Berichten

Waar moet je op letten bij vakantiewerkers? Wijzigingen per 1 en 2 augustus en opmerkelijke CAO bepaling

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Vakantiewerkers

Het is weer vakantie en dan kan het zijn dat je vakantiewerkers aan wil nemen die gedurende de zomervakantie komen werken. Maar waar moet je rekening mee houden.

Een vakantiewerker heeft net als vaste werknemers of oproepkrachten een arbeidsovereenkomst. Een schriftelijke arbeidsovereenkomst is niet verplicht maar heeft wel de voorkeur. Een vakantiewerker kan een contract voor bepaald aantal uren (fulltime of parttime) krijgen of een oproepcontract. Een vakantiekracht die jonger is dan 16 jaar mag niet zelfstandig een arbeidsovereenkomst ondertekenen, daarvoor heb je ook handtekening van ouders nodig. Vanaf 16 jaar mag werknemer zelf ondertekenen zonder handtekening van ouders.

Een vakantiewerker krijgt vaak een contract voor bepaalde tijd. Zet in contract altijd de einddatum en geef aan dat contract niet verlengd wordt als contractduur afgelopen is. Dan loopt het contract tenminste niet door als je in de vakantieperiode vergeet het contract op te zeggen.

Een vakantiewerker heeft recht op tenminste het wettelijk minimumloon, vakantiegeld en vakantie-uren. Vaak wordt het vakantiegeld en vakantie-uren maandelijks uitbetaald. Het kan zijn dat volgens  CAO een hoger loon dan het wettelijk minimumloon betaald moet worden. Bij twijfel neem contact met ons op.

Een vakantiewerker heeft dezelfde rechten en plichten als gewone werknemers. Maar let op dat er beperkingen zijn voor arbeidstijden en werkzaamheden voor jonge werknemers. Voor meer informatie kun je terecht op de site van rijksoverheid, klik HIER.

Wijzigingen per 1 en 2 augustus

In een eerdere blog zijn wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 augustus al besproken maar hieronder volgt nog een kort overzicht van de wijzigingen per 1 augustus 2022.

  • Uitbreiding informatieplicht voor werkgevers (er moeten meer zaken vastgelegd worden in contract of personeelshandboek)
  • Verzoek om meer zekere en voorspelbare vorm van arbeid (bv bij oproepkrachten kan afgesproken worden dat ze alleen op maandag tot en met donderdag opgeroepen worden)
  • Nevenwerkzaamhedenbeding (verbod op nevenwerkzaamheden is niet zo maar meer toegestaan behalve als er sprake is van objectieve rechtsvaardigheidsgrond)
  • Scholingskostenbeding (mogelijkheden om scholingskosten op werknemer te verhalen worden beperkt)

Per 2 augustus wordt het ouderschapsverlof deels betaald verlof. Werknemers hebben recht op 9 weken gedeeltelijk betaling van het ouderschapsverlof dat wordt opgenomen voordat het kind één jaar oud is. De werknemer krijgt 70% van het dagloon (met maximum van 70% van maximumdagloon). Ouderschapsverlof kan aangevraagd worden voor wettelijke ouders, diegene die het kind erkend heeft, samenwoont met kind en het verzorgt en opvoedt of de pleegzorgouder of adoptieouder.

Opmerking CAO bepaling

Als afsluiter een opmerkelijke CAO bepaling:

“Alléén als de werkgever daarvoor toestemming geeft, wordt er alcohol geschonken.”

Toch handig dat dit in de CAO geregeld is.

Proost, en fijne vakantie!

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen, 013-5340001.

Verlaging WW-premie vanaf 1 augustus 2021

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Werkgevers betalen voor hun werknemers premies werknemersverzekeringen (de werknemersverzekeringen verzekeren werknemers tegen inkomensverlies als ze werkloos of ziek worden), waaronder ook de premie WW. Je hebt een hoge premie WW en lage premie WW.

De lage premie WW mag toegepast worden als de werknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft, een contract heeft voor onbepaalde tijd en geen oproepkracht is (de contracturen per periode moeten eenduidig zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst).  De lage premie was vanaf 1 januari 2021 2,7% en deze premie is vanaf 1 augustus 2021 verlaagd naar 0,34%.

