Berichten

Waarde(n) van de onderneming

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

De huidige economische periode wordt door vele onderneming gebruikt om kritisch naar haar kostenstructuur te kijken. Feitelijk een exercitie, die continu uitgevoerd moet worden. Daarbij dient te allen tijde bekeken te worden op welke wijze nieuwe omzet gegenereerd kan worden. Beiden zijn waardeverhogend voor de onderneming.

De waardering van een onderneming gaat uit van een toekomstige geldstroom, die op basis van een kostenvoet (simpelweg gebaseerd op risico) wordt gedisconteerd (contant maken). Door de geldstroom en/of het risico positief te beïnvloeden, kan de waarde positief beïnvloedt worden.

Waardeverhogen
De waarde van de onderneming verhogen, kan duiden op het verbeteren van de verdiencapaciteit. Dit houdt in dat het bedrijfsresultaat wordt verhoogd, dat de werkkapitaalpositie strak wordt gehouden en dat het structurele investeringsniveau van de onderneming wordt aangescherpt. Op deze wijze wordt de geldstroom verbeterd en daardoor de waarde.

Het risico verlagen, kan eveneens waardeverhogend werken. Hierbij moet men denken aan de afhankelijkheid van de DGA/eigenaar, van klanten en/of van leveranciers, maar ook aan de spreiding van het assortiment, de samenstelling van het personeelsbestand en de kwaliteit van de interne organisatie en processen.

Tenslotte
Omzet verhogen en kosten structureren klinkt eenvoudig, maar vergt tijd en energie. Bij het toewerken naar een mogelijke overdracht kan het zeker interessant zijn om de mogelijkheden te beoordelen voor het optimaliseren van de onderneming om zodoende de rendementen te verhogen. Hierdoor kan een hogere waardering gerealiseerd worden.

In het kader van het bedrijfsmatig verkoop klaarmaken van de onderneming om zodoende waarde te creëren, kunnen wij u van dienst zijn. Neem gerust contact op met ons kantoor.

Samen op koers!

Waarderingsmethoden, de Adjusted Present Value methode

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Voor de waardering van een onderneming bestaan verschillende waarderingsmethoden. In de eerste blog omtrent waarderingsmethoden is ingegaan op de Discounted Cash Flow (DCF) methode (Discounted Cash Flow Methode). Onderstaand wordt ingegaan op de Adjusted Present Value methode.

Adjusted Present Value
De Adjusted Present Value methode (APV) is een alternatief voor de DCF methode. De opzet om tot de kasstromen te komen, is hetzelfde als bij de DCF methode. De berekening van de waarde, volgens de APV, bestaat echter uit twee onderdelen. Eerst wordt de waarde van de operationele activiteiten berekend. Daarna wordt de waarde van het belastingvoordeel, verbonden met de financiering met rentedragende schulden, berekend. Dit is de zogenaamde taxshield. Als er geen sprake is van een constante vermogensverhouding (de verhouding vreemd vermogen ten opzichte van het totaal vermogen), hetgeen in het MKB doorgaans het geval is, dan is de APV een zeer geschikte waarderingsmethode.

Bij de waardering van de operationele activiteiten wordt uitgegaan van een 100% eigen vermogen financiering (dus geen vreemd vermogen). De geldstromen, die op een zelfde wijze verkregen worden als bij de DCF methode, worden gedisconteerd tegen de kostenvoet eigen vermogen unlevered (100% EV). De waardering van de taxshield bestaat voor het grootste deel uit het belastingvoordeel op rentebetalingen. Betaalde rente is namelijk fiscaal aftrekbaar. Door de aftrekbaarheid van de rente wordt de waarde van de onderneming verhoogd. Andere onderdelen van de taxshield zijn:

–          De kosten voor het uitgeven van nieuwe aandelen, die betaald moeten worden bij de emissie en daardoor waarde verlagend werken;
–          De kosten van financial distress, aangezien een hoger niveau vreemd vermogen meer druk legt op nakoming van de financieringsverplichtingen. De kans op faillissement stijgt daardoor. Deze kosten hebben een waarde verlagende werking;
–          Betere condities op de financiering met vreemd vermogen, doordat vreemd vermogen aangetrokken kan worden tegen een lagere rentevoet dan de marktrente. Dit heeft een waarde verhogende werking.

Afhankelijk van het risicoprofiel wordt de disconteringsvoet voor de taxshield bepaald. De disconteringsvoet zit doorgaans tussen de kosten van vreemd vermogen en de kosten van 100% eigen vermogen. Door gebruikmaking van de APV is beter inzicht te verkrijgen waar de waarde van de onderneming vandaan komt.

Eveneens een goed argument om de APV te gebruiken, is de situatie waarin sprake is van compensabel verliezen in het geheel. Door de opzet van de APV is eenvoudiger rekening te houden met deze compensabele verliezen, dan in de DCF methode. Bij de DCF methode dient de WACC steeds gecorrigeerd te worden voor het belastingtarief, hetgeen een lastige exercitie is.

