Berichten

Tussentijdse cijfers gedoe of noodzaak !!

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Het eerste kwartaal van 2016 zit er al weer bijna op. Tijd om de (tussentijdse) balans op de maken !!

Na het einde van het boekjaar legt uw onderneming door middel van een jaarrekening verantwoording af aan derden. Velen van U wachten op het moment dat de accountant deze heeft opgesteld, en komen dan tot vervelende ontdekkingen. Teveel winst gemaakt !! Omzet viel toch tegen !! Inkoopwaarde onbewust toch gestegen !! Personeelskosten reizen de pan uit !! U kunt waarschijnlijk de stuurvariabelen van uw onderneming wel benoemen. Of niet !!

Door het (laten) vervaardigen van tussentijdse cijfers kunt u zich tussentijds, evt. samen met uw accountant een beeld vormen van hoe de jaarrekening er aan het einde van het jaar uit zal gaan zien. Bij ongewenste ontwikkelingen zoals zojuist beschreven kan dan nog worden bijgestuurd. LDE Accountants heeft met Visionplanner zo’n tool in handen waar de cijfers van de onderneming naar eigen inzicht kunnen worden opgesteld en kunnen worden geanalyseerd. Snel en heel doelbewust.

Doordat de uitkomsten van de rapportage worden vergeleken met de gegevens uit de vorige periode, geven ze een beeld van de ontwikkelingen in de toekomst. Daarnaast kunnen de cijfers snel en efficient afgezet worden tegen de begroting. Op deze wijze kunnen afwijkingen tussen begroting en werkelijkheid snel worden gesignaleerd en geanalyseerd. Op basis van de uitkomsten van deze analyse is bijsturing mogelijk. Wij helpen U hier graag bij.

François Hendrikx
Commercieel Directeur

De blik vooruit

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

In verschillende media wordt sinds enige tijd melding gemaakt dat de tendens in de markt is, dat het dieptepunt in de economische situatie achter ons ligt. Het vertrouwen trekt aan en daarmee ook de investeringsbereidheid van consumenten en in het verlengde daarvan de bereidheid van ondernemers om investeringen te doen. Het is bij het doen van investeringen wel van belang dat een gedegen (toekomst)beeld bestaat. Dit beeld bestaat uit de marktontwikkelingen in zijn geheel, de ontwikkelingen bij het (potentiele) klantenbestand en de bijbehorende cijfers.

Toekomst
Het beeld omtrent de toekomst bestaat uit een idee waar groei gerealiseerd kan worden. Moet ik investeren in een nieuw product, een aanpassing/vernieuwing aan mijn product of investeren in het betreden van een nieuwe markt cq een andere afzetmarkt? Inventiviteit en innovatief denken is hierbij essentieel. Voornoemde is voornamelijk gericht op het bedienen van nieuwe klanten om zodoende omzetverhoging te kunnen realiseren.

Daarnaast dient uiteraard de nodige energie gestoken te worden om het (o zo belangrijke) bestaande klantenbestand te behouden. Klantkennis en weten wat er speelt in de markt(en) van de klanten is van belang om een inschatting te kunnen maken van hetgeen komen gaat (lees: welke vragen je kunt verwachten vanuit jouw klanten.)

Waar wil ik naartoe? Al hetgeen hiervoor genoemd wordt heeft invloed op de financiële situatie van de onderneming. Een begroting is van groot belang om sturing te kunnen geven aan het (strategisch) beleid van de onderneming. Echter, het simpelweg laten groeien van de bestanddelen van de exploitatie en daarmee de balans is geen begroten. Bij begroten komt veel meer voorbereiding en kennis van de ontwikkelingen kijken dan alleen het doorrekenen van de cijfers.

Cijfers
De cijfermatige verwerking van de strategische plannen is benodigd om een beeld te krijgen van de mogelijke pijnpunten in de komende periode. Er kunnen legio ideeën bestaan, uiteindelijk bepaald de financiële daadkracht wat er met deze ideeën gaat gebeuren.

Vragen die gesteld moeten worden zijn: Een investering dient (logischerwijs zo snel mogelijk) terug verdiend te worden, maar hoe snel kan dat? Heb ik voor de investering extern geld nodig of kan ik met eigen middelen financieren, zonder dat mijn bedrijfsvoering (lees: werkkapitaalspositie) onder te grote druk komt te staan? Welke additionele kosten moet ik maken om de mogelijkheden te kunnen benutten?

