In de afgelopen dagen zijn er veel en belangrijke ontwikkelingen en verduidelijkingen gekomen op de aangekondigde noodmaatregelen in verband met het coronavirus. Graag zetten wij voor u op een rijtje wat deze ontwikkelingen en verduidelijkingen zijn. In het tweede deel hebben wij aanbevelingen opgenomen die u zouden kunnen helpen om uw onderneming door de crisis te loodsen en in het derde deel gaan we in op de opties voor de DGA.

Ga snel naar:

 1. Externe maatregelen door overheid en banken
 2. Maatregelen die u in de bedrijfsvoering kunt nemen
 3. De positie van de DGA

1. Externe maatregelen door overheid en banken

Er zijn de afgelopen weken diverse maatregelen aangekondigd door overheid en banken.  Hier volgt een korte samenvatting inclusief enkele updates:

a. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)
Deze regeling was eerder bekend als “Het Noodloket” en betreft een eenmalige ondersteuning van € 4.000.

Deze regeling is sinds vrijdagavond actief. Na commentaar op de ingebouwde beperkingen, is het aantal sectoren dat in aanmerking komt direct uitgebreid.

Hoofdpunten:

 • de regeling geldt alleen voor ondernemers in aangewezen sectoren. Bekijk hier de sectoren
 • de regeling geldt niet voor ondernemingen die op het huisadres van de ondernemer gevestigd zijn (uitzondering café/sommige horeca).

Een probleem is nog steeds dat de website slecht werkt en/of slecht bereikbaar is.
Lees de toelichting hier

U kunt de aanvraag doen voor uzelf, maar het is ook mogelijk om ons daarvoor te machtigen. In dat laatste geval kunnen wij de aanvraag namens u indienen. Download dan dit machtigingsformulier. Indien u wenst dat wij de aanvraag voor u verzorgen verzoeken wij u dit aan te vullen, te ondertekenen en ons toe te sturen.

b. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)
Aanvulling inkomen voor ZZP’ers tot max € 1.500 (netto) per maand voor gehuwden en € 1.050 (netto) voor alleenstaanden.

Dit loopt via uw gemeente. Vele gemeenten hebben in de afgelopen tijd de aanmelding al deels mogelijk gemaakt op hun website, ook al konden ze nog geen uitkeringen doen (omdat de regeling nog niet is gepubliceerd). Inmiddels weten wij dat aanvragen die gedaan zijn vóór afgelopen maandag 30 maart om 16:00 uur niet door de gemeente Tilburg zijn verwerkt. Deze aanvragen zullen dus opnieuw moeten worden ingediend! Wij kunnen u daarbij uiteraard behulpzaam zijn.

Bedoeling is dat uitbetaling binnen vier weken na de aanvraag zal volgen en wel voor een periode van drie maanden tegelijkertijd.

c. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
Een subsidie van de loonkosten voor ondernemers en waarvan de omvang gerelateerd is aan de weggevallen omzet.

Vandaag is deze langverwachte regeling officieel gepubliceerd. Daarbij is aangegeven dat het aanvragen van een vergoeding op 14 april mogelijk moet zijn. Er wordt echter geprobeerd om de loketten eerder open te hebben, streefdatum is 6 april.

Uitgangspunt is dat er recht op een vergoeding is bij:

 • een omzetdaling van meer dan 20%,
 • die tenminste drie opeenvolgende maanden aanhoudt en
 • die optreedt na 1 maart.

U hoeft niet aan te tonen of de coronacrisis heeft bijgedragen aan de omzetdaling. Als de omzetdaling meer dan 20% bedraagt, staat de regeling in principe voor u open.

In alle gevallen vraagt u een subsidie aan voor maart, april en mei 2020. Deze subsidie wordt als volgt berekend: 90% * factor 1,3 * percentage omzetdaling * totale loonsom over januari 2020.
De factor 1,3 was nog niet eerder bekendgemaakt en is opgenomen om een vaste tegemoetkoming in een aantal werkgeverslasten (met name pensioenpremies en vakantiegeld) in de regeling in te bouwen. Per saldo wordt de berekening daarmee 117% * percentage omzetdaling * totale loonsom januari 2020.

