voor het waarderen van de onderneming, bestaat uit meer bestanddelen, zoals investeringen in vaste activa en werkkapitaal. Het verlagen van de investeringen in de vaste activa en het werkkapitaal (lagere debiteurentermijn, hogere crediteurentermijn en lagere voorraad) leidt tot een hogere kasstroom en daardoor een hogere waarde.

Innovatie en ontwikkeling
In de huidige economische tijd is het zaak om te blijven innoveren en ontwikkelen. Dit kan op verschillende wijzen. De cijfermatige voorstelling van deze wijzen, vormen de input voor de waardering om te bezien hoe de waardecreatie uitpakt. Er kan gekozen worden om een nieuw businessmodel toe te voegen aan de onderneming of zelfs de strategie te wijzigen. Ook kan besloten worden om een nieuwe markt te betreden met een nieuw product of een nieuwe dienst. of een tussenvorm, zoals het betreden van een nieuwe markt met een (licht gewijzigd) bestaand product of bestaand dienst.

Ook de ontwikkelingen in de branche kunnen leiden tot gedwongen aanpassingen in de bedrijfsvoering, die bedreigingen maar uiteraard ook kansen bieden voor de onderneming. Het inspringen op deze kansen kan leiden tot waardecreatie. Tevens kan een besluit genomen te worden om andere leveranciers te gebruiken voor de aanlevering van grondstof e.d. Dit heeft logischerwijs gevolg voor de inkoop en de marge, maar kan verdere (kosten)voordelen met zich meebrengen.

Zoals gesteld, zijn de cijfermatige uitwerkingen van bovengenoemde ontwikkelingen de input voor de waardering. De basiscase vergelijkend met de case, waarin de ontwikkelingen verwerkt zijn, geven een beeld van de mogelijke waardecreatie.

Risico
Zoals vermeld in onze eerder blog kan het risico van de onderneming verlaagd worden. Verlaging van het risico leidt tot een lagere disconteringsvoet voor de waardering, die leid tot een hogere waarde. Bij het verlagen van het risico moet voornamelijk gedacht worden aan het voorkomen of verkleinen van afhankelijkheid, van klanten en/of leveranciers en/of personeel en/of de eigenaar. Evenals aan het vergroten van flexibiliteit, van de organisatie, en spreiding, in de samenstelling van het personeelsbestand en/of het klantenportefeuille en/of de product-/dienstgroepen.

Tenslotte
Door op een juiste manier naar de onderneming (te blijven) kijken, kunnen de mogelijkheden tot waardecreatie benut worden. De impact van het nemen van strategische/interne beslissingen op de waarde kan worden verkregen middels de uitvoer van een waardering. Mochten vragen bestaan omtrent mogelijk te nemen strategische stappen of wenst u een beeld te krijgen van de bestaande (en toekomstige) waarde van uw onderneming, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Samen op koers!

De kostenvoet in de waardering (2)

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

In een eerdere blog is reeds aangegeven dat de berekende geldstromen contant gemaakt worden. Met gebruikmaking van een kostenvoet. Onderstaand zullen we ingaan op de verschillende methoden om de kostenvoet te berekenen.

WACC
De kostenvoet, die normaliter gebruikt wordt, is de Weighted Average Cost of Capital (WACC), ofwel de gewogen kostenvoet. Deze kostenvoet kan verkregen worden door de optelling van de kostenvoet van het eigen vermogen vermenigvuldigd met de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het vreemd vermogen, en de kostenvoet van het vreemd vermogen vermenigvuldigd met de verhouding vreemd vermogen ten opzichte van het vreemd vermogen, waarbij een correctie wordt gemaakt voor de aftrekbaarheid van rente voor de belastingen. De kostenvoet van het vreemd vermogen is daadwerkelijke (markt)rente op het vreemd vermogen.

CAPM
De kostenvoet van het eigen vermogen dient op een complexere wijze verkregen te worden. Een wijze om de kostenvoet van het eigen vermogen te verkrijgen is het Capital Asset Pricing Model (CAPM). De risicovrije rente wordt vermeerderd met het marktrisicopremie, die vermenigvuldigd wordt met een beta. Zie ook een eerdere blog voor toelichting.

