Tips voor een goede (liquide) conditie

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

De afgelopen jaren is gebleken dat het beschikken over geld zeer belangrijk was. Voor de komende jaren zal deze gedachte uiteraard belangrijk blijven. Voor de ondernemer en diens onderneming is het dan ook essentieel om het werkkapitaal te optimaliseren. Hierdoor kunt u eenvoudiger investeren in groei en vergroot u de flexibiliteit van uw onderneming, alsmede de solvabiliteit van uw onderneming verbeteren. Het geld moet dan niet vastzitten in voorraden en openstaande facturen. Onderstaand gaan we in op werkkapitaalmanagement.

Wat is werkkapitaal?

Werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa op de balans, waaronder de voorraden, debiteuren en liquide middelen, en de vlottende passiva op de balans, waaronder de crediteuren en overige kortlopende schulden.

Wat is nodig om goed management uit te kunnen voeren?

Uiteraard is goede input nodig om het werkkapitaal te beheren en te beheersen. Een voorwaarde is dat door de ondernemer een (liquiditeits)begroting wordt opgemaakt. Op die manier kan al enige basis worden neergezet voor de te maken keuzes. Door een beeld te hebben van de (nabije) toekomst is het eenvoudiger op te anticiperen op gebeurtenissen.

  • De eigen factuur moet van uitstekende kwaliteit zijn, hetgeen inhoudt dat geen discussiepunten kunnen bestaan. Hierdoor ontstaan minder discussies omtrent de factuur, waardoor minder redenen bestaan voor het uitblijven van de betaling.
  • De debiteuren dienen bewaakt te worden. Hanteer hierbij een reële betalingstermijn. Tevens geldt dat de facturering efficiënt ingestoken dient te worden. Door bijvoorbeeld te factureren op maandag en geen grote verzamelfacturen te gebruiken.
  • Met crediteuren dient onderhandelt te worden voor wat betreft de betalingstermijnen en mogelijke kortingen. Het is van belang om zelf niet te laat te betalen. Dit geeft een korte termijn voordeel op het werkkapitaal, maar geeft een lange termijn risico voor de relatie. Daarbij bestaat de kans dat een ‘vaste’ langere betalingstermijn uiteindelijk aan u wordt doorberekend in de prijs, waardoor de kosten hoger worden. Snel(ler) kan in enkele gevallen zelfs kortingen opleveren.
  • De voorraad dient geoptimaliseerd te worden, middels slim voorraadbeheer. De foutenkans moet kleiner zijn, in die zin dat de juiste producten worden verzonden. De voorraad dient qua telling juist te zijn, hetgeen met een gedegen programma eenvoudig in kaart te brengen is (realtime). Daarbij is een beheersing van de doorlooptijd van de producten van belang. Indien mogelijk kan gedacht worden aan het principe eerst verkopen dan pas bestellen. Afstemming tussen de inkoop en verkoop moet dus minimaal aanwezig te zijn. Of dient de mogelijkheid bekeken te worden of tegen normale kosten kleine spoedbestellingen gedaan kunnen worden, in plaats van deze in voorraad houden. Dit laatste ook om incourantheid te voorkomen. Sowieso is een goede samenwerking met de klant en inzicht in de historie van het product (goed of minder verkopende producten) van belang om incourantheid te verlagen/voorkomen.

Drie belangrijke punten

  • Bewaak de debiteuren goed. Verstuur de juiste factuur, die is voorzien van een betalingstermijn, tijdig. Bekijk tevens de redenen voor het openstaan van rekeningen.
  • Ga verstandig om met uw crediteuren. Op tijd (niet te vroeg en niet te laat) betalen is doorgaans het beste. Bij interessante kortingen kan vroeg betalen de moeite waard zijn. Onderhandelen met leveranciers omtrent betalingstermijnen en eventuele kortingen is van belang.
  • Optimaliseer het voorraadbeheer. Controleer de voorraden en prijzen regelmatig (bij voorkeur met behulp van een geautomatiseerd systeem).

Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze blog, kunt u contact opnemen met ons kantoor, François Hendrikx of Bart de Volder.

Samen op koers!