De omzetdaling moet zich voordoen in een periode van drie aaneengesloten maanden tussen 1 maart en 31 juli 2020.
Hiertoe stelt u vast wat de verwachte omzet in de gekozen driemaandsperiode is. Dit bedrag deelt u door een vierde van de jaaromzet van 2019.
De uitkomst van deze berekening is de omzetdaling.
Let op: als uw bedrijf onderdeel is van een groep dient te worden uitgegaan van de omzetdaling van de groep.

De NOW is een subsidie voor de loonkosten van werknemers die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.
Als gevolg daarvan is de regeling dus niet van toepassing op salarissen van DGA’s !
Dit is een zeer vervelende beperking, maar in elk geval hebben we nu wel die zekerheid. Op de positie van DGA’s gaan wij hierna nog specifieker in.

Als het UWV positief beslist op de aanvraag (daarvoor hebben ze maximaal 13 weken de tijd) zullen ze een voorschot betalen van 80% van de aangevraagde subsidie.
Dit voorschot wordt in drie termijnen overgemaakt.

Binnen 24 weken na afloop van de subsidieperiode dient u te verzoeken om definitieve vaststelling van de subsidie.
Onderdeel van de daarbij te overleggen gegevens, is in beginsel ook een accountantsverklaring.

Ons advies:
Als u overweegt gebruik te maken van deze subsidie, zorg er dan voor dat uw bedrijf beschikt over e-Herkennning op niveau 3 (EH-3).

Handige links:
Toelichting op E-Herkenning
Erkende leveranciers

Toelichting:
Het UWV wordt de uitvoerder van deze regeling. Aangezien het UWV werkt met EH-3 in haar digitale communicatie met werkgevers, vermoeden wij dat EH-3 nodig zal zijn om de aanvraag NOW in te kunnen dienen.
U kunt de aanvraag doen voor uzelf, maar het is ook mogelijk om ons daarvoor te machtigen. In dat laatste geval kunnen wij de aanvraag namens u indienen. De gegevens van onze collega op wiens naam onze e-Herkenning geregistreerd is en die u voor die machtiging nodig zult hebben:
– onze leverancier: WE-ID (voorheen Connectis)
– achternaam: Storimans
– initialen: C.W.A.
– titel: AA
– bedrijf: LDE Accountants B.V.
– adres: Charles Stulemeijerweg 7, 5026 RS, Tilburg
– KvK: 53324099
– e-mail: Cindy@LDEaccountants.nl
– telefoon: 013-5340001

d. Borgstelling en krediet met hulp van de overheid.
Voor al deze regelingen geldt dat ze via uw bank/financier aangevraagd worden.

Borgstelling MKB Kredieten (BMKB-C)
De overheid verleent aan B.V.’s tot 75% borg om bij bank of financier een overbruggingskrediet of rekening courant-krediet te krijgen of uit te breiden voor maximaal 2 jaar.

Borgstellingskrediet Landbouw (BL-C)
Voor landbouw-ondernemers is de toegang tot de regeling Borgstellingskrediet Landbouw makkelijker gemaakt.

Aflossingsuitstel Qredits
Leningen bij Qredits hoeven gedurende een half jaar niet afgeloste te worden en de rente wordt eveneens tijdelijk verminderd naar 2%.

e. Uitstel van aflossing en uitstel van belastingbetaling
Overheid en banken geven betalingsuitstel.

Voor alle openstaande aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonheffing en omzetbelasting kunt u bij de belastingdienst drie maanden uitstel van betaling krijgen tegen een rente van 0,01%.

Van de grotere banken krijgen gezonde ondernemingen op verzoek zes maanden uitstel van aflossing op zakelijke leningen tot € 2,5 miljoen.
De ABN-Amro heeft bekend gemaakt de regeling uit te breiden tot leningen van maximaal € 50 miljoen en om ook rentevrijstelling te verlenen.
De Rabobank heeft inmiddels aangekondigd uitstel van aflossing te verlenen voor zes maanden op zakelijke kredieten tot € 3 miljoen. Voor kredieten boven die grens neemt de Rabobank individueel contact op.