Met de APV kan duidelijk inzichtelijk gemaakt worden wat de effecten zijn van belastingvoordelen van het meefinancieren met vreemd vermogen. De effecten van een veranderende financieringsstructuur kunnen beter meegenomen worden.

Tenslotte
Het vervaardigen van een waardering op basis van APV vereist een deugdelijke voorbereiding. Daarbij dienen de te maken aannames goed overdacht te worden, aangezien kleine wijzigingen grote invloed op de waarde kunnen hebben.

Voor vragen kunt u te allen tijde contact met Bart de Volder opnemen.

Samen op koers

Waarderingsmethoden, de Discounted Cash Flow methode

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Voor de waardering van een onderneming bestaan verschillende waarderingsmethoden. Onderstaand wordt ingegaan op de Discounted Cash Flow methode.

Discounted Cash Flow
Bij de Discounted Cash Flow methode (DCF) wordt uitgegaan van het going concern principe (de onderneming wordt voortgezet), waarbij de toekomstig te verwachten kasstromen leidend zijn. Voor een aantal jaren (de planperiode) worden de onzekere toekomstige vrije kasstromen bepaald. Dit geschiedt op basis van een prognose.

De kasstromen zijn de winsten uit de bedrijfsexploitatie (EBIT) vermeerderd met de afschrijvingen en de mutatie voorzieningen, verminderd met de netto investeringen in werkkapitaal en vaste activa. Na deze planperiode wordt een zogenaamde eindwaarde berekend. Dit is een eeuwigdurende kasstroom.

Na vaststelling van de kasstromen, worden deze gedisconteerd tegen een nader te bepalen kostenvoet. Zodoende wordt rekening gehouden met de tijdswaarde van geld. Uit de discontering volgt de contante waarde van de kasstromen.

De stappen, die genomen moeten worden in het waarderingsproces bij de DCF methode, kunnen als volgt beschreven worden:

  • Bepaal voor een aantal jaar de toekomstige kasstromen, die voortvloeien uit exploitatie van activa, exclusief financieringskosten;
  • Bereken de economische waarde van de onzekere kasstromen door deze contant te maken tegen een disconteringsvoet.

De gedisconteerde kasstromen worden gesommeerd met de eindwaarde en geven de bedrijfswaarde.  Door de marktwaarde van de niet aan de exploitatie gebonden bezittingen op te tellen bij de bedrijfswaarde en de rentedragende vreemd vermogensbestanddelen, alsmede pensioen- en/of lijfrentevoorzieningen, van de bedrijfswaarde afhalen, wordt de aandeelhouderswaarde verkregen.

In de prognose wordt rekening gehouden met activiteiten en gebeurtenissen, die in de toekomst plaats vinden. Effecten van verandering van de vermogensstructuur, vermogenskosten of de aanwezigheid van synergie kunnen meegenomen worden. De DCF is dynamisch, waardoor de te gebruiken variabelen makkelijk aan te passen zijn. daarnaast wordt rekening gehouden met de factoren tijd, geld, onzekerheid en risico. De DCF methode wordt (theoretisch) daarom als de meest juiste methode voor de bepaling van economische waarde gezien.

Tenslotte
Het vervaardigen van een waardering op basis van DCF vereist een deugdelijke voorbereiding. Daarbij dienen de te maken aannames goed overdacht te worden, aangezien kleine wijzigingen grote invloed op de waarde kunnen hebben.

Voor vragen kunt u te allen tijde contact met Bart de Volder opnemen.

Samen op koers

Waardebepaling

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Waardebepaling van de onderneming kan in verschillende situaties van belang zijn. In geval van de verkoop van een onderneming of de aankoop is een waardebepaling benodigd om als uitgangspunt mee te nemen in het proces naar de onderhandelingen. Dit geldt voor zowel een overname door een derde als voor een overname door een familielid of medewerker van de onderneming zelf. Voornamelijk bij een overdracht binnen de familie is vaak de discussie met de belastingdienst van belang, om zodoende bevoordeling te voorkomen.

Echter, er zijn meer situaties waarin waardebepaling van belang kan zijn, namelijk in het geval van:

–          Aandachtspunten voor de (going concern) onderneming in kaart brengen;
–          Fusie voor wat betreft de ruilverhouding;
–          Oprichting van een besloten vennootschap(structuur), met inbreng in natura;
–          Herstructurering van een besloten vennootschapstructuur;
–          Toetreding/participatie door een aandeelhouder;
–          Overlijden van de ondernemer;
–          Echtscheiding;
–          Geschillen.

Verschillende zaken zijn van belang om tot een goede waardebepaling te komen. Uiteraard zijn de toekomstperspectieven van de onderneming van belang, die doorgaans in een prognose tot uiting komen. Met deze gegevens kunnen de toekomstige geldstromen in kaart gebracht worden. Echter, de onderneming en diens activiteiten worden door meerdere (omgevings)factoren beïnvloed. Vragen, die gesteld dienen te worden zijn, onder andere:

–          Hoe ontwikkelt de algemene economie zich?
–          Wat is de invloed van de verschillende partijen ‘rond’ de onderneming?
–          Wat zijn de ontwikkelingen in de markt van de onderneming, zoals het aantal concurrenten en de stappen die zij nemen?

