Berichten

Een Management Buy In (MBI)

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

De meeste ondernemers komen na jarenlang ondernemen op het punt dat gedacht moet worden aan een bedrijfsverkoop. Voor verkopers kunnen verschillende partijen interessant zijn, zoals een strategische partij, een manager/medewerker van binnen de onderneming zelf (MBO) of een manager/persoon van buiten de onderneming, een MBI. Op de laatste categorie koper gaan we onderstaand in.

Management Buy In (MBI)
Bij een MBI wordt de onderneming overgenomen door een manager van buiten de onderneming. Deze zal na overname de leiding overnemen. Het gebrek aan een interne opvolger is een vaak gehoorde reden om een MBI te overwegen. Daarbij kan een MBI kandidaat wellicht een switch binnen de onderneming veroorzaken, die tot een sterkere groei kan leiden. Voor een MBI kandidaat is het van belang dat de aanwezige medewerkers open staan voor een samenwerking met de nieuwe manager/eigenaar. De specialistische kennis en ervaring zit namelijk bij deze medewerkers, waardoor de continuïteit ‘rust’ op hen.

Vaak heeft een MBI kandidaat wel de beschikking over eigen middelen, maar deze blijken doorgaans niet voldoende om aan de benodigde eigen inbreng te kunnen voldoen. Daarnaast kan het ontbreken van zekerheden een probleem vormen. In enkele gevallen is de verkoper bereid om een achtergestelde lening te verstrekken, maar vaker zijn externe financiers betrokken bij een MBI. Een alternatief is de betaling van de koopsom op basis van behaalde targets, zoals bijvoorbeeld de winst na belasting, een earn out. Op basis van de behaalde resultaten wordt voor een nader te bepalen periode (vaak drie jaar) jaarlijks een nabetaling gedaan. Dit neemt uiteraard een risico mee voor de verkoper, daar de daadwerkelijke ontvangst niet bekend is.

Een MBI is uiteraard in alle branches mogelijk. Hierbij zal een MBI kandidaat logischerwijs een onderneming zoeken dat aansluit bij diens kwaliteiten en ervaringen. Het is echter wel zo dat enkele aspecten een MBI transactie kunnen bevorderen als oplossing voor de aanwezige opvolgingsproblematiek binnen een onderneming:

 • De markt is sterk versnipperd, waardoor een behoorlijk potentieel bestaat door middel van onderscheidend vermogen ‘toevoegen’ aan de onderneming.
 • De onderneming dient naar een volgende fase te gaan, die het huidige management niet meer kan nemen (andersoortig management benodigd) of (alleen) wenst te nemen.
 • Het product van de onderneming verlangt een marktbenadering, die de huidige eigenaar niet kan nemen, vanwege zijn ‘ambacht’ specialisme en het ontbreken aan commerciële daadkracht..

Uiteraard geldt dat in ondernemingen met bovengenoemde karakteristieken ook een participatie in het aandelenbelang veelvuldig voorkomt. Door een samenwerking en bundeling van de kwaliteiten kan de onderneming naar het gewenste (nieuwe) niveau gebracht worden.

Tenslotte
Indien vragen bestaan, dan vernemen wij dat uiteraard graag. Is een MBI transactie iets voor u of bent u als verkopende partij zoekende naar een koper, dan kunt u contact opnemen met Bart de Volder, bart@ldeaccountants.nl.

Samen op koers!

Waardebepaling

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Vaak wordt waardebepaling rechtstreeks in combinatie gezien met bedrijfsovernames. Er dient namelijk een beeld te zijn van de onderneming om een vraagprijs vast te stellen of om een gedegen bieding voor te bereiden. Echter, waardepaling is niet slechts gewenst voor bedrijfsovernames. Een waardebepaling kan voor verschillende doelen ingezet worden. Onderstaand enkele situaties waarin een waardebepaling ingezet kan worden:

 • In het kader van een bedrijfsovername, teneinde inzicht te verkrijgen in de onderneming en als basis voor een realistische vraagprijs of een verantwoorde bieding;
 • In het kader van een toetreding/participatie door een aandeelhouder;
 • In het kader van andersoortige investeringsbeslissingen en/of herfinancieringbeslissingen;
 • Ten behoeve van inzicht in de waardeontwikkeling van de onderneming (periodiek);
 • Inzicht in de aandachtspunten voor de (going concern) onderneming;
 • Inzicht in de ruilverhouding bij een fusie;
 • Oprichting van een besloten vennootschap(structuur), met inbreng in natura en/of de herstructurering van een besloten vennootschapstructuur;
 • In geval van situaties op persoonlijk vlak van de ondernemer, zoals het overlijden van de ondernemer, of een echtscheiding;
 • Bij geschillen.