Het is de vraag of CAPM geschikt is voor het MKB. In het model wordt namelijk verondersteld dat de belegger/aandeelhouder gediversifieerd is, ofwel de beleggingsportefeuille wordt steeds op zo een wijze samengesteld dat balans bestaat. Een MKB ondernemer heeft echter aandelen in zijn onderneming en zal deze aanhouden, feitelijk een ‘buy and hold’ strategie.

Build-up
Als alternatief kan de Build-up methode dienen. Bij de Build-up methode wordt de kostenvoet opgebouwd uit verschillende bestanddelen, zoals de naam al aangeeft. De bestanddelen zijn de risicovrije rente, de marktrisicopremie vermenigvuldigd met de Beta, die gelijk gesteld wordt aan 1, de premie voor kleinschaligheid en het specifieke bedrijfsrisico.

Simuleren
Een tweede alternatief kan het simuleren van de kostenvoet zijn, waarbij gebruik gemaakt wordt van een simulatieprogramma, waarbij gekeken wordt naar de volatiliteit van de kasstromen (standaarddeviatie) op basis van beschikbare historische gegevens van de onderneming. Met behulp van de verkregen standaarddeviatie van de onderneming, alsmede onder andere de risicovrije rente en de marktrisicopremie kan de kostenvoet berekend worden.

Tenslotte
Het bepalen van de kostenvoet vereist een goed inzicht in de markt en de omgeving van de onderneming teneinde de risico’s in te schatten. Neem gerust contact op met ons kantoor, indien u vragen heeft over de waardering van uw onderneming.

Samen op koers!

De kostenvoet in de waardering

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

In eerder blogs is een beschrijving gegeven van enkele waarderingsmethoden. Het is voor de waardering van belang dat de berekende geldstromen contant gemaakt worden. Het contant maken van de geldstromen wordt disconteren genoemd. Hiervoor dient een kostenvoet berekend te worden.

Wat is een kostenvoet?
Partijen die vermogen ter beschikking stellen, stellen eisen aan hun gewenste rendement. Er is sprake van kosten van vreemd vermogen en kosten van eigen vermogen. De rendementseisen van de vermogensverschaffers hangen af van het risico dat de verschaffers inschatten. Hoe groter de ingeschatte risico’s, des te hoger de rendementseis.

De rendementseis van vreemd vermogensverschaffers bestaat uit een risicovrije rentevoet en een kredietopslag. De rendementseis van eigen vermogensverschaffers bestaat uit de risicovrije rentevoet plus een opslag die afhankelijk is van de volatiliteit van de rendementen van het aandeel.

De onderdelen van de kostenvoet
De kostenvoet bestaat dus uit verschillende onderdelen. Voor de berekening van de kostenvoet zijn verschillende databronnen nodig om de onderdelen van de kostenvoet te verkrijgen. Onderstaand wordt ingegaan op de verschillende onderdelen van de kostenvoet (eigen vermogen).

Risicovrije rente
Voor de risicovrije rente (de rente die de meest kredietwaardige partners elkaar in rekening brengen) wordt doorgaans de rente van de 10-jaars Nederlandse Staatsobligatie gebruikt.

Marktrisicopremie
De marktrisicopremie is het door aandeelhouders additioneel geëiste rendement voor het beleggen in risicovolle aandelen in een onderneming. Met additioneel wordt bedoeld het historisch marktrendement boven de risicovrije rente.

Beta
De mate waarin het rendement van een onderneming gerelateerd is aan de bewegelijkheid van de markt is het systematisch risico, ofwel marktrisico. De gehele markt/branche is onderhevig aan dit risico en niet alleen de specifieke onderneming. Het risico wordt aangeduid met beta. De beta voor de gehele markt bedraagt 1.

Premies
Naast het marktrisico zijn specifieke (MKB) ondernemingen veelal nog gevoelig voor andere risicofactoren. Vandaar dat doorgaans een size premie en een specifiek ondernemingsrisico meegenomen wordt in de kostenvoet. Dit risico geeft het risico van de onderneming weer, waarbij onder andere gekeken wordt naar de omvang van het bedrijf als geheel, de stabiliteit van de resultaten, de omvang van het vreemd vermogen, de organisatie van de onderneming, diversificatie op het gebied van de doelgroep en/of de producten/diensten.

