Berichten

Zonnepanelen, BTW en Energiebelasting

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

1. Inleiding.
Zonnepanelen die elektriciteit opwekken, verschijnen steeds vaker op daken van woningen en bedrijfspanden. Dat beeld zal bij weer anderen interesse opwekken naar de mogelijkheden van een dergelijke installatie om te kunnen besparen op energiekosten.

De technische opties op dat vlak en de afwegingen inzake de terugverdienperiode van zonnepanelen laat ik hier buiten beschouwing. Waarvoor ik wel aandacht vraag is de fiscale mogelijkheden en moeilijkheden van de aanschaf van zonnepanelen.

2. Energiebelasting.
Zolang er alleen voor eigen gebruik (waaronder begrepen teruglevering aan het net) geproduceerd wordt met een installatie op het eigen dak, c.q. op het eigen terrein, geldt de vrijstelling van artikel 50 van de Wet belastingen op milieugrondslag.

Alle andere gevallen van opwekking van zonne-energie (bijvoorbeeld met “eigen” panelen op andermans dak of collectieve opwekking) vallen echter volgens de huidige regels niet onder de vrijstelling. U wordt dan gezien als een concurrent voor de energiebedrijven en bent dan ook Energiebelasting verschuldigd.

Er is in de Tweede Kamer verzocht om een aanpassing van de wet op dit punt, zodat alle zelf opgewekte zonne-energie vrijgesteld wordt van Energiebelasting. De ervaring leert dat een dergelijke aanpassing jaren op zich kan laten wachten.

Bent u dan ook voornemens om zonne-energie op te wekken, anders dan op uw eigen terrein, dan is overleg met de Belastingdienst geboden teneinde verrassingen achteraf te voorkomen. 

3. BTW.
Als u zonnestroom opwekt en daarvan een deel levert aan het net, bent u een BTW ondernemer. Dat is gunstig. De BTW die op aanschaf en montage van de installatie rust, kunt u terugvragen bij de Belastingdienst. Een korting van zo’n 17% op de kosten derhalve.

Alles wat daarvoor nodig is, is een tijdige aanmelding van deze “onderneming” bij de Belastingdienst, zodat de leverancier en de installateur uw BTW-nummer kunnen vermelden op hun factuur.

Daarna zou u BTW moeten afdragen. Zowel over de elektriciteit die u terug-levert aan het net als over de elektriciteit die u zelf verbruikt. In de praktijk zal het voor een installatie op een privé woning echter niet tot een daadwerkelijke afdracht komen. Dit omdat u de drempel van de “kleine ondernemersregeling” niet haalt. Daarvoor zou u namelijk voor meer dan € 6.400 aan elektriciteit moeten produceren. Hetgeen meer dan het dubbele is van de gemiddelde totale energiekosten van een Nederlands huishouden (dus inclusief gas).

Dat is dus niet aan de orde. Het enige dat rest, is dat jaarlijks een BTW aangifte gedaan moete worden voor deze “onderneming” waarin een en ander verwerkt is.

Wij bevelen daarom aan om tijdig, dus voordat tot aanschaf is overgegaan, te opteren voor BTW ondernemerschap. Met het indienen van een aanvraag en het voeren van administratie, is een blijvend voordeel te behalen.

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben of nadere informatie wensen, dan zullen wij u graag van dienst zijn.

LDE Accountants
Mr. E.P. van Erve
fiscalist
eric@ldeaccountants.nl

Belastingdienst: Service- en controlethema’s aangiften inkomstenbelasting 2013

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Net als vorig jaar heeft de Belastingdienst bij de aangiften inkomstenbelasting weer verschillende service- en controlethema’s.

De service- en controlethema’s van het aangiftejaar inkomstenbelasting 2013 zijn:
· zorgkosten, zoals dieetkosten en medicijnen
· gastouders
· zorgverleners die zorg verlenen aan houders van een persoonsgebonden budget
· hypotheekverhoging
· giften
· vermogen in het buitenland en Belgisch pensioen
· echtscheiding

De Belastingdienst heeft deze thema’s geselecteerd omdat in de aangiften bij deze thema’s relatief veel fouten worden gemaakt.

Bron: Fiscanet

Belastingrente voor VPB-aanslagen naar 8% (beoordeel uw voorlopige aanslag VPB 2013 voor 1 april 2014!)

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

De belastingrente voor aanslagen vennootschapsbelasting gaat per 1 april 2014 fors omhoog.

De rente wordt dan gesteld op de wettelijke rente voor handelstransacties met een minimum van 8%. Per 1 januari 2014 was deze rente 8,25%.

Het te laat betalen van vennootschapsbelasting wordt zo dus erg duur.

Wilt u deze extra lasten voorkomen, dan moet u voor 1 april 2014 een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2013 laten opleggen op basis van een correcte raming van de winst van het afgelopen jaar.

