Berichten

Wie het onderste uit de kan wil….

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Achtergrond.
Voor een directeur-grootaandeelhouder (“DGA”) wordt het pensioen vaak in eigen beheer opgebouwd. Een pensioen bij de eigen B.V. heeft vele voordelen, maar ook enkele nadelen. Zo zijn op de eigen B.V. fiscale regels van toepassing die de hoogte van het toe te kennen pensioen beperken. Dat werkt door in de omvang van de pensioenvoorziening en dus in de hoogte van de aftrekbare premies.

Oplossing.
Een B.V., die schijnbaar ruim in haar liquide middelen zat, besloot een pensioenstichting op te richten die geen last zou hebben van die fiscale beperkingen. Om dat te bereiken moest de pensioenstichting vallen onder het regime van de Pensioen en Spaarfondsenwet. Dit is een zeer strikt regime voor echte pensioenfondsen.

Als dat lukte, kon een beter pensioen toegezegd worden aan de DGA en een beter pensioen leidt ook tot een hogere voorziening. In dit geval was er bij de eigen B.V. circa € 1.300.000 gereserveerd terwijl de pensioenstichting een koopsom van ruim € 2.000.000 ontving. Het verschil van € 700.000 wenste de B.V. van haar winst af te trekken.

Daarmee resteerde nog maar een probleem: wat te doen met de koopsom als de DGA voortijdig overlijdt? Anders dan een B.V. mag een stichting dat geld niet als dividend uitkeren aan zijn nabestaanden. Daarom werd gekozen om een contraverzekering af te sluiten. De dochters van de DGA betaalden € 20.000 premie aan de pensioenstichting en zouden in ruil daarvoor bij overlijden van de DGA het restant van de waarde van de polis ontvangen. Op die manier zou de koopsom altijd volledig aan de familie uitgekeerd worden: als pensioen aan de DGA of als verzekeringsuitkering naar de dochters. Een dergelijke contraverzekering is een erkend middel om belastingheffing over sterftewinst te voorkomen. Bij pensioenen in eigen beheer, maar ook bij lijfrenten en stamrechten in de eigen B.V.

Probleem!
De inspecteur had echter moeite met de gekozen opzet waarbij in feite dubbel geprofiteerd zou worden. Jammer genoeg voor de DGA kreeg hij daarbij gelijk van het Gerechtshof. Door het afsluiten van de contraverzekering heeft de nieuwe pensioenstichting namelijk gehandeld buiten de grenzen die de Pensioen en Spaarfondsenwet toestaat. Daarmee vervalt het bijzondere regime en gelden voor de nieuwe pensioenstichting dezelfde regels zoals die eerder ook golden voor de eigen BV van de DGA. De door de B.V. betaalde extra pensioenpremie van € 700.000 is dan ook niet aftrekbaar!

Alternatief.
Het ware beter geweest, hadden de dochters de contraverzekering bij een echte verzekeringsmaatschappij afgesloten. Dan was de aanvullende pensioenpremie ad
€ 700.000 wel gewoon aftrekbaar geweest.

(Uitspraak Gerechtshof ’s-Hertogenbosch d.d. 13 juni 2013, LJN-nr: CA3888)

Vragen? Uw relatiebeheerder van LDE Accountants zal u graag van dienst zijn.

BTW-factuur tot EUR 100,-: Een kassabon is voldoende!

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

De factuurvereisten voor de BTW zijn per 1 januari 2013 sterk vereenvoudigd. Eén van deze wijzigingen houd in dat bij een factuurbedrag tot EUR 100(incl. BTW) een kassabon al voldoende is als factuur voor de BTW-administratie.

Voorheen had u van alle uitgaven een factuur nodig die was uitgereikt op naam van de onderneming. Deze voorwaarde is dus komen te vervallen voor uitgaven tot EUR 100,- (incl. BTW).

Op de kassabon moet wel staan wat u heeft gekocht, bij welke leverancier, de datum en het te betalen BTW-bedrag.