De hoge premie moet worden toegepast bij contracten voor bepaalde tijd en oproepkrachten. De hoge premie was vanaf 1 januari 2021 7,7% en is vanaf 1 augustus 2021 verlaagd naar 5,34%.

De premies zijn met 2,36% gedaald. Bij een maandelijkse loonsom van € 10.000 zijn de loonkosten vanaf augustus € 236 lager.

Tip: als een tijdelijk contract van een werknemer nog enkele maanden (bijvoorbeeld tot 31 december 2021) duurt maar je weet nu al dat je het contract voor onbepaalde tijd gaat verlengen dan kun je nu ook al een nieuw contract geven. Vanaf september mag dan de lage premie WW toegepast worden. Als werknemer maandelijks een brutoloon heeft van € 3.000 bespaar je € 600 door nu al een nieuw contract te geven en niet te wachten met het geven van een nieuw contract tot december.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen, 013-5340001.

Premiekorting jongere werknemers

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Indien u tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 werknemers in dienst hebt genomen/neemt die direct voorafgaand aan de indiensttreding een WW- of bijstandsuitkering ontvingen en toen tussen de 18 en 27 jaar oud waren, kunt u vanaf 1 juli 2014 een premiekorting voor jongere werknemers toepassen.

Voor werknemers die tussen 1 januari 2014 en 1 juli 2014 in dienst zijn gekomen, mag de korting vanaf 1 juli 2014 worden toegepast.

Voor werknemers die vanaf 1 juli 2014 tot en met 31 december 2015 in dienst treden mag u de premiekorting vanaf datum van indiensttreding toepassen.

De hoogte van de premiekorting is maximaal € 3.500 per werknemer per jaar en de korting mag maximaal 2 jaar worden toegepast. De regeling eindigt dus op uiterlijk 31 december 2017.

Enkele voorwaarden om de premiekorting toe te mogen passen zijn:

  • Er moet met de werknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst zijn gesloten voor een minimale duur van 6 maanden en voor minimaal 32 uur per week;
  • Er moet een kopie van een doelgroepverklaring van de gemeente of van het UWV in de administratie aanwezig zijn. Hieruit moet blijken dat de werknemer een uitkering ontving direct voorafgaand aan de indiensttreding;
  • Er mag voor dezelfde werknemer niet de premiekorting voor arbeidsgehandicapte werknemers worden toegepast.

Mocht u reeds een of meerdere werknemers hebben aangenomen die aan de voorwaarden voldoen om voor de premiekorting in aanmerking te komen, dan vernemen wij dat graag zo spoedig mogelijk van u zodat wij de korting direct in uw administratie kunnen verwerken.

Ook als u in de toekomst nieuwe werknemers in dienst neemt die aan de voorwaarden voldoen, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk alle relevante gegevens.

Mocht u nog vragen/opmerkingen hebben, neemt u dan contact op met onze loonafdeling zij kunnen u persoonlijk verder adviseren.

De VAR wordt strenger

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Het huidige systeem van de VAR werkt niet meer. Voor zzp-ers en opdrachtgevers is het nu vaak onduidelijk of de afgegeven verklaring wel correct is. En de overheid kan met de huidige regeling de schijnzelfstandigheid niet adequaat aanpakken.

Financiën wil daarom de VAR strenger gaan regelen met ingang van 1 januari 2015. Voornemen is dat de opdrachtgever en opdrachtnemer samen vooraf de arbeidsrelatie beoordelen via een webmodule. De opdrachtgever wordt daarbij medeverantwoordelijk voor de juistheid van de VAR-aanvraag.

 Voor vragen kunt u contact opnemen met ons kantoor, 013-5340001 of info@ldeaccountants.nl.

Wet Werk en Zekerheid (wijzigingen met ingang van 1 juli 2014)

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

De Wet Werk en Zekerheid zal gefaseerd in worden ingevoerd. De eerste wijzigingen zullen met ingang van 1 juli 2014 worden geëffectueerd.

Het gaat dan om de volgende wijzigingen:

Proeftijdbeding:
Er mag geen proeftijdbeding meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd welke voor 6 maanden of korter worden overeengekomen. Dit beding treedt in werking voor alle arbeidsovereenkomsten welke voor de eerste keer worden afgesloten op 1 juli 2014 of later!

