Berichten

De wanbetaler bepaalt uw werkkapitaal

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Het economische bureau van ING berichtte deze week dat de wanbetaler het bedrijfsleven fors wat geld kost. Voornamelijk in de branches bouw, industrie en transport is de schade groot. Dit zijn tevens de branches waar de marges toch al dun zijn. Het is een logisch gevolg dat wanbetalers uw werkkapitaalspositie bepalen. Het niet ontvangen of het zeer laat ontvangen van gefactureerde omzet leidt tot een liquiditeitsdruk in uw eigen onderneming.

Eerder hebben al eens een blog gewijd aan het Werkkapitaal van de onderneming. Een van de belangrijke punten, die in deze blog genoemd worden is het bewaken van de debiteuren. Onderstaand zullen we enkele tips aandragen, die mogelijk kunnen bijdragen aan het bewaken van de debiteuren.

Tips om uw debiteuren te bewaken en wanbetalers aan te pakken
Een goed begin is het halve werk. Ofwel, er zijn zaken, die u al kunt regelen alvorens mogelijke betalingsproblemen van uw klanten ontstaan. 

 • Ken uw klanten. Hiermee wordt bedoeld dat u weet hoe uw klant zijn organisatie heeft ingericht, zowel intern als juridisch. Het is van belang om te weten welke rechtsvorm de klant heeft in verband met aansprakelijkheden van de eigenaar/ eigenaren maar ook wiel verantwoordelijk cq bevoegd is en dus aangesproken kan worden.
 • Zorg voor goede algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Bij de opzet van de onderneming is het gebruikelijk/ logisch om de voorwaarden de definiëren. Het zorgt voor duidelijkheid richting uw klanten en het biedt u de middelen om stappen te nemen.
 • Regel een (rechtsbijstands)verzekering, waarin tevens incassomaatregelen voorzien zijn.

De volgende punten zijn van belang als daadwerkelijk facturen verzonden zijn en de betaling bewaakt dient te worden en/of wanbetalers aangepakt dienen te worden. De punten worden enigszins in chronologische volgorde weergegeven. 

 • Beoordeel en analyseermogelijke veranderingen in het betalingsgedrag van uw klanten. Hieruit kan reeds enige informatie worden gehaald, voor wat betreft de situatie waarin uw klant zit/ gaat komen, met als gevolg wanbetaling.
 • Stuur tijdig en regelmatig betalingsherinneringen. Geef hierbij tevens aan dat mogelijk rente en kosten verschuldigd zullen zijn. Het sturen van herinneringen is tevens van belang voor de dossiervorming, in het geval de post ter incasso wordt aangeboden. Overigens geldt voor de dossieropbouw sowieso dat zoveel mogelijk informatie verzameld dient te worden omtrent uw klant, zoals bankrekeningen en klanten van de onderneming.
 • Pas nieuwe leveringen/diensten aan. Indien een klant oude facturen niet voldoet, dient beoordeeld te worden in hoeverre nog gewerkt wordt voor deze klant. Nieuwe werkzaamheden dienen dan uitgesteld of niet uitgevoerd te worden.
 • Schriftelijke vastlegging van betalingsafspraken. Indien een klant (uit zichzelf) aangeeft, dat de betaling van de facturen wat lastiger is, kunnen betalingsafspraken gemaakt worden. een gedegen vastlegging is hierbij essentieel. Mogelijk kan een rente afgesproken worden, met betrekking tot het gegeven krediet.
 • Regel zekerheden. In het geval van betalingsafspraken is het wenselijk om zekerheden te krijgen. Denk hierbij aan eigendomsvoorbehoud, pandrechten, een bankgarantie of vooruitbetaling. Hierdoor bestaat een garantie dat het schuldig gebleven bedrag (grotendeels direct of indirect) ontvangen zal worden.

Tenslotte
Door uw debiteurenstand te bewaken en daarmee enerzijds de inkomende geldstromen te beheren en anderzijds afboeking van (dubieuze) oninbare vorderingen te voorkomen, kan uw werkkapitaalspositie bewaakt worden. Dit voorkomt liquiditeitsproblemen voor uw onderneming. Tevens is de kans dat u zelf aangepakt dient te worden door uw leveranciers vele malen kleiner.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze blog, kunt u contact opnemen met ons kantoor, François Hendrikx (francois@ldeaccountants.nl) of Bart de Volder (bart@ldeaccountants.nl).