Ook voor de kassabonnen geld een bewaartermijn van 7 jaar. Het is daarom aan te raden een kopie van de bonnen te maken, daar de originele nog al snel blijken te vervagen.

Giftenaftrek inkomstenbelasting

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Zijn de maandelijkse bijdragen aan bijv. de Postcode Loterij Aftrekbaar?

Als u een gift doet aan een goed doel, kunt u onder voorwaarden de giftenaftrek inkomstenbelasting claimen in uw aangifte. Zoals bij alle aftrekposten, stelt de wetgever daaraan een aantal belangrijke eisen. Bent u met uw giften bezig, houd dan deze voorwaarden er eens bij. Wellicht dat u door iets anders om te gaan met uw giften, meer fiscaal aftrek behaalt.

Giftenaftrek inkomstenbelasting

Een gift aan een van de volgende instellingen komt in aanmerking voor aftrek:

 • een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI status)
 • een culturele ANBI
 • steunstichting SBBI

De gift is alleen aftrekbaar als u geen tegenprestatie krijgt voor uw geld. Betaalt u bijvoorbeeld geld aan een stichting en ontvangt u retour een mooi boek, dan is er geen sprake van een gift. Dit is ook de reden waarom uw maandelijkse steun aan bijvoorbeeld de Postcode Loterij niet onder de aftrek van giften valt.

U moet voorts aan kunnen tonen dat u het geld daadwerkelijk in het jaar heeft betaald. Dit kan heel simpel door een bankafschrift over te leggen waarop de betaling staat. Verder moet het bedrag van de gift binnen bepaalde drempels vallen. U neemt uw verzamelinkomen voor de toepassing van de persoonsgebonden aftrek en daarvan berekent u 1 procent. Dit is het grensbedrag, pas het meerdere boven dit bedrag leidt tot aftrek in uw aangifte inkomstenbelasting.

Dezelfde berekening voert u uit voor het maximumbedrag, maar dan neemt u 10% van uw verzamelinkomen. Het meerdere boven dit bedrag leidt niet meer tot een aftrek.

Hoe weet u of u een gift aan een ANBI doet?

Op de site van de Belastingdienst (Check status ANBI) kunt u nagaan of uw goede doel voldoet aan de eisen om het bedrag in aftrek te mogen brengen. Verder kunt u op de site van de stichting ook vaak zien of een goed doel daaraan voldoet.

Gift aan een culturele ANBI

In 2012 en 2013 mag u een gift aan een culturele ANBI meenemen voor 1,25 het bedrag van uw gift. Schenkt u € 1.000, dan mag u € 1.250 in aftrek brengen als gift in uw giftenaftrek. Dit mag u tot maximaal € 5.000 doen. De maximale verhoging van uw giftenaftrek inkomstenbelasting is dus € 1.250 (€ 5.000 maal 25%).

Periodieke giften

Doet u periodiek een gift aan dezelfde instelling? Of komt u niet toe aan de giftenaftrek vanwege de drempels? Overweeg dan om de gift periodiek via een notariële akte te doen. U heeft dan niets meer te maken met drempelbedragen. De volledige gift aan de ANBI is aftrekbaar. Hikt u aan tegen de kosten van de notaris? In de praktijk vallen deze reuze mee, zeker omdat veel goede doelen afspraken hebben met notarissen om dit via een lager tarief te laten verlopen. Informeer eens bij uw goede doel naar de mogelijkheden.

Nieuwe regels voor de hypotheek bij uw B.V.

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Regels voor aftrek “hypotheekrente” eigen B.V. aangepast.

Voor een directeur-grootaandeelhouder (“DGA”) van een B.V. die ruim in haar liquiditeiten zit, is het voordelig om het geld voor de aankoop van de privéwoning te lenen van de eigen B.V.:

 • de B.V. haalt een hoger rendement dan op een spaarrekening,
 • het geld blijft in eigen hand,
 • de B.V. moet weliswaar zakelijk handelen met de DGA, maar toch zal meestal een aantrekkelijk rentepercentage gevonden kunnen worden,
 • betaalde rente en kosten zijn voor de DGA aftrekbaar in Box I.