ACTIE: laat nu een gecorrigeerde voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2013 opleggen als u verwacht dat de gerealiseerde winst van 2013 hoger is dan de belastbare winst volgens de huidige voorlopige aanslag.

U kunt hiervoor contact opnemen met uw relatiebeheerder.

G-Rekening wordt Depot!

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

1. Inleiding.
Eind vorig jaar is door de belastingdienst een belangrijke mededeling gedaan voor alle ondernemers die verantwoordelijk zijn voor de afdracht van loonheffing en premies van derden. Namelijk dat de huidige regeling om die aansprakelijkheid – deels – af te dekken zal vervallen. De methode om het belasting- en premiedeel van de factuur van een onderaannemer of uitlener van personeel te betalen op een geblokkeerde bankrekening (beter bekend als “G-Rekening”) wordt vervangen door een depotregeling.

2. Achtergrond.
In de Invorderingswet 1990 is geregeld wie aansprakelijk is voor de betaling van belastingen. De hoofdregel is dat de werkgever aansprakelijk is voor afdracht op de door hem betaalde salarissen. Bij onderaanneming is dat echter de opdrachtgever en bij inlening van personeel is dat het inlenende bedrijf.

Door storting van de betreffende bedragen op een zogenaamde G-rekening van de opdrachtnemer respectievelijk van de uitlener van personeel, kan die aansprakelijkheid worden beperkt.

In de nieuwe regeling zijn het niet meer de banken die G-Rekeningen aanhouden, maar houdt de Belastingdienst zelf depots op naam van uitleners van personeel en van onderaannemers. Opdrachtgevers en inleners betalen dus voortaan rechtstreeks naar de Belastingdienst.

3. Termijn.
Op 1 juli zou de geleidelijke invoering van de nieuwe regeling beginnen en die zou uiterlijk 1 jaar later, dus op 1 juli 2015, afgerond moeten zijn.

Op 20 maart 2014 is bekendgemaakt dat de invoering van de depotregeling is uitgesteld. Het ministerie van Financiën heeft besloten tot een heroriëntatie op de regeling en is daartoe begonnen met het benaderen van banken. Zowel voor zowel het langer in stand houden van G-rekeningen als voor het informeren naar hun visie op het depotstelsel.

Of en wanneer het depot beschikbaar komt via de aangekondigde Depotservice op de website van de belastingdienst ( https://mijn.belastingdienst.nl ) is dus onzeker geworden.

Mr. E.P. van Erve
fiscalist

Toch nog een gouden handdruk?

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

1. Inleiding.
In het vorige belastingblog van september meldden we nog dat gouden handdrukken vanaf 1 januari 2014 geen belastinguitstel meer zouden genietenen, en dat per die datum daarmee tevens de fiscale glans van de gouden handdruk zou verdwijnen.

2. Aankondiging.
Recentelijk (op 13 november) heeft de staatssecretaris echter bevestigd dat er alsnog een overgangsregeling voor nieuwe gouden handdrukken komt. De staatssecretaris erkent daarmee dat zijn eerdere opstelling te rigide was. In het bijzonder individuele werknemers die al bezig zijn met de onderhandelingen over hun ontslag c.q. werknemers die in een collectief ontslag betrokken zijn en waar het sociaal plan nog in onderhandeling is, zouden door de einddatum van 31 december in de knel komen. De regeling waarop ze vertrouwden ter invulling van het toekomstplaatje, bestond opeens niet meer.

3. De overgangsregeling.
De overgangsregeling[1] is gebonden aan strikte voorwaarden en geldt slechts voor een beperkte periode, maar het geeft de eerder genoemde werknemers en hun werkgevers in ieder geval de mogelijkheid hun onderhandelingen op bestaande grond af te ronden. De overgangsregeling geldt echter breder, namelijk voor iedereen die aan de voorwaarden voldoet. Die voorwaarden zijn de volgende:

 • Het ontslag is nog in 2013 aangezegd.
 • Uiterlijk op 31 december 2013 hebben partijen:

–        de ontslagdatum vastgelegd, en
–        een contract gesloten over aanwending van de gouden handdruk voor aankoop van een (loon) stamrecht dat voldoet aan de wettelijke eisen en waarin tevens vastligt wie de uitvoering daarvan zal verzorgen: bank, verzekeraar of eigen stamrecht-BV, en
–        is duidelijk hoe hoog de vergoeding voor gederfd en/of te derven loon zal zijn (geen vakantiegeld, bonus of tantième).

 • De dienstbetrekking wordt op korte termijn beëindigd. Van een korte termijn is in ieder geval sprake als de wettelijke opzegtermijn gehanteerd wordt (maximaal 6 maanden).