Tips voor een goede (liquide) conditie

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

De afgelopen jaren is gebleken dat het beschikken over geld zeer belangrijk was. Voor de komende jaren zal deze gedachte uiteraard belangrijk blijven. Voor de ondernemer en diens onderneming is het dan ook essentieel om het werkkapitaal te optimaliseren. Hierdoor kunt u eenvoudiger investeren in groei en vergroot u de flexibiliteit van uw onderneming, alsmede de solvabiliteit van uw onderneming verbeteren. Het geld moet dan niet vastzitten in voorraden en openstaande facturen. Onderstaand gaan we in op werkkapitaalmanagement.

Wat is werkkapitaal?

Werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa op de balans, waaronder de voorraden, debiteuren en liquide middelen, en de vlottende passiva op de balans, waaronder de crediteuren en overige kortlopende schulden.

Wat is nodig om goed management uit te kunnen voeren?

Uiteraard is goede input nodig om het werkkapitaal te beheren en te beheersen. Een voorwaarde is dat door de ondernemer een (liquiditeits)begroting wordt opgemaakt. Op die manier kan al enige basis worden neergezet voor de te maken keuzes. Door een beeld te hebben van de (nabije) toekomst is het eenvoudiger op te anticiperen op gebeurtenissen.

 • De eigen factuur moet van uitstekende kwaliteit zijn, hetgeen inhoudt dat geen discussiepunten kunnen bestaan. Hierdoor ontstaan minder discussies omtrent de factuur, waardoor minder redenen bestaan voor het uitblijven van de betaling.
 • De debiteuren dienen bewaakt te worden. Hanteer hierbij een reële betalingstermijn. Tevens geldt dat de facturering efficiënt ingestoken dient te worden. Door bijvoorbeeld te factureren op maandag en geen grote verzamelfacturen te gebruiken.
 • Met crediteuren dient onderhandelt te worden voor wat betreft de betalingstermijnen en mogelijke kortingen. Het is van belang om zelf niet te laat te betalen. Dit geeft een korte termijn voordeel op het werkkapitaal, maar geeft een lange termijn risico voor de relatie. Daarbij bestaat de kans dat een ‘vaste’ langere betalingstermijn uiteindelijk aan u wordt doorberekend in de prijs, waardoor de kosten hoger worden. Snel(ler) kan in enkele gevallen zelfs kortingen opleveren.
 • De voorraad dient geoptimaliseerd te worden, middels slim voorraadbeheer. De foutenkans moet kleiner zijn, in die zin dat de juiste producten worden verzonden. De voorraad dient qua telling juist te zijn, hetgeen met een gedegen programma eenvoudig in kaart te brengen is (realtime). Daarbij is een beheersing van de doorlooptijd van de producten van belang. Indien mogelijk kan gedacht worden aan het principe eerst verkopen dan pas bestellen. Afstemming tussen de inkoop en verkoop moet dus minimaal aanwezig te zijn. Of dient de mogelijkheid bekeken te worden of tegen normale kosten kleine spoedbestellingen gedaan kunnen worden, in plaats van deze in voorraad houden. Dit laatste ook om incourantheid te voorkomen. Sowieso is een goede samenwerking met de klant en inzicht in de historie van het product (goed of minder verkopende producten) van belang om incourantheid te verlagen/voorkomen.

Drie belangrijke punten

 • Bewaak de debiteuren goed. Verstuur de juiste factuur, die is voorzien van een betalingstermijn, tijdig. Bekijk tevens de redenen voor het openstaan van rekeningen.
 • Ga verstandig om met uw crediteuren. Op tijd (niet te vroeg en niet te laat) betalen is doorgaans het beste. Bij interessante kortingen kan vroeg betalen de moeite waard zijn. Onderhandelen met leveranciers omtrent betalingstermijnen en eventuele kortingen is van belang.
 • Optimaliseer het voorraadbeheer. Controleer de voorraden en prijzen regelmatig (bij voorkeur met behulp van een geautomatiseerd systeem).

Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze blog, kunt u contact opnemen met ons kantoor, François Hendrikx of Bart de Volder.

Samen op koers!