Nieuwe administratievereisten.

Onderdeel van de zakelijkheid was sowieso dat de lening schriftelijk is vastgelegd, het is echter niet verplicht om een notariële akte op te laten stellen.

Recent heeft de wetgever echter besloten dat de eigen vastlegging niet meer volstaat. Wil een DGA de rente die hij/zij betaald op een lening van de eigen B.V. aftrekken als eigen-woningrente (“hypotheekrente”) dan moet die lening daarom tijdig aangemeld worden bij de belastingdienst. Ook latere aanpassingen van de lening moeten door de B.V. doorgegeven worden aan de fiscus.

Wat moet er gemeld worden?

 • datum aangaan overeenkomst
 • bedrag van de geldlening
 • het rentepercentage
 • de looptijd
 • de wijze van aflossing
 • de gegevens van de DGA:
  – naam / adres
  – burgerservicenummer
 • de gegevens van de B.V.
  – naam / adres
  – KvK-nummer

Wanneer moet er gemeld worden?

Een nieuwe lening moet door de B.V. gemeld worden uiterlijk bij het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting of op 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin de lening is verstrekt/gewijzigd als de aangifte dan nog niet ingediend is.

Wijzigingen daarentegen moeten binnen één maand na afloop van het kalenderjaar doorgegeven worden.

Hoe moet de melding gedaan worden?

De fiscus gaat hiervoor een elektronisch modelformulier opstellen.

Vragen? Uw relatiebeheerder van LDE Accountants zal u graag van dienst zijn.

Artikel 3.119a Wet op de inkomstenbelasting 2001 en artikel 17b Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001

Rente op dubbele hypotheek een jaar langer aftrekken

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Heeft u een dubbele hypotheek omdat uw oude woning nog in de verkoop staat? Dan kunt u een jaar langer gebruikmaken van de verhuisregeling. U mag de rente op uw hypotheekschuld van uw oude woning in het jaar zelf en de daarop volgende drie jaren op uw inkomen in aftrek brengen.

Koopt u volgend jaar een woning en blijft u met de oude woning zitten? Dan kunt u de betaalde rente op uw “oude” hypotheek tot en met eind2016 inaftrek brengen. Heeft u in 2012 uw woning verkocht dan geldt de verhuisregeling ook en is de betaalde rente tot eind 2015 aftrekbaar.

Let op!

Verlaat één van de twee partners de woning in verband met een scheiding? Dan kan degene die de woning verlaat de hypothecaire rente maximaal twee jaar na het verlaten van de woning in aftrek brengen. Laat u in dit geval goed voorlichten over de fiscale
(on-)mogelijkheden.

Afstempelen van pensioen, vanaf 2013 wordt het mogelijk *

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Nu.
Een B.V. moet haar volledige vermogen aan wenden om de pensioenuitkeringen te voldoen en daarover loonheffing af te dragen. Ook als de waarde van de activa lager is dan de pensioenvoorziening, mag je de hoogte van het pensioen niet aanpassen. Er wordt dus geen rekening gehouden met onderdekking.

Doen DGA en B.V. dat toch, dan is er sprake van de “afkoop van pensioen”. De fiscus kan dan aanslagen opleggen van maximaal 97% van de waarde van het pensioen:
– 25% Vennootschapsbelasting over de vrijval bij de B.V.
– 52% IB (maximaal) over de waarde van de pensioenaanspraak bij de DGA
– 20% Revisierente over de waarde van de aanspraak bij de DGA.