Tenslotte
Het bepalen van de kostenvoet, te gebruiken in de waardering, vereist een goed inzicht in de markt en de omgeving van de onderneming teneinde de risico’s in te schatten. Neem gerust contact op met ons kantoor, indien u vragen heeft over de waardering van uw onderneming.

Samen op koers!

Waarderingsmethoden, de Adjusted Present Value methode

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Voor de waardering van een onderneming bestaan verschillende waarderingsmethoden. In de eerste blog omtrent waarderingsmethoden is ingegaan op de Discounted Cash Flow (DCF) methode (Discounted Cash Flow Methode). Onderstaand wordt ingegaan op de Adjusted Present Value methode.

Adjusted Present Value
De Adjusted Present Value methode (APV) is een alternatief voor de DCF methode. De opzet om tot de kasstromen te komen, is hetzelfde als bij de DCF methode. De berekening van de waarde, volgens de APV, bestaat echter uit twee onderdelen. Eerst wordt de waarde van de operationele activiteiten berekend. Daarna wordt de waarde van het belastingvoordeel, verbonden met de financiering met rentedragende schulden, berekend. Dit is de zogenaamde taxshield. Als er geen sprake is van een constante vermogensverhouding (de verhouding vreemd vermogen ten opzichte van het totaal vermogen), hetgeen in het MKB doorgaans het geval is, dan is de APV een zeer geschikte waarderingsmethode.

Bij de waardering van de operationele activiteiten wordt uitgegaan van een 100% eigen vermogen financiering (dus geen vreemd vermogen). De geldstromen, die op een zelfde wijze verkregen worden als bij de DCF methode, worden gedisconteerd tegen de kostenvoet eigen vermogen unlevered (100% EV). De waardering van de taxshield bestaat voor het grootste deel uit het belastingvoordeel op rentebetalingen. Betaalde rente is namelijk fiscaal aftrekbaar. Door de aftrekbaarheid van de rente wordt de waarde van de onderneming verhoogd. Andere onderdelen van de taxshield zijn:

–          De kosten voor het uitgeven van nieuwe aandelen, die betaald moeten worden bij de emissie en daardoor waarde verlagend werken;
–          De kosten van financial distress, aangezien een hoger niveau vreemd vermogen meer druk legt op nakoming van de financieringsverplichtingen. De kans op faillissement stijgt daardoor. Deze kosten hebben een waarde verlagende werking;
–          Betere condities op de financiering met vreemd vermogen, doordat vreemd vermogen aangetrokken kan worden tegen een lagere rentevoet dan de marktrente. Dit heeft een waarde verhogende werking.

Afhankelijk van het risicoprofiel wordt de disconteringsvoet voor de taxshield bepaald. De disconteringsvoet zit doorgaans tussen de kosten van vreemd vermogen en de kosten van 100% eigen vermogen. Door gebruikmaking van de APV is beter inzicht te verkrijgen waar de waarde van de onderneming vandaan komt.

Eveneens een goed argument om de APV te gebruiken, is de situatie waarin sprake is van compensabel verliezen in het geheel. Door de opzet van de APV is eenvoudiger rekening te houden met deze compensabele verliezen, dan in de DCF methode. Bij de DCF methode dient de WACC steeds gecorrigeerd te worden voor het belastingtarief, hetgeen een lastige exercitie is.

Met de APV kan duidelijk inzichtelijk gemaakt worden wat de effecten zijn van belastingvoordelen van het meefinancieren met vreemd vermogen. De effecten van een veranderende financieringsstructuur kunnen beter meegenomen worden.

Tenslotte
Het vervaardigen van een waardering op basis van APV vereist een deugdelijke voorbereiding. Daarbij dienen de te maken aannames goed overdacht te worden, aangezien kleine wijzigingen grote invloed op de waarde kunnen hebben.

Voor vragen kunt u te allen tijde contact met Bart de Volder opnemen.

Samen op koers

Waarderingsmethoden, de Discounted Cash Flow methode

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Voor de waardering van een onderneming bestaan verschillende waarderingsmethoden. Onderstaand wordt ingegaan op de Discounted Cash Flow methode.