Deze factoren zijn van belang om het profiel van de onderneming duidelijk te krijgen en zodoende inzicht te krijgen in de risico’s en kansen van de onderneming. Op basis van de gehele situatie van de onderneming zal beoordeeld worden welke waarderingmethode het beste past bij de onderneming.

Bij het vervaardigen van een waardepaling komt dus meer kijken dan slechts de cijfers van de onderneming. Voor vragen kunt u te allen tijde contact met Bart de Volder opnemen.

Samen op koers

Een earn out, wat is dat?

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

U zult vast en zeker gehoord of gelezen hebben dat het verkrijgen van een financiering bij een bankinstelling als lastiger ervaren wordt dan voorheen. Voor het financieren van een bedrijfsovername is dat niet anders. Het is inderdaad zo dat de banken de normering strakker gereguleerd heeft en dat vooral een ruime eigen inbreng een vereiste is. Dit alles wil echter niet zeggen dat een transactie geen doorgang kan vinden. Er zijn verschillende mogelijkheden voor het inrichten van de transactie om een deal te maken. Een voorbeeld hiervan is het gebruik maken van de zogenaamde earn out. Onderstaand zullen we ingaan op de earn out in de situatie dat 100% van de aandelen worden overgedragen.

Earn out
Een earn out is feitelijk een toekomstige nabetaling op de overname van een gedeelte van de koopsom. Doorgaans wordt de eerste betaling, op overnamedatum, laag gehouden. Deze eerste betaling wordt als een commitment gezien in de deal. De toekomstige nabetaling is variabel en wordt afhankelijk gemaakt van gebeurtenis in de toekomst, zoals in dit voorbeeld de gerealiseerde nettowinst over een bepaald jaar. Hierbij kan tevens overeengekomen worden dat de nabetaling over meerdere jaren zal gelden en dat de nabetaling een minimum en/of een maximum bedrag kent.

Nadelen
Een earn out afspraak in de overname kan tot discussies leiden, na overname. Dit is gelegen in het feit dat de verkoper in een risico loopt over de te ontvangen nabetalingen. In de situatie van een overdracht van 100% van de aandelen is de verkoper niet meer betrokken bij de onderneming. (al is een betrokkenheid vanuit verkoperperspectief wel gewenst). Gezien het feit dat de nabetalingen afhankelijk zijn van gerealiseerde nettowinst en de koper de jaarrekening opmaakt, kunt u reeds een beeld vormen van het belang. Om de nabetaling te drukken, zal de koper de incentive hebben om de nettowinst zo laag mogelijk vast te stellen. Een heldere en volledige vastlegging van de earn out in de overeenkomst is essentieel. De wijze waarop de earn out wordt berekend en door wie de drivers van de earn out worden vastgesteld dienen nadrukkelijk vastgelegd te worden. tevens bestaat de mogelijkheid dat de verkoper als bestuurder betrokken blijft bij de onderneming. In deze situatie dient nadrukkelijk vastgelegd te worden wat er gebeurd in het geval van een conflict tussen koper en verkoper.

Voordelen
De earn out is voornamelijk ‘bekend’ vanwege de voordelen, die deze afspraak heeft, om zodoende toch tot een deal te kunnen komen. Doordat de eerste betaling van de koopsom laag gehouden wordt en de nabetalingen normaliter uit de overwinsten van de toekomstige jaren worden betaald, is de benodigde financiering eenvoudiger te verkrijgen. Daarnaast is de uiteindelijke totaalprijs gebaseerd op behaalde resultaten. Er wordt dus immer een ‘reële’ prijs betaald voor de overname. De verkoper zal gedurende de earn out periode betrokken willen blijven bij de onderneming om ‘controle’ te hebben over het reilen en zeilen binnen de onderneming en zodoende zicht te hebben op de cijfers. Deze betrokkenheid kan uiteraard voordelen met zich meenemen, doordat de overdracht van kennis/ervaring etc. geleidelijk beter kan plaatsvinden.

Tenslotte
In gevallen waarbij de waarde en prijs, door toekomstverwachtingen, ver uit elkaar liggen of in gevallen van moeilijk financierbaarheid kan een earn out oplossing bieden. Wel zal de invulling van deze earn out goed overdacht moeten worden. Het is zaak dat de earn out regeling duidelijk en ondubbelzinnig wordt overeengekomen. Punten van aandacht zijn:

–          De parameters voor de earn out;
–          De eventuele minimum- en maximumbedragen;
–          De bevoegdheden van koper en verkoper;
–          De betalingstermijnen en de gevolgen van termijnoverschrijding;
–          De vaststelling en inrichting van de jaarrekening.

Een goede opzet is dus van essentieel belang.

Samen op koers!