Bij een waardebepaling wordt doorgaans naar de economische waarde van de onderneming gekeken. De economische waarde is de huidige/contante waarde van de aan die onderneming toe te rekenen toekomstige geldstromen. Voor het uitvoeren van de waardebepaling dienen verschillende stappen doorlopen te worden. Onderstaand wordt kort ingegaan op de te nemen stappen in het geval van de bepaling van de economische waarde.

Stap 1:
In stap 1 wordt de waarderingsopdracht geformuleerd, waarbij eveneens het waarderingsobject en het waarderingmoment- en tijdstip worden vastgesteld. Tevens wordt gekeken naar de voorbehouden en vrijwaringen binnen de opdracht.

Stap 2:
Op basis van de opdracht wordt het waarderingobject geanalyseerd, waarbij gekeken wordt naar de historie van de onderneming en diens activiteiten en het bijbehorende verdienmodel, alsmede de strategie van de onderneming. Tevens wordt gekeken naar de juridische en fiscale opzet van de organisatie

Stap 3:
In stap 3 wordt inzicht verkregen in de omgeving en markt waarin de onderneming opereert, waarbij de kansen en bedreigingen in kaart worden gebracht. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de DEPEST model en/of het krachtenmodel van Porter. Bij het DEPEST wordt gekeken naar de Demografische, Economische, Politiek-juridische, Ecologische, Sociaal-culturele en Technologische factoren, die een rol spelen. Bij Porter wordt gekeken naar krachten, die invloed hebben op de winstgevendheid van de onderneming, zoals leveranciers, klanten, concurrentie, nieuwe toetreders en nieuwe producten/substituten.

Stap 4:
In stap 4 worden de financiële gegevens van de onderneming geanalyseerd.

Stap 5:
Na de analyse van de financiële gegevens kan het toekomstbeeld opgetuigd worden. Eerder is al gekeken naar het verdienmodel en de strategie van de onderneming, aangevuld met een SWOT van de onderneming. Een combinatie van deze input zijn de basis voor de prognose van de onderneming, te weten de balans, de winst- en verliesrekening en daarmee de kasstromen.

Stap 6:
Op basis van het inzicht in het risicoprofiel van de onderneming kan de vermogenskostenvoet worden opgetuigd. De waardering kan worden uitgevoerd, waaruit de ondernemingswaarde en de aandeelhouderswaarde volgen. Tenslotte kan een gevoeligheidsanalyse worden uitgevoerd.

Slot
Voor ondernemingsbeslissingen is waardebepaling een gedegen middel om inzicht te verkrijgen!

Voor vragen over waardebepaling kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.

De kostenvoet in de waardering (2)

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

In een eerdere blog is reeds aangegeven dat de berekende geldstromen contant gemaakt worden. Met gebruikmaking van een kostenvoet. Onderstaand zullen we ingaan op de verschillende methoden om de kostenvoet te berekenen.

WACC
De kostenvoet, die normaliter gebruikt wordt, is de Weighted Average Cost of Capital (WACC), ofwel de gewogen kostenvoet. Deze kostenvoet kan verkregen worden door de optelling van de kostenvoet van het eigen vermogen vermenigvuldigd met de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het vreemd vermogen, en de kostenvoet van het vreemd vermogen vermenigvuldigd met de verhouding vreemd vermogen ten opzichte van het vreemd vermogen, waarbij een correctie wordt gemaakt voor de aftrekbaarheid van rente voor de belastingen. De kostenvoet van het vreemd vermogen is daadwerkelijke (markt)rente op het vreemd vermogen.