Discounted Cash Flow
Bij de Discounted Cash Flow methode (DCF) wordt uitgegaan van het going concern principe (de onderneming wordt voortgezet), waarbij de toekomstig te verwachten kasstromen leidend zijn. Voor een aantal jaren (de planperiode) worden de onzekere toekomstige vrije kasstromen bepaald. Dit geschiedt op basis van een prognose.

De kasstromen zijn de winsten uit de bedrijfsexploitatie (EBIT) vermeerderd met de afschrijvingen en de mutatie voorzieningen, verminderd met de netto investeringen in werkkapitaal en vaste activa. Na deze planperiode wordt een zogenaamde eindwaarde berekend. Dit is een eeuwigdurende kasstroom.

Na vaststelling van de kasstromen, worden deze gedisconteerd tegen een nader te bepalen kostenvoet. Zodoende wordt rekening gehouden met de tijdswaarde van geld. Uit de discontering volgt de contante waarde van de kasstromen.

De stappen, die genomen moeten worden in het waarderingsproces bij de DCF methode, kunnen als volgt beschreven worden:

  • Bepaal voor een aantal jaar de toekomstige kasstromen, die voortvloeien uit exploitatie van activa, exclusief financieringskosten;
  • Bereken de economische waarde van de onzekere kasstromen door deze contant te maken tegen een disconteringsvoet.

De gedisconteerde kasstromen worden gesommeerd met de eindwaarde en geven de bedrijfswaarde.  Door de marktwaarde van de niet aan de exploitatie gebonden bezittingen op te tellen bij de bedrijfswaarde en de rentedragende vreemd vermogensbestanddelen, alsmede pensioen- en/of lijfrentevoorzieningen, van de bedrijfswaarde afhalen, wordt de aandeelhouderswaarde verkregen.

In de prognose wordt rekening gehouden met activiteiten en gebeurtenissen, die in de toekomst plaats vinden. Effecten van verandering van de vermogensstructuur, vermogenskosten of de aanwezigheid van synergie kunnen meegenomen worden. De DCF is dynamisch, waardoor de te gebruiken variabelen makkelijk aan te passen zijn. daarnaast wordt rekening gehouden met de factoren tijd, geld, onzekerheid en risico. De DCF methode wordt (theoretisch) daarom als de meest juiste methode voor de bepaling van economische waarde gezien.

Tenslotte
Het vervaardigen van een waardering op basis van DCF vereist een deugdelijke voorbereiding. Daarbij dienen de te maken aannames goed overdacht te worden, aangezien kleine wijzigingen grote invloed op de waarde kunnen hebben.

Voor vragen kunt u te allen tijde contact met Bart de Volder opnemen.

Samen op koers

Waardebepaling

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Waardebepaling van de onderneming kan in verschillende situaties van belang zijn. In geval van de verkoop van een onderneming of de aankoop is een waardebepaling benodigd om als uitgangspunt mee te nemen in het proces naar de onderhandelingen. Dit geldt voor zowel een overname door een derde als voor een overname door een familielid of medewerker van de onderneming zelf. Voornamelijk bij een overdracht binnen de familie is vaak de discussie met de belastingdienst van belang, om zodoende bevoordeling te voorkomen.

Echter, er zijn meer situaties waarin waardebepaling van belang kan zijn, namelijk in het geval van:

–          Aandachtspunten voor de (going concern) onderneming in kaart brengen;
–          Fusie voor wat betreft de ruilverhouding;
–          Oprichting van een besloten vennootschap(structuur), met inbreng in natura;
–          Herstructurering van een besloten vennootschapstructuur;
–          Toetreding/participatie door een aandeelhouder;
–          Overlijden van de ondernemer;
–          Echtscheiding;
–          Geschillen.

Verschillende zaken zijn van belang om tot een goede waardebepaling te komen. Uiteraard zijn de toekomstperspectieven van de onderneming van belang, die doorgaans in een prognose tot uiting komen. Met deze gegevens kunnen de toekomstige geldstromen in kaart gebracht worden. Echter, de onderneming en diens activiteiten worden door meerdere (omgevings)factoren beïnvloed. Vragen, die gesteld dienen te worden zijn, onder andere:

–          Hoe ontwikkelt de algemene economie zich?
–          Wat is de invloed van de verschillende partijen ‘rond’ de onderneming?
–          Wat zijn de ontwikkelingen in de markt van de onderneming, zoals het aantal concurrenten en de stappen die zij nemen?

