Berichten

Klopt uw voorlopige aanslag nog ?

Klopt uw voorlopige aanslag nog ?

2019 is voorbij en u heeft al meer zicht op het behaalde jaarresultaat. Kijk daarom of de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting over 2019 nog klopt.

Voorlopige aanslag .
Mogelijk heeft uw BV aan het begin van vorig jaar een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting (Vpb) 2019 ontvangen. Omdat de winstcijfers toen nog niet bekend waren, heeft de Belastingdienst zich daarbij gebaseerd op de cijfers uit het voorgaande jaar.

Hogere winstverwachting. 
Verwacht u dat de belastbare winst van uw BV in 2019 hoger zal uitvallen dan de winst waarop de voorlopige aanslag is gebaseerd, zorg er dan voor dat u vóór 1 mei 2020 uw voorlopige aanslag wijzigt. U kunt dat doen door het formulier ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2019’ op het beveiligde deel van de website van de Belastingdienst in te vullen. Het is ook mogelijk om de wijziging van de voorlopige aanslag met uw commerciële softwarepakket te doen of dit door uw adviseur te laten doen. Zo voorkomt u dat u belastingrente verschuldigd bent over de ‘extra’ te betalen belasting. 

Uw BV betaalt ook geen belastingrente als de aangifte Vpb vóór 1 juni 2020 wordt ingediend en de Belastingdienst deze aangifte volledig volgt.

Belastingrente. 
De Belastingdienst berekent namelijk 8%(!) belastingrente vanaf zes maanden na afloop van het desbetreffende belastingjaar als uw BV Vpb verschuldigd is. Als het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar, betekent dit dat de Belastingdienst vanaf 1 juli 2020 rente berekent over het jaar 2019.

Liquiditeitsvoordeel. 
Verwacht u dat de voorlopige aanslag Vpb over 2019 te laag is vastgesteld, dan kan het verstandig zijn om pas in april 2020 de voorlopige aanslag aan te passen. Hierdoor kunt u namelijk langer over uw liquiditeiten beschikken. Ook als uw voorlopige aanslag Vpb 2019 te hoog is, is het raadzaam een verzoek bij de Belastingdienst in te dienen om de voorlopige aanslag te verlagen. 


Let op. Bij het aanpassen van de voorlopige aanslag mag u voorzichtig zijn, maar u mag de aanslag niet opzettelijk te laag laten vaststellen. De Belastingdienst kan dan een vergrijpboete opleggen die kan oplopen tot 100%.


Door vóór 1 mei 2020 de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting van uw BV te wijzigen, voorkomt u dat er 8% belastingrente in rekening wordt gebracht.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen, 013-5340001.

Voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2015 aanpassen?

De belastingrente op aanslagen vennootschapsbelasting bedraagt momenteel maar liefst 8,05%. Het is dus zaak ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk belastingrente moet betalen. Dit kunt u onder andere bereiken door uw voorlopige aanslag over het jaar 2015 tijdig te laten aanpassen. Hoe zit dat?

Belastingrente. U betaalt in beginsel belastingrente als de Belastingdienst u een aanslag oplegt later dan zes maanden na afloop van het belastingjaar. Als uw boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar betekent dit voor 2015 dat de teller van de belastingrente begint te lopen op 1 juli 2016.

Voorlopige aanslag. Stel nu dat uit de cijfers van uw BV over 2015 blijkt dat u vennootschapsbelasting moet bijbetalen. Als er geen of een te lage voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2015 is opgelegd, is het dan raadzaam om vóór 1 mei a.s. een verzoek in te (laten) dienen om een (nadere) voorlopige aanslag op te leggen naar het geschatte belastbaar bedrag. Er is dan, mits de Belastingdienst niet afwijkt van uw aangifte, geen belastingrente verschuldigd.

Hoe dan? U kunt een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting aanvragen of wijzigen door het digitale formulier ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2015’ op het beveiligde deel van de website van de Belastingdienst in te vullen.

Als uit de cijfers van uw BV over 2015 blijkt dat u vennootschapsbelasting moet bijbetalen, is het zaak om vóór 1 mei a.s. een verzoek om een (nadere) voorlopige aanslag over 2015 in te dienen.