CAPM
De kostenvoet van het eigen vermogen dient op een complexere wijze verkregen te worden. Een wijze om de kostenvoet van het eigen vermogen te verkrijgen is het Capital Asset Pricing Model (CAPM). De risicovrije rente wordt vermeerderd met het marktrisicopremie, die vermenigvuldigd wordt met een beta. Zie ook een eerdere blog voor toelichting.

Het is de vraag of CAPM geschikt is voor het MKB. In het model wordt namelijk verondersteld dat de belegger/aandeelhouder gediversifieerd is, ofwel de beleggingsportefeuille wordt steeds op zo een wijze samengesteld dat balans bestaat. Een MKB ondernemer heeft echter aandelen in zijn onderneming en zal deze aanhouden, feitelijk een ‘buy and hold’ strategie.

Build-up
Als alternatief kan de Build-up methode dienen. Bij de Build-up methode wordt de kostenvoet opgebouwd uit verschillende bestanddelen, zoals de naam al aangeeft. De bestanddelen zijn de risicovrije rente, de marktrisicopremie vermenigvuldigd met de Beta, die gelijk gesteld wordt aan 1, de premie voor kleinschaligheid en het specifieke bedrijfsrisico.

Simuleren
Een tweede alternatief kan het simuleren van de kostenvoet zijn, waarbij gebruik gemaakt wordt van een simulatieprogramma, waarbij gekeken wordt naar de volatiliteit van de kasstromen (standaarddeviatie) op basis van beschikbare historische gegevens van de onderneming. Met behulp van de verkregen standaarddeviatie van de onderneming, alsmede onder andere de risicovrije rente en de marktrisicopremie kan de kostenvoet berekend worden.

Tenslotte
Het bepalen van de kostenvoet vereist een goed inzicht in de markt en de omgeving van de onderneming teneinde de risico’s in te schatten. Neem gerust contact op met ons kantoor, indien u vragen heeft over de waardering van uw onderneming.

Samen op koers!

De kostenvoet in de waardering

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

In eerder blogs is een beschrijving gegeven van enkele waarderingsmethoden. Het is voor de waardering van belang dat de berekende geldstromen contant gemaakt worden. Het contant maken van de geldstromen wordt disconteren genoemd. Hiervoor dient een kostenvoet berekend te worden.

Wat is een kostenvoet?
Partijen die vermogen ter beschikking stellen, stellen eisen aan hun gewenste rendement. Er is sprake van kosten van vreemd vermogen en kosten van eigen vermogen. De rendementseisen van de vermogensverschaffers hangen af van het risico dat de verschaffers inschatten. Hoe groter de ingeschatte risico’s, des te hoger de rendementseis.

De rendementseis van vreemd vermogensverschaffers bestaat uit een risicovrije rentevoet en een kredietopslag. De rendementseis van eigen vermogensverschaffers bestaat uit de risicovrije rentevoet plus een opslag die afhankelijk is van de volatiliteit van de rendementen van het aandeel.

De onderdelen van de kostenvoet
De kostenvoet bestaat dus uit verschillende onderdelen. Voor de berekening van de kostenvoet zijn verschillende databronnen nodig om de onderdelen van de kostenvoet te verkrijgen. Onderstaand wordt ingegaan op de verschillende onderdelen van de kostenvoet (eigen vermogen).

Risicovrije rente
Voor de risicovrije rente (de rente die de meest kredietwaardige partners elkaar in rekening brengen) wordt doorgaans de rente van de 10-jaars Nederlandse Staatsobligatie gebruikt.

Marktrisicopremie
De marktrisicopremie is het door aandeelhouders additioneel geëiste rendement voor het beleggen in risicovolle aandelen in een onderneming. Met additioneel wordt bedoeld het historisch marktrendement boven de risicovrije rente.

Beta
De mate waarin het rendement van een onderneming gerelateerd is aan de bewegelijkheid van de markt is het systematisch risico, ofwel marktrisico. De gehele markt/branche is onderhevig aan dit risico en niet alleen de specifieke onderneming. Het risico wordt aangeduid met beta. De beta voor de gehele markt bedraagt 1.