4. Belastingkorting?
De eenmalige regeling waarbij bestaande stamrechten in 2014 kunnen worden afgekocht tegen een heffing over 80% van de uitkering (en 20% dus netto/netto uitgekeerd kan worden), geldt niet voor stamrechten die na 15 november 2013 zijn gestort. De stamrechten op basis van de overgangsregeling vallen allemaal onder die beperking. Voor het overige gelden er geen afwijkingen van de nieuwe regels.

5. Vragen?
Uw relatiebeheerder en ondergetekende zullen u graag van dienst zijn.

Mr. E.P. van Erve

Fiscalist 


[1] Een overgangsregeling is door de staatssecretaris aangekondigd en de belastingdienst heeft op 14 november haar standpunt  bekendgemaakt.
Parlementaire goedkeuring is er echter nog niet, daarom is alles onder voorbehoud.

http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Informatie%20overgangsrecht%20vervallen%20stamrechtvrijstelling.htm

Eindejaartips 2013

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

 1. Dividenduitkering uitstellen naar 2014 bespaart 3% belasting. aanmerkelijkbelang-tarief per 1 januari met 3% omlaag van 25% naar 22%. Verlaging geld uitsluitend voor 2014 en tot een maximum bedrag van € 250.000,-
 2. Tot 1 januari 2015 hoge vrijstelling schenkingen tot € 100.000,-. De enige voorwaarde is dat de schenking gebruikt moet worden voor een eigen woning.
 3. Belastingvrije bonus onder de werkkostenregeling (WKR). Als u de belastingvrije ruimte van 1,5% van de WKR nog niet geheel heeft benut kunt u belastingvrije bonussen uitkeren tot het maximum van deze belastingvrije ruimte.
 4. Als de gouden handdruk nog voor 15 november 2013 is gestort, kunt u gebruik maken van de voordelige regeling in 2014 met 20% korting. In 2014 kunnen ontslagvergoedingen die ondergebracht zijn in een stamrecht-BV ineens uitgekeerd worden. De uitkeringen worden dan voor slechts 80% in de belastingheffing betrokken en de heffing van revisierente blijft achterwege.
 5. 6% BTW op onderhoud woningen verlengd tot 31-12-2014. Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel en onderhoud woningen is tijdelijk verlaagd naar 6%. Deze verlaging loopt nu nog door tot eind 2014.
 6. Loon 2013 hoger dan € 150.000 dan weer éénmalige crisisheffing van 16%. Voor de afdracht die u hierover in 2014 moet doen kunt u in 2013 al een voorziening treffen.
 7. Milieuvriendelijke auto nog aanschaffen voor 31-12-2013. Met ingang van 2014 vervalt nl. de investeringsaftrek en de bijtelling gaat omhoog.
 8. Vraag om een voorlopige verliesverrekening. Als u het boekjaar 2013 verwacht af te sluiten met een verlies kunt u een verzoek indienen voor een voorlopige verliesverrekening. U kunt dan alvast 80% van het verlies benutten voor carry-back.

Kortingen

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Voor veel Nederbelgen valt er goed nieuws te verwachten. Door een opmerkelijke uitspraak van Hof Den Bosch kunt u als Nederbelg namelijk veel geld besparen. Wanneer dit geldt, leest u in dit artikel.

In welke gevallen geldt de mogelijkheid om geld terug te ontvangen?
In alle gevallen waarbij een stel in België woont (kan zijn gehuwd of samenwonend), en waarbij de ene persoon in Nederland werkt en de andere in België geldt de mogelijkheid om geld terug te vragen. Voor degene die in België werkt, wordt in Nederland echter zelden aangifte gedaan. Deze inkomsten zijn immers aan België toegewezen. In principe is dit juist, maar door de uitspraak van Hof Den Bosch heeft u in dit soort gevallen wel de mogelijkheid om geld terug te krijgen. Degene die in België werkt, kan in Nederland namelijk aangifte doen en vervolgens een groot deel van de heffingskorting uitbetaald krijgen. Vergelijk het met de situatie van de niet-werkende partner die in Nederland woont of in België woont. Deze krijgt wel vaak de heffingskorting uitbetaald. De uitspraak van Hof Den Bosch moet nog door de Hoge Raad bevestigd worden. Tot die tijd kunt u uw rechten veilig laten stellen.

Voorbeeld
Peter is gehuwd met Annie en wonen samen in België. Peter werkt in Nederland en verdient € 50.000. De Nederlandse werkgever houdt op het loon van Peter loonheffing in (€ 16.000). Omdat de inhouding door de werkgever op het loon voldoende is, hoeft Peter geen aangifte te doen. Annie werkt in België en verdient daar € 15.000. Zij denkt dat ze ook geen aangifte hoeft te doen in Nederland. Fout!