Deze factoren zijn van belang om het profiel van de onderneming duidelijk te krijgen en zodoende inzicht te krijgen in de risico’s en kansen van de onderneming. Op basis van de gehele situatie van de onderneming zal beoordeeld worden welke waarderingmethode het beste past bij de onderneming.

Bij het vervaardigen van een waardepaling komt dus meer kijken dan slechts de cijfers van de onderneming. Voor vragen kunt u te allen tijde contact met Bart de Volder opnemen.

Samen op koers

De aandelentransactie

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Bij de overdracht van een besloten vennootschap kan de transactie op verschillende wijzen worden opgezet, hetzij door middel van een overdracht van activa (en passiva), hetzij door een overdracht van aandelen. In dit deel zullen we ingaan op de aandelentransactie in een holdingstructuur, waarbij een werkmaatschappij wordt overgedragen.

De aandelentransactie
Zoals in de vorige blog over De activatransactie voor de besloten vennootschap is aangegeven, is een activatransactie een overdracht, waarbij het eigendom van aan te wijzen bezittingen van de onderneming worden overgedragen. Voorbeelden hiervan zijn het pand, de machines, de inventaris, de vervoermiddelen, de voorraad en/of de goodwill. De aandelentransactie in de besloten vennootschap is tevens mogelijk. Hierbij worden alle bestanddelen van de besloten vennootschap mee overgenomen. Dit houdt in de zichtbare zaken, die op de balans staan, en de onzichtbare zaken, de niet uit de balans blijkende bestanddelen. Daarnaast gaan de (eventueel aanwezige) personeelsleden van rechtswege mee over en worden de aanwezige contracten/overeenkomsten overgenomen. Het bedrijfsonderzoek (bekend als Due Diligence) vóór de daadwerkelijke overname wordt dan ook vrijwel altijd uitgevoerd. Op deze manier kan de aanwezigheid van de zogenaamde ‘lijken uit de kast’ beoordeeld worden.

Fiscaal en juridisch
Bij een verkoop van aandelen van een werkmaatschappij, waarbij meerdere aandeelhouders betrokken zijn, dient rekening gehouden te worden met de statutaire blokkeringregeling met betrekking tot de overdraagbaarheid van de aandelen. Een blokkeringregeling houdt in dat goedkeuring van een orgaan van de vennootschap nodig is voor overdracht of dat een aanbiedingsplicht geldt aan de mede aandeelhouders. Uiteraard is deze situatie niet van toepassing bij een 100% dochtermaatschappij.

Eventuele meerwaarden, die aanwezig zijn in de activa van de besloten vennootschap, worden verrekend in de uiteindelijke waarde van de onderneming. Echter, de activa moeten tegen boekwaarde op de balans komen. Er is geen afschrijvingspotentieel voor de koper van de aandelen. Hierdoor ontstaan toekomstige belastingclaims/latente verplichtingen over deze meerwaarden, die mee overgenomen worden.

De koopsom van de aandelen wordt in de holding/verkopende besloten vennootschap onbelast ontvangen, middels de deelnemingsvrijstelling. Voor de verkoper is een aandelentransactie het gunstigst. Indien er geen directe behoefte aan liquiditeiten in privé, dan kan de koopsom in de holding ‘bewaard’ worden.

Ook voor een aandelentransactie geldt dat binnen de bedrijfsopvolgingsfaciliteit mogelijk is om een overdracht, bijvoorbeeld op familie en/of medewerkers, fiscaalvriendelijk op te zetten.

Het contract
Het contract is minder omvangrijk dan bij een activatransactie, aangezien niet alle losse bestanddelen uitgebreid opgenomen en beschreven dienen te worden. Daarnaast kan de aandelentransactie middels één overeenkomst/handeling uitgevoerd worden, aangezien ‘alleen’ de aandelen overgedragen worden. Dit wordt verplicht notarieel bekrachtigd. De kopende partij zal in de overeenkomst balansgaranties eisen, naast het boekenonderzoek. Garanties kunnen gegeven worden voor balansposities, wettelijke voorschriften, voldoen van verplichtingen voor belastingen en premies en claims. De koper wil zekerheid omtrent de juistheid en zekerheid van het geschetste beeld. De invulling van de garanties en vrijwaringen kan stevige onderhandelingen met zich meebrengen.