Concurrentie- en relatiebeding:
Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mag er in principe geen concurrentie- en/of relatiebeding meer worden opgenomen, tenzij er een zwaarwegend bedrijfs- en/of dienstbelang is. Enkel dan mag er nog een schriftelijk gemotiveerd concurrentie- en/of relatie beding worden overeengekomen.

Aanzegtermijn:
Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd welke 6 maanden of langer duren, moet vanaf 1 juli 2014 een aanzegtermijn van minimaal 1 maand in acht worden genomen!

Bijvoorbeeld: als je met een werknemer een jaarcontract bent overeengekomen, zul je minimaal 1 maand voor het einde van deze overeenkomst, schriftelijk aan de werknemer kenbaar moeten maken of de overeenkomst wordt verlengd en onder welke voorwaarden, of dat de overeenkomst niet wordt verlengd!

Indien er niet of niet tijdig, schriftelijk aan de werknemer kenbaar wordt gemaakt wat er met de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gaat gebeuren, riskeert de werkgever een boete.

Deze boete bestaat uit een langere doorbetaling aan de werknemer welke gelijk is aan het salaris dat de werknemer heeft ontvangen over de tijd dat de werkgever te laat was met melden! Met een maximum van 1 maandsalaris. De werknemer moet deze extra vergoeding binnen 2 maanden na het einde van het dienstverband zelf claimen bij de werkgever, anders vervalt het recht op deze extra vergoeding.

Voor de duidelijkheid; de overeenkomst eindigt nog steeds op de overeengekomen einddatum!

NB: Deze aanzegtermijn is niet van toepassing op overeenkomsten afgesloten voor een bepaald werk of uitzendovereenkomsten.

Loondoorbetalingsplicht bij 0-uren/oproepcontracten:
De nu bestaande hoofdregel, geen arbeid, geen loon, verdwijnt. De nu bestaande uitzondering wordt hoofdregel. Door deze wijziging komt de bewijslast inzake het niet hoeven doorbetalen van loon bij de werkgever te liggen.

Alleen bij CAO’s afgesloten na 1 juli 2014 kan hiervan nog worden afgeweken! Dit geldt dan alleen voor werkzaamheden die incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang hebben. Houdt u daarom de CAO-ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Ook zijn er wijzigingen op komst ten aanzien van payrollwerknemers en uitzendkrachten, het is momenteel echter niet duidelijk hoe en per wanneer deze wijzigingen in zullen gaan.

Ook per 1 juli 2015 staat er een groot aantal wijzigingen op het programma, wij zullen u daarover te zijner tijd verder informeren.

Indien u vragen heeft, schroom niet om contact op te nemen met onze loonafdeling. Zij kunnen u verder informeren. lonen@ldeaccountants.nl

Stage overeenkomst of arbeidsovereenkomst?

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Het is voor werkgevers van belang om zekerheid te hebben of een stagiair werkzaam is op basis van een stage overeenkomst of een arbeidsovereenkomst.

Bij een looncontrole door de belastingdienst kan dit namelijk wel eens problemen opleveren.

Wanneer is sprake van een stage overeenkomst?

  • De werkzaamheden van de stagiair moeten voornamelijk gericht zijn op het vergaren en uitbreiden van de kennis en het opdoen van ervaring in het kader van een opleiding.
  • Er is een overeenkomst tussen de werkgever, werknemer en de opleiding.
  • De stagiair ontvangt een stagevergoeding.

Wordt voldaan aan bovenstaande kenmerken dan is er sprake van een fictieve dienstbetrekking en is er dus sprake van een stage overeenkomst.

Ontvangt de stagiair bijvoorbeeld geen stagevergoeding maar loon dan zal de belastingdienst het standpunt innemen dat er sprake is van een dienstbetrekking en dat er dus sprake is van een arbeidsovereenkomst. In dat geval zijn er namelijk ook premies werknemersverzekeringen verschuldigd.

In de situatie dat een stagiair alleen een vergoeding voor reiskosten ontvangt is geen sprake van een dienstbetrekking. In die situatie hoeft ook geen loonadministratie te worden gevoerd voor de stagiair.

Vakantiekrachten en seizoenswerkers

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

De vakantietijd komt er weer aan.