Gevolg uitspraak
Stel Peter en Annie doen wel aangifte in Nederland. Hoe werkt dat dan cijfermatig uit?

Peter Annie
Loon: € 50.000 Loon: € 15.000
Verschuldigd bij aangifte: € 16.000 Vrijgesteld: € 15.000
Reeds ingehouden: € 16.000 Reeds ingehouden: € Nihil
Aanslag inkomstenbelasting € Nihil Teruggaaf € 1.685

De teruggaaf bestaat uit het premiegedeelte van de algemene heffingskorting. De algemene heffingskorting 2013 bedraagt namelijk € 2.001 en bestaat uit een inkomstenbelastingdeel van € 316 en een premiedeel van € 1.685. Omdat Peter voldoende belasting is verschuldigd in Nederland, krijgt Annie het premiedeel van de heffingskorting uitbetaald. Let op: in dit voorbeeld is de teruggaaf € 1.685, maar dat kan in de praktijk minder of meer zijn. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Bent u als minstverdiener werkzaam in België of werk u niet, terwijl uw partner wel in Nederland werkt en voldoende belasting is verschuldigd, dan heeft u recht op uitbetaling van de (algemene) heffingskorting. Hierbij bestaat de mogelijkheid om 5 jaar terug te gaan.

Let op: vult u uw aangifte zelf in, dan zal dit niet automatisch tot bovengenoemde teruggaaf leiden. Hiervoor dient u namelijk een aparte procedure op te starten.

Als u dit jaar nog in actie komt, kunt u tot en met het jaar 2008 geld terugvragen bij de fiscus. Graag stellen wij uw rechten veilig bij de fiscus. Wilt u dit cadeautje ook? Dan weet u ons te vinden!

De gouden handdruk verliest zijn glans

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

1. Inleiding.
Het belastingplan 2014 omvat een nieuwe regeling voor ontslagvergoedingen (“gouden handdrukken”). Ontslagvergoedingen zijn belast en dat wijzigt niet. Wat echter wel verandert is de mogelijkheid om die belastingheffing uit te stellen. Alle uitstelmogelijkheden worden namelijk per 1 januari 2014 afgeschaft. Daarmee verdwijnt tevens de fiscale glans van de gouden handdruk.

2. Bank, verzekeraar en stamrecht-B.V.
Door een ontslagvergoeding te gebruiken voor de aankoop van een stamrecht wordt de belastingheffing over de ontslagvergoeding uitgesteld.

Verzekeraars en banken bieden daarvoor kant- en klaar producten, en voor degene die maatwerk wenst, bestaat de mogelijkheid om een stamrecht-B.V. op te richten. Deze treedt dan op als verzekeraar zodat u in feite zelf de ontslagvergoeding beheert.

Of het nu via bank, verzekeraar of stamrecht-B.V. gebeurt, het resultaat is dat de belastingheffing over de ontslagvergoeding verschuift. En wel naar het moment dat de uitkeringen uit het stamrecht ontvangen worden. Omdat met die uitkeringen gewacht mag worden tot het jaar waarin u AOW gaat ontvangen, kan sprake zijn van uitstel van vele jaren.

3. De wet vanaf 2014.
Met de invoering van het belastingplan worden al die opties afgeschaft. Vanaf 1 januari 2014 zullen alle ontslagvergoedingen direct belast zijn. Alle werkgevers zullen daarom voortaan ook loonheffing inhouden op de ontslaguitkering.

De enige fiscale tegemoetkoming die volgend jaar nog rest, is een beroep op de middelingsregeling. Op die manier kan de heffing over een eenmalige piek in het inkomen gemitigeerd worden. Dat gaat echter altijd achteraf, betreft een periode van drie jaren en is onderhevig aan drempels en voorwaarden. 

4. In 2014 nog oprichten van een Stamrecht B.V.?
Met het afschaffen van de mogelijkheid tot belastinguitstel heeft het per 2014 fiscaal geen zin meer om nog een Stamrecht-B.V. op te richten of om een ontslagvergoeding te storten naar bank of verzekeringsmaatschappij.

5. Bestaande stamrechten.
De nieuwe regeling legt gelukkig geen aanvullende claims op bestaande stamrechten. In het kader van de wens om gelden vrij te maken voor besteding komt er zelfs een nieuwe uitkeringsmogelijkheid: de afkoop. Ter afwikkeling kan daardoor gekozen worden uit twee opties:

–          als een stamrecht (een serie van uitkeringen die moet voldoen aan bepaalde eisen)
–          afkoop (het gehele bedrag in een keer)

Het invoeren van de mogelijkheid om stamrechten af te kopen is een grote ommezwaai. In de huidige wet wordt afkoop drie keer belast:

–          met vennootschapsbelasting bij de B.V.;
–          met inkomstenbelasting bij uzelf;
–          met een ‘boete’ van 20%: de revisierