Berichten

Arbeidsongeschikte werknemers en hun vakantie

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Het feit dat een werknemer ziek is, neemt niet weg dat hij/zij niet van zijn/haar vakantie kan genieten.

Het is een werknemer toegestaan om op vakantie te gaan tijdens zijn/haar ziekte, mits de werkgever daarvoor toestemming heeft verleend. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor werknemers die wel arbeidsgeschikt zijn.

Een verzoek tot vakantie van een arbeidsongeschikte werknemer kan door de werkgever slechts geweigerd worden indien hij daarvoor een gewichtige reden heeft. Een gewichtige reden kan bijvoorbeeld een advies van een arbo-arts zijn, waarin deze arts aangeeft dat een vakantie het herstel van de werknemer in de weg staat.

Heeft een werkgever geen gewichtige redenen, dan mag de werknemer tegen inlevering van zijn/haar vakantiedagen gewoon op vakantie gaan.

Daarbij komt dat een werknemer tijdens zijn vakantie recht heeft op loon. De werknemer die arbeidsongeschikt is, heeft recht op doorbetaling van zijn/haar loon tijdens ziekte. Heeft de werknemer dus tijdens zijn/haar ziekte recht op 70% doorbetaling van zijn/haar loon, dan heeft deze werknemer hier ook recht op gedurende zijn/haar vakantieperiode.

TIP: mocht een dergelijke situatie zich voordoen, maak hierover duidelijke afspraken met elkaar en leg deze schriftelijk vast zodat er vooraf voor beide partijen duidelijkheid is, waarmee een eventuele discussie achteraf wordt voorkomen!

BHV-verplichting

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

 

Een groot deel van alle ondernemers weet niet dat het verplicht is om een bedrijfshulpverlener (BHV’er) in dienst te hebben.

Sinds 1994 is het voor elk bedrijf met minstens één werknemer in dienst verplicht om een opgeleide bedrijfshulpverlener in dienst te hebben. Ook een eenmanszaak waar bijvoorbeeld een vakantiehulp tijdelijk in dienst treedt of welke met enige regelmaat cliënten ontvangt moet voldoen aan deze verplichting. Volgens de arbowet moet er altijd een BHV’er zijn, kort verlof of ziekte vormt geen uitzondering op deze verplichting.

Het ontbreken van een BHV’er kan leiden tot hoge boetes welke kunnen worden opgelegd door de arbeidsinspectie. De hoogte van de boete kan oplopen tot vele duizenden euro’s!

Het is daarom raadzaam ervoor te zorgen dat u binnen uw onderneming zo min mogelijk risico loopt door een substantieel aantal werknemers op te laten leiden tot BHV’er.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze loonafdeling.