Bovengenoemde vragen zijn normaal gesproken niet exact te voorspellen. Wel kan men er voor zorgen dat zoveel als mogelijk het financiële beeld duidelijk wordt. De antwoorden op de genoemde vragen kunnen verschillende kanten in. Dit impliceert meteen dat een enkele begroting doorgaans niet voldoende is om het beeld compleet te krijgen. Scenario’s dienen doorgerekend te worden om enerzijds (dus) het beeld compleet te krijgen en anderzijds om binnen deze verschillende scenario’s ook concreet bij te kunnen sturen in de strategie omdat men de te nemen stappen reeds overdacht heeft.

Tenslotte
Zoals gesteld, is begroten niet eenvoudig. Het vereist een gedegen voorbereiding met de nodige overpeinzingen voor de ondernemer. Uiteindelijk is het zo dat een ondernemer, die beslagen ten ijs komt, flexibeler is in de mogelijke stappen die hij kan nemen om zijn onderneming de gewenste groei te laten realiseren.

Mochten vragen bestaan dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen..

Bart de Volder, bart@ldeaccountants.nl

Weer een nieuw jaar. Wat te doen voor 2014?

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Over ruim twee weken is het alweer 2014. Tijd om de zakelijke voornemens concreter te maken. Deze voornemens beginnen uiteraard met het achteruit kijken naar 2013 en dit vertalen naar de toekomst. Elk jaar zult u kritische vragen moeten stellen over uw onderneming en de ontwikkelingen. Vragen zijn onder andere:

  • Is mijn huidige businessmodel nog actueel of is (enige) aanpassing nodig?
  • Dezelfde vraag geldt voor het verdienmodel?

Meer hierover in een vorig blog: Het businessmodel

Ondanks het feit dat bedrijven, die enkel gefocust zijn op financiële performance vaak te laat zijn met businessmodel innovatie, is financieel inzicht en financiële controle zeker van belang: Stel uw begroting 2014 (en 2015) op!

De begroting

Door middels een begroting vooruit te kijken naar de financiële situatie van 2014 wordt u verplicht om na te denken over uw visie en deze te vertalen naar het financiële beleid van uw onderneming. Op voorhand, door uw ervaringen uit de toekomst, wordt inzichtelijk waar de aandachtspunten liggen om de bedrijfsvoering op koers te houden. Door up to date te zijn met de administratie kunt u gedurende 2014 de actuele cijfers steeds te toetsen aan de begroting, waardoor de begroting ook een uitstekend sturingsmiddel.

Als input voor de begroting dient gekeken te worden naar:

  • De historie van uw onderneming. Die als basis kan dienen voor wat betreft informatie. U moet hierbij denken aan seizoenspatronen in de omzet, betalingsgedrag van uw debiteuren, uw eigen betalingsgedrag aan uw crediteuren en de omloopsnelheid van de voorraad.
  • Ontwikkelingen en verwachtingen in (uw) markt, waarbij naast de verwachting van u zelf ook naar de markt als geheel gekeken moet worden.
  • Rekening houdend met bovenstaande bepaalt u welke stappen u in 2014 wenst te nemen en de bijbehorende directe (cijfermatige) gevolgen van deze stappen voor uw bedrijfsvoering.
  • Uiteraard is uw ondernemersgevoel eveneens van belang in de begroting.

Op basis van voornoemde kunnen de twee belangrijkste onderdelen van de begroting vorm krijgen, namelijk de exploitatiebegroting (omzet en kosten) en de liquiditeitsbegroting (ontvangsten en uitgaven).

Let op

  • Een begroting zal nooit 100% overeenkomen met de actualiteit. Begroot daarom om (gedegen) hoofdlijnen.
  • Kosten en uitgaven zijn niet hetzelfde. Bijvoorbeeld: afschrijving zijn kosten, maar geen uitgaven.
  • Gebruik in de exploitatiebegroting geen BTW, maar doe dat wel in de liquiditeitsbegroting.
  • Zorg voor een periodiek vergelijk van de begroting met de actuele cijfers. Zodat de begroting ook daadwerkelijk als middel wordt ingezet!

Uw toekomstig resultaat

Wij denken graag mee om uw zakelijke voornemens in kaart te brengen en te realiseren. Wij wensen u succes en veel ondernemersplezier!

Alvast fijne feestdagen!