Alleen voor de werkelijk hopeloze gevallen, als de pensioenaanspraak niet voor verwezenlijking vatbaar is, zal de fiscus meewerken aan een vrijval in de B.V. zonder dat IB en Revisierente geheven worden. De DGA verliest in dit geval echter zijn volledige pensioen en bovendien moet de fiscus er van overtuigd zijn dat:
a. er geen enkel vermogen (meer) aanwezig is voor het doen van pensioenuitkeringen,
b. deze situatie niet veroorzaakt is door onzakelijke handelingen van de DGA, en
c. de DGA het vermogen niet aan de B.V. onttrokken heeft (via dividenduitkering).
Verder is het een standaardvereiste dat de B.V. geliquideerd wordt.

De achtergrond van deze uiterst strenge regelgeving is dat de pensioenpremies bij de B.V. ten laste van de winst zijn gekomen zonder dat er bij de DGA al iets te belasten is geweest. Heffing is dus uitgesteld. Na vrijval is de fiscus haar heffingsmogelijkheid echter geheel kwijt.

Belastingplan 2013.
In het nieuwe belastingplan wordt de mogelijkheid opgenomen om het pensioen aan te passen anders ingericht. Hoewel er nog steeds haken en ogen aan de regeling kleven, is het niet langer alles of niets en kan ook de hoogte van het pensioen aangepast worden aan het in de B.V. beschikbare vermogen.

Voorwaarden:
– Dekkingsgraad pensioen < 75% fiscale voorziening – Onderdekking vanwege reële ondernemings- of beleggingsverliezen. – Geen dividenduitkering aan of rekening courantschuld van de DGA. – Verbetering dekkingsgraad => pensioen verhogen.

Voor degenen die binnenkort met pensioen gaan en voor hen die al met pensioen zijn en die te maken hebben met een onderdekking, is het aan te bevelen om te bekijken of deze nieuwe regeling een oplossing kan bieden.

Wenst u toelichting of overleg, neem dan contact op met uw relatiebeheerder van LDE Accountants B.V. of met mr. Eric van Erve van de fiscale afdeling.

* De wetgeving voor 2013 is nog in behandeling, gebaseerd op het onderhanden voorstel van wet.

Middeling inkomstenbelasting Box 1

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Heeft u een sterk wisselend inkomen gehad over de laatste drie jaren? Misschien heeft u dan recht op een belastingteruggave !

U kunt namelijk het inkomen over die drie jaren laten middelen, waardoor het nadelige effect van ons progressief belastingtarief wordt beperkt.

Bij middeling wordt de verschuldigde belasting herrekend op basis van het gemiddeld inkomen over die drie jaren.

Uw eventuele teruggave wordt als volgt berekend:

geheven belasting -/- herrekende belasting -/- drempelbedrag van € 545,-.

Een verzoek om middeling moet worden ingediend binnen 36 maanden nadat de laatste belastingaanslag over die jaren definitief is.

Denkt u in aanmerking te komen voor middeling, kunt u altijd contact opnemen met de fiscale afdeling van LDE Accountants of uw relatiebeheerder.

BTW-privégebruik auto’s

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Recent is er geproceerd over de BTW-correctie die moet worden toegepast bij privé-gebruik van auto’s van de zaak. Met name aan de orde is de vraag of de koppeling aan de bijtelling in de inkomstenbelasting wel terecht is.

Het Europese hof heeft bij een op 24 februari 2012 gepubliceerd arrest (Van Laarhoven, nummer C?594/10) beslist dat de systematiek op zich niet verboden is, maar dat de nederlandse rechter nog wel moet beoordelen of deze methode wel leidt tot een evenredig heffing. Een heffing dus waarbij de correctie in de omzetbelasting evenredig is met de omvang van het privégebruik. Onze beoordeling is dat de evenredigheid lang niet vast staat omdat er voor sommigen in het geheel geen correctie is en voor anderen wel. Diegenen met een auto met een lage bijtelling worden immers minder gecorrigeerd dan diegenen die onder de hogere bijtelling vallen, ook als ze evenveel privékilometers rijden en een auto met dezelfde cataloguswaarde rijden.

LDE Accountants B.V. zal daarom bezwaar indienen voor al haar klanten die hierdoor betroffen zijn.