Ons advies:
Maak gebruik van de mogelijkheid voor uitstel van aflossing en van belastingbetaling.
Toelichting:
Als het niet nodig blijkt te zijn geweest is betaling aan bank of fiscus altijd nog mogelijk. Andersom is lastiger…

2. Maatregelen die u in de bedrijfsvoering kunt nemen
Naast deze maatregelen die worden aangedragen vanuit overheden en banken, zouden er mogelijk ook maatregelen in de bedrijfsvoering genomen kunnen worden om uw bedrijf zo goed mogelijk door deze tijden te loodsen.
Denk bijvoorbeeld aan:

a. Financieel.
Maak een liquiditeitsplanning en liefst zo dat deze makkelijk aan te passen is naarmate de tijd vordert en de omstandigheden wijzigen.
Gebruik die planning om te zien hoe de onderneming de komende tijd door kan komen. En als dat niet het geval is, welke maatregelen nodig en mogelijk zijn.
Maar ook: Is het staken van uw onderneming misschien wel de beste optie?

In onzekere tijden geldt bovendien “cash is king”. Werk daarom aan uw incasso, factureer tijdig en overweeg betalingskorting om sneller betalen te stimuleren. Is het wellicht nodig om nieuwe financieringsbronnen te zoeken zoals factoring, crowdfunding of privé-financiering? Kan de voorraad verminderd worden? Is het nodig om afnemers in moeilijkheden een voorschot te laten betalen?

b.  Communicatie
Houdt contact met uw debiteuren, met uw relatiebeheerder bij de bank en met uw relatiebeheerder bij ons kantoor. Als u niet aan uw verplichtingen kunt voldoen, zorg dan tijdig voor overleg met uw schuldeisers zodat er nog naar een oplossing gezocht kan worden.

c. Niet financieel
Biedt de huidige situatie wellicht ook kansen?
Als u gebruik maakt van de NOW regeling is het niet toegestaan om personeel te ontslaan, maar ze mogen wel anders ingezet worden. Liggen daar eventueel mogelijkheden?

d. Vastlegging.
Tenslotte: Leg vanaf het begin goed vast waar uw schade uit bestaat, ook al komt die schade nu (nog) niet voor vergoeding in aanmerking.
Welke afspraken zijn niet doorgegaan, welke contracten zijn opgezegd, welke investeringen zijn waardeloos, welke kosten zijn voor niks gemaakt, wie heeft er niet betaald. Maar ook welke kosten zijn gemaakt om het personeel thuis te laten werken, wat is er extra betaald om de productie toch aan de gang te houden en wat heeft het gekost om in aanmerking te komen voor uitkeringen en uitstel door overheid en banken.

3. De positie van de DGA
Zoals al is aangegeven, kan voor het loon van de DGA de NOW subsidie niet worden aangevraagd.

De DGA kan in principe wel in aanmerking komen voor de TOGS regeling onder 1.a. hiervoor, echter dat zal in de praktijk meestal niet tot uitbetaling komen. Dit aangezien de meeste (holding-) B.V.’s op het huisadres van de DGA gevestigd zijn.

Een DGA kan ook een beroep doen op de Tozo-regeling onder kopje 1.b.
Daarvoor gelden echter de volgende voorwaarden:

 • er moet voldaan worden aan het urencriterium,
 • er moet sprake zijn van “volledige zeggenschap” en
 • er moet sprake zijn van het “dragen van de financiële risico’s”.

Het urencriterium houdt in dat op jaarbasis 1.225 aan de onderneming wordt besteed. Wat de regering verstaat of wenst te verstaan onder de andere twee begrippen is nog niet duidelijk. Het zou kunnen dat voor “volledige zeggenschap” wordt aangesloten bij een aandelenbezit van meer dan 50%. Wij wachten met smart op nadere duidelijkheid.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, gelieve contact op te nemen met uw relatiebeheerder, met de heer Rob Gerlings of met Eric van Erve. We zijn u graag van dienst.

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van de belangrijkste maatregelen?
Laat uw e-mailadres achter en we sturen u een e-mail bij belangrijke updates en ontwikkelingen voor u als ondernemer m.b.t. het coronavirus.