Premies
Naast het marktrisico zijn specifieke (MKB) ondernemingen veelal nog gevoelig voor andere risicofactoren. Vandaar dat doorgaans een size premie en een specifiek ondernemingsrisico meegenomen wordt in de kostenvoet. Dit risico geeft het risico van de onderneming weer, waarbij onder andere gekeken wordt naar de omvang van het bedrijf als geheel, de stabiliteit van de resultaten, de omvang van het vreemd vermogen, de organisatie van de onderneming, diversificatie op het gebied van de doelgroep en/of de producten/diensten.

Tenslotte
Het bepalen van de kostenvoet, te gebruiken in de waardering, vereist een goed inzicht in de markt en de omgeving van de onderneming teneinde de risico’s in te schatten. Neem gerust contact op met ons kantoor, indien u vragen heeft over de waardering van uw onderneming.

Samen op koers!

Waarderingsmethoden, de Adjusted Present Value methode

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Voor de waardering van een onderneming bestaan verschillende waarderingsmethoden. In de eerste blog omtrent waarderingsmethoden is ingegaan op de Discounted Cash Flow (DCF) methode (Discounted Cash Flow Methode). Onderstaand wordt ingegaan op de Adjusted Present Value methode.

Adjusted Present Value
De Adjusted Present Value methode (APV) is een alternatief voor de DCF methode. De opzet om tot de kasstromen te komen, is hetzelfde als bij de DCF methode. De berekening van de waarde, volgens de APV, bestaat echter uit twee onderdelen. Eerst wordt de waarde van de operationele activiteiten berekend. Daarna wordt de waarde van het belastingvoordeel, verbonden met de financiering met rentedragende schulden, berekend. Dit is de zogenaamde taxshield. Als er geen sprake is van een constante vermogensverhouding (de verhouding vreemd vermogen ten opzichte van het totaal vermogen), hetgeen in het MKB doorgaans het geval is, dan is de APV een zeer geschikte waarderingsmethode.

Bij de waardering van de operationele activiteiten wordt uitgegaan van een 100% eigen vermogen financiering (dus geen vreemd vermogen). De geldstromen, die op een zelfde wijze verkregen worden als bij de DCF methode, worden gedisconteerd tegen de kostenvoet eigen vermogen unlevered (100% EV). De waardering van de taxshield bestaat voor het grootste deel uit het belastingvoordeel op rentebetalingen. Betaalde rente is namelijk fiscaal aftrekbaar. Door de aftrekbaarheid van de rente wordt de waarde van de onderneming verhoogd. Andere onderdelen van de taxshield zijn:

–          De kosten voor het uitgeven van nieuwe aandelen, die betaald moeten worden bij de emissie en daardoor waarde verlagend werken;
–          De kosten van financial distress, aangezien een hoger niveau vreemd vermogen meer druk legt op nakoming van de financieringsverplichtingen. De kans op faillissement stijgt daardoor. Deze kosten hebben een waarde verlagende werking;
–          Betere condities op de financiering met vreemd vermogen, doordat vreemd vermogen aangetrokken kan worden tegen een lagere rentevoet dan de marktrente. Dit heeft een waarde verhogende werking.

Afhankelijk van het risicoprofiel wordt de disconteringsvoet voor de taxshield bepaald. De disconteringsvoet zit doorgaans tussen de kosten van vreemd vermogen en de kosten van 100% eigen vermogen. Door gebruikmaking van de APV is beter inzicht te verkrijgen waar de waarde van de onderneming vandaan komt.

Eveneens een goed argument om de APV te gebruiken, is de situatie waarin sprake is van compensabel verliezen in het geheel. Door de opzet van de APV is eenvoudiger rekening te houden met deze compensabele verliezen, dan in de DCF methode. Bij de DCF methode dient de WACC steeds gecorrigeerd te worden voor het belastingtarief, hetgeen een lastige exercitie is.

Met de APV kan duidelijk inzichtelijk gemaakt worden wat de effecten zijn van belastingvoordelen van het meefinancieren met vreemd vermogen. De effecten van een veranderende financieringsstructuur kunnen beter meegenomen worden.

Tenslotte
Het vervaardigen van een waardering op basis van APV vereist een deugdelijke voorbereiding. Daarbij dienen de te maken aannames goed overdacht te worden, aangezien kleine wijzigingen grote invloed op de waarde kunnen hebben.