Het inzetten van (jonge) vakantiewerkers of seizoenarbeiders is een goede oplossing om een tijdelijk tekort aan personeel of een piekdrukte in de zomermaanden op te vangen.

Bij het inzetten van vakantie- en/of seizoenwerkers komt toch meer kijken dan vaak in eerste instantie wordt gedacht. Daarom hierbij een paar aandachtspunten waarmee u rekening kunt houden bij het aannemen van dergelijk arbeidskrachten.

Arbeidsovereenkomst:       
het is vaak verleidelijk om geen arbeidsovereenkomst op te maken bij tijdelijke vakantiekrachten/seizoensmedewerkers. Mocht er echter een conflict ontstaan over bijvoorbeeld de duur van de overeenkomst of de arbeidsvoorwaarden dan is het raadzaam om de gemaakte afspraken toch op papier te hebben in de vorm van een overeenkomst.

Fiscale regelingen:
er zijn een paar fiscale regelingen welke het wellicht interessant maken om vakantiekrachten in dienst te nemen. Het gaat dan om de studenten- en scholierenregeling en de regeling ‘premievrijstelling bij marginale arbeid’. Vooral de laatste zou interessant kunnen zijn.

Arbeidstijdenwet:   
vaak worden minderjarige vakantiekrachten aangenomen in de zomermaanden. Houdt er rekening mee dat er ingevolge de arbeidstijdenwet beperkingen gelden voor jongere werknemers met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden en de duur van de arbeid.

Kinderbijslag/studiefinanc. 
bijverdiensten van vakantiekrachten/seizoenwerkers kunnen gevolgen hebben voor de kinderbijslag of de studiefinanciering. Houdt hiermee rekening zodat u achteraf niet met verrassingen wordt geconfronteerd.

Mocht u overwegen om de komende zomerperiode vakantiekrachten of seizoenmedewerkers in dienst te nemen, neemt u dan contact op met onze loonafdeling zij kunnen u op maat adviseren.

Loonbeslag

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Steeds vaker krijgen werkgevers te maken met deurwaarders die beslag leggen op het loon van een werknemer.De werkgever ontvangt van de deurwaarder een formulier waarop aangegeven moet worden hoeveel loon de werknemer verdient uit hoofde van de arbeidsovereenkomst.

Rekeninghoudend met de beslagvrije voet kan er een gedeelte van het netto loon onder het beslag vallen.

De werkgever is verplicht om binnen vier weken het formulier te retourneren aan de deurwaarder.

Blijft de werkgever in gebreke dan kan de vordering bij de werkgever worden neergelegd.

De beslagvrije voet is afhankelijk van de leeftijd en de persoonlijke situatie van de werknemer en wijzigt doorgaans op 1 januari en 1 juli van het jaar. De beslagvrije voet bedraagt 90% van de toepasselijke bijstandsnorm en de bijstandsnorm wijzigt per genoemde data.

 

Het bedrag vallend onder het loonbeslag dient door de werkgever afgedragen te worden aan de deurwaarder. Zou de werkgever toch het volledige netto loon betalen aan de werknemer dan is de beslaglegger bevoegd om van de werkgever te verlangen dat hij het onder het beslag vallende bedrag nogmaals betaalt.

 

Kortom, loonbeslag is een serieuze zaak!

Extra verlenging arbeidsovereenkomst niet meer mogelijk met ingang van 1-1-2012

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Ten gevolge van de economische crisis heeft de wetgever met ingang van 9 juli 2010 een tijdelijke uitbreiding van het aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogelijk gemaakt (voor werknemers jonger dan 27 jaar).

De basisregeling dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd maximaal 2x verlengd mag worden en de totale duur van deze 3 overeenkomsten samen niet meer dan 36 maanden mag bedragen werd vanaf 9 juli 2010 voor een kleine groep werknemers uitgebreid. Voor werknemers jonger dan 27 jaar mocht er een 4de opeenvolgende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden gesloten. De totale duur van de 4 overeenkomsten samen werd uitgebreid naar 48 maanden.

Deze tijdelijke regeling is met ingang van 1 januari 2012 afgeschaft! Kennelijk is de overheid van mening dat de crisis op zijn retour is!