Tenslotte
Een goede opzet voor de overdracht van uw besloten vennootschap is van belang voor het verloop van het traject.

Samen op koers!

De activatransactie voor de IB-onderneming

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Bij de overdracht van een onderneming kan de transactie op verschillende wijzen worden opgezet, hetzij door middel van een overdracht van activa (en passiva), hetzij door een overdracht van aandelen. Indien de onderneming gevoerd wordt in de inkomstenbelastingsfeer, zoals bijvoorbeeld een eenmanszaak of een VOF, dan is immer sprake van een activatransactie. In dit deel zullen we ingaan op de activatransactie bij een onderneming in de inkomstenbelastingsfeer, waarbij de ondernemer diens onderneming/activa overdraagt.

De activatransactie
Een activatransactie is een overdracht, waarbij het eigendom van aan te wijzen bezittingen van de onderneming worden overgedragen. Deze bezittingen kunnen zowel roerende als onroerende zaken betreffen. Bekende voorbeelden, zoals die op de balans van een onderneming voor kunnen komen zijn het pand, de machines, inventaris, vervoermiddelen, voorraad, debiteuren, goodwill. Bij een activatransactie wordt gesteld dat ‘de onderneming’ overgedragen wordt. Als een onderneming wordt beschouwd een organisatie van kapitaal en arbeid, die zelfstandig, handelend onder eigen naam, voor eigen verantwoordelijkheid en eigen risico, duurzaam is, een op zichzelf staand winstdoel heeft en een in beginsel een niet beperkte kring van afnemers heeft. Als een onderneming wordt overgedragen, dan zal van rechtswege het (eventueel aanwezige) personeel overgenomen worden. Tevens zullen vaak de aanwezige contracten overgenomen worden.

Fiscaal
Bij de overdracht van de onderneming worden activa tegen een bepaalde koopsom aan een opvolgende ondernemer overgedragen. De activa worden verkocht tegen de waarde in economisch verkeer. Doorgaans wijkt deze waarde (positief) af van de boekwaarden op de balans van de onderneming. Het verschil tussen de werkelijke waarde en de boekwaarde is de stille reserve. Bij overdracht van de onderneming vallen, deze stille reserves vrij. Tevens valt een eventueel opgebouwde Fiscale OudedagsReserve vrij bij overdracht van de onderneming. Genoemde reserves, vermeerderd met de eventuele goodwill en de desinvesteringsbijtelling over de activa, vormen de stakingswinst. De stakingswinst wordt belast in Box I van de inkomstenbelasting. Hier staat tegenover dat bij de koop van een onderneming, middels een activatransactie, de goodwill en de eventuele meerwaarde in de materiële vaste activa fiscaal afschrijfbaar zijn.

De belaste stakingswinst kan worden verlaagd door gebruikmaking van de stakingsaftrek. Deze geldt per ondernemer en per onderneming en bedraagt EUR 3.630,-. Tevens bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de stamrechtvrijstelling, waarbij belastingbetaling uitgesteld wordt. Onder deze vrijstelling mag de ondernemer een verzorgingsvoorziening in de vorm van stamrecht treffen. De hoogte van de faciliteit is afhankelijk van enkele voorwaarden. Voordeel van deze faciliteit is dat bij het ingaan van de stamrechtuitkeringen pas belasting betaald gaat worden.

Binnen de bedrijfsopvolging zijn enkele faciliteiten mogelijk om een overdracht, bijvoorbeeld op familie en/of medewerkers, fiscaalvriendelijk op te zetten.

Het contract
Het overnamecontract bij een activatransactie is tamelijk omvangrijk, aangezien de overgenomen zaken exact beschreven dienen te worden. De specificaties en overzichten van de activa worden als bijlagen aan het contract gevoegd. Naast de activa worden in het merendeel van de gevallen ook overeenkomsten en eventuele vergunningen (indien mogelijk) overgedragen, zijnde onderdeel van de activatransactie. Ook deze bestanddelen worden nader omschreven en vastgelegd in het contract.

Tenslotte
Een goede opzet voor de overdracht van uw IB onderneming is van belang voor de inrichting van fiscaliteiten.

Samen op koers!