Voor vragen kunt u te allen tijde contact met Bart de Volder opnemen.

Samen op koers

Een earn out, wat is dat?

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

U zult vast en zeker gehoord of gelezen hebben dat het verkrijgen van een financiering bij een bankinstelling als lastiger ervaren wordt dan voorheen. Voor het financieren van een bedrijfsovername is dat niet anders. Het is inderdaad zo dat de banken de normering strakker gereguleerd heeft en dat vooral een ruime eigen inbreng een vereiste is. Dit alles wil echter niet zeggen dat een transactie geen doorgang kan vinden. Er zijn verschillende mogelijkheden voor het inrichten van de transactie om een deal te maken. Een voorbeeld hiervan is het gebruik maken van de zogenaamde earn out. Onderstaand zullen we ingaan op de earn out in de situatie dat 100% van de aandelen worden overgedragen.

Earn out
Een earn out is feitelijk een toekomstige nabetaling op de overname van een gedeelte van de koopsom. Doorgaans wordt de eerste betaling, op overnamedatum, laag gehouden. Deze eerste betaling wordt als een commitment gezien in de deal. De toekomstige nabetaling is variabel en wordt afhankelijk gemaakt van gebeurtenis in de toekomst, zoals in dit voorbeeld de gerealiseerde nettowinst over een bepaald jaar. Hierbij kan tevens overeengekomen worden dat de nabetaling over meerdere jaren zal gelden en dat de nabetaling een minimum en/of een maximum bedrag kent.

Nadelen
Een earn out afspraak in de overname kan tot discussies leiden, na overname. Dit is gelegen in het feit dat de verkoper in een risico loopt over de te ontvangen nabetalingen. In de situatie van een overdracht van 100% van de aandelen is de verkoper niet meer betrokken bij de onderneming. (al is een betrokkenheid vanuit verkoperperspectief wel gewenst). Gezien het feit dat de nabetalingen afhankelijk zijn van gerealiseerde nettowinst en de koper de jaarrekening opmaakt, kunt u reeds een beeld vormen van het belang. Om de nabetaling te drukken, zal de koper de incentive hebben om de nettowinst zo laag mogelijk vast te stellen. Een heldere en volledige vastlegging van de earn out in de overeenkomst is essentieel. De wijze waarop de earn out wordt berekend en door wie de drivers van de earn out worden vastgesteld dienen nadrukkelijk vastgelegd te worden. tevens bestaat de mogelijkheid dat de verkoper als bestuurder betrokken blijft bij de onderneming. In deze situatie dient nadrukkelijk vastgelegd te worden wat er gebeurd in het geval van een conflict tussen koper en verkoper.

Voordelen
De earn out is voornamelijk ‘bekend’ vanwege de voordelen, die deze afspraak heeft, om zodoende toch tot een deal te kunnen komen. Doordat de eerste betaling van de koopsom laag gehouden wordt en de nabetalingen normaliter uit de overwinsten van de toekomstige jaren worden betaald, is de benodigde financiering eenvoudiger te verkrijgen. Daarnaast is de uiteindelijke totaalprijs gebaseerd op behaalde resultaten. Er wordt dus immer een ‘reële’ prijs betaald voor de overname. De verkoper zal gedurende de earn out periode betrokken willen blijven bij de onderneming om ‘controle’ te hebben over het reilen en zeilen binnen de onderneming en zodoende zicht te hebben op de cijfers. Deze betrokkenheid kan uiteraard voordelen met zich meenemen, doordat de overdracht van kennis/ervaring etc. geleidelijk beter kan plaatsvinden.

Tenslotte
In gevallen waarbij de waarde en prijs, door toekomstverwachtingen, ver uit elkaar liggen of in gevallen van moeilijk financierbaarheid kan een earn out oplossing bieden. Wel zal de invulling van deze earn out goed overdacht moeten worden. Het is zaak dat de earn out regeling duidelijk en ondubbelzinnig wordt overeengekomen. Punten van aandacht zijn:

–          De parameters voor de earn out;
–          De eventuele minimum- en maximumbedragen;
–          De bevoegdheden van koper en verkoper;
–          De betalingstermijnen en de gevolgen van termijnoverschrijding;
–          De vaststelling en inrichting van de jaarrekening.

