Geld voor het oprapen als u als bedrijf leerlingen begeleid

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

 

Bent u met uw organisatie het afgelopen studiejaar bezig geweest met het begeleiden van o.a. vmbo, mbo-bbl, hbo-leerlingen in de sector techniek of landbouw en natuurlijke omgeving?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stimuleert de werkgevers die studenten praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aanbieden. Hiermee geeft het ministerie een tegemoetkoming in de  begeleidingskosten die bedrijven in het afgelopen schooljaar hebben gemaakt tot een maximaal bedrag van € 2.700,00 per leerling.

Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en kunnen werkgevers beschikken over beter opgeleid personeel.

Doel
De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

De subsidieregeling richt zich vooral op:

  • Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is;
  • Studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel
  • Wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Aanvragen

U kunt een subsidieaanvraag indienen voor het studiejaar 2015-2016 vanaf 2 juni 2016 tot en met 15 september 2016 (17.00 uur). Een subsidieaanvraag dient u in na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar. Voor de aanvraag gebruikt u gegevens die al in uw bezit zijn zoals de (praktijkleer)overeenkomst.

Voorwaarden subsidie

Als u in aanmerking wilt komen voor subsidie, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Klik op de onderwijs categorie voor meer informatie:

Administratie

Het uitgangspunt is wel dat de werkgever bij de begeleiding van een deelnemer al beschikt over de benodigde administratie. De bewijslast ligt bij de werkgever. Deze moet per deelnemer de administratie kunnen tonen, wanneer het RVO hier om vraagt en een bewaarplicht van 5 jaren.

Wilt u gebruik maken van deze subsidieregeling, neemt u dan contact met ons op.

 

Teambuilding met collega’s

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Teambuilding bij LDE Accountants

Onlangs hebben wij weer ons jaarlijks personeelsuitje met de personeelsvereniging gehad en met succes!

Het was een prachtige, gezellige middag dat in het teken stond van teambuilding.

We zijn de middag begonnen met een picknick waarna we met teams begonnen zijn aan de actieve middag. Alle teams hebben tegen en met  elkaar gestreden voor de winst door middel van div. spelopdrachten (o.a. kruipnet, funslang, beachvolleybal, waterdragers). We hebben elkaar goed aangemoedigd en iedereen heeft met succes de finish behaald.

 

Wist u dat:

De personeelsvereniging valt niet onder de werkkostenregeling

Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling een verplichting geworden voor werkgevers. De werkkostenregeling beperkt het saldo dat de werkgever aan onbelaste vergoedingen aan de werknemers kan verschaffen. Dit heeft gevolgen voor onder andere secundaire arbeidsvoorwaarden. Maar ook kan worden gedacht aan de bedragen die ter beschikking worden gesteld aan de personeelsvereniging.

In een aantal situaties heeft de werkkostenregeling geen effect op de personeelsvereniging. Voorheen was het voor de werkgever mogelijk om uitgaven aan de personeelsvereniging onbelast te vergoeden. Deze situatie is niet gewijzigd, mits er aan enkele voorwaarden wordt voldaan:

  1. Onafhankelijkheid van de personeelsvereniging.
  2. Er mogen geen uitkeringen of verstrekking worden gedaan aan de leden
  3. De bijdrage van de werkgever mag niet hoger zijn dan de bijdrage van de leden zelf.
  4. Deelname moet openstaan voor (nagenoeg) alle werknemers met dezelfde arbeidsplaats (Minimaal 75%)
  5. De organisatie van activiteiten moet een incidenteel karakter hebben

In de praktijk betalen de werknemers en werkgevers dezelfde bijdrage. Zo draagt de werkgever nooit meer af dan de werknemer. Er hoeft dan ook geen belasting te worden afgedragen over de uitgaven van de personeelsvereniging, mits er aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. Wel adviseren wij de werkgever om budget te reserveren voor de bijdrage aan de vereniging.

Onder de werkkostenregeling verandert er hier dus helemaal niets aan! Wanneer aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, mag een personeelsvereniging nog steeds onbelast activiteiten organiseren.

Als de personeelsvereniging onder de oude regeling dus goed geregeld is, hoeft u er als werkgever alleen voor te zorgen dat er budget gereserveerd wordt, verder hoeft er niets te veranderen!

Heeft u vragen neem contact met ons op, 013-5340001.DSCN9864 DSCN9905 DSCN9908

Wet-Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Naar de DBA

Wat is er gebeurt?
In februari, na jaren van twijfelen, is besloten om de VAR-verklaring af te schaffen.
In plaats daarvan komt de Wet-Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties.

Wie merkt dat?
Iedere ZZP-er die een VAR-verklaring heeft en iedere opdrachtgever die ZZP-ers inhuurt.

Waarom?
Voorheen toetste de belastingdienst vooraf of iemand ondernemer was.
Als die toets goed uitpakte gaf de belastingdienst een VAR verklaring af (een VAR-WUO in dat geval).
Met een dergelijke VAR-verklaring was de opdrachtgever gevrijwaard van loon- en premieheffing over de beloning van die ZZP-er.
Door het vervallen van de VAR-verklaring, vervalt ook de vrijwaring voor de opdrachtgever.

Wat is het nieuwe systeem?
De toetsing vooraf wordt vervangen door goedgekeurde overeenkomsten in combinatie met een toets achteraf. Opdrachtgevers lopen daarmee meer risico omdat er achteraf door de fiscus vragen gesteld kunnen worden als:
–       Is de juiste overeenkomst gekozen?
–       Sluit de tekst van de overeenkomst ook aan bij de feiten?
Een “nee” als antwoord op een van beide vragen zou betekenen dat de opdrachtgever alsnog loonbelasting en premies moet afdragen.

Wat moet ik doen?
Als opdrachtgever moet een keuze gemaakt worden of het nog wenselijk is om ZZP-ers in te schakelen. Als dat het geval is, zullen alle contracten met ZZP-ers beoordeeld moeten worden of:
a.     Ze vervangen kunnen worden door een al goedgekeurde nieuwe overeenkomst, of
b.     Er een eigen overeenkomst voorgelegd moet worden ter goedkeuring.

Als ZZP-er is het verstandig om hierover met de opdrachtgever in gesprek te gaan.

Wanneer?
De nieuwe wet treedt op 1 mei in werking, maar bestaande contracten op basis van een VAR-verklaring mogen nog tot 2017 voortgezet worden zonder dat de belastingdienst een boete oplegt.

Hoe gaat LDE Accountants hier bij helpen?
Wij bieden aan al onze klanten die ZZP-ers inhuren of ZZP-er zijn de mogelijkheid om samen met hen te toetsen of dat nog mogelijk en wenselijk is onder de nieuwe regeling. En, als dat inderdaad het geval is, om een goede en goedgekeurde standaardovereenkomst voor hun specifieke situatie op te stellen.