Een goede opzet is dus van essentieel belang.

Samen op koers!

De aandelentransactie

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Bij de overdracht van een besloten vennootschap kan de transactie op verschillende wijzen worden opgezet, hetzij door middel van een overdracht van activa (en passiva), hetzij door een overdracht van aandelen. In dit deel zullen we ingaan op de aandelentransactie in een holdingstructuur, waarbij een werkmaatschappij wordt overgedragen.

De aandelentransactie
Zoals in de vorige blog over De activatransactie voor de besloten vennootschap is aangegeven, is een activatransactie een overdracht, waarbij het eigendom van aan te wijzen bezittingen van de onderneming worden overgedragen. Voorbeelden hiervan zijn het pand, de machines, de inventaris, de vervoermiddelen, de voorraad en/of de goodwill. De aandelentransactie in de besloten vennootschap is tevens mogelijk. Hierbij worden alle bestanddelen van de besloten vennootschap mee overgenomen. Dit houdt in de zichtbare zaken, die op de balans staan, en de onzichtbare zaken, de niet uit de balans blijkende bestanddelen. Daarnaast gaan de (eventueel aanwezige) personeelsleden van rechtswege mee over en worden de aanwezige contracten/overeenkomsten overgenomen. Het bedrijfsonderzoek (bekend als Due Diligence) vóór de daadwerkelijke overname wordt dan ook vrijwel altijd uitgevoerd. Op deze manier kan de aanwezigheid van de zogenaamde ‘lijken uit de kast’ beoordeeld worden.

Fiscaal en juridisch
Bij een verkoop van aandelen van een werkmaatschappij, waarbij meerdere aandeelhouders betrokken zijn, dient rekening gehouden te worden met de statutaire blokkeringregeling met betrekking tot de overdraagbaarheid van de aandelen. Een blokkeringregeling houdt in dat goedkeuring van een orgaan van de vennootschap nodig is voor overdracht of dat een aanbiedingsplicht geldt aan de mede aandeelhouders. Uiteraard is deze situatie niet van toepassing bij een 100% dochtermaatschappij.

Eventuele meerwaarden, die aanwezig zijn in de activa van de besloten vennootschap, worden verrekend in de uiteindelijke waarde van de onderneming. Echter, de activa moeten tegen boekwaarde op de balans komen. Er is geen afschrijvingspotentieel voor de koper van de aandelen. Hierdoor ontstaan toekomstige belastingclaims/latente verplichtingen over deze meerwaarden, die mee overgenomen worden.

De koopsom van de aandelen wordt in de holding/verkopende besloten vennootschap onbelast ontvangen, middels de deelnemingsvrijstelling. Voor de verkoper is een aandelentransactie het gunstigst. Indien er geen directe behoefte aan liquiditeiten in privé, dan kan de koopsom in de holding ‘bewaard’ worden.

Ook voor een aandelentransactie geldt dat binnen de bedrijfsopvolgingsfaciliteit mogelijk is om een overdracht, bijvoorbeeld op familie en/of medewerkers, fiscaalvriendelijk op te zetten.

Het contract
Het contract is minder omvangrijk dan bij een activatransactie, aangezien niet alle losse bestanddelen uitgebreid opgenomen en beschreven dienen te worden. Daarnaast kan de aandelentransactie middels één overeenkomst/handeling uitgevoerd worden, aangezien ‘alleen’ de aandelen overgedragen worden. Dit wordt verplicht notarieel bekrachtigd. De kopende partij zal in de overeenkomst balansgaranties eisen, naast het boekenonderzoek. Garanties kunnen gegeven worden voor balansposities, wettelijke voorschriften, voldoen van verplichtingen voor belastingen en premies en claims. De koper wil zekerheid omtrent de juistheid en zekerheid van het geschetste beeld. De invulling van de garanties en vrijwaringen kan stevige onderhandelingen met zich meebrengen.

Tenslotte
Een goede opzet voor de overdracht van uw besloten vennootschap is van belang voor het verloop van het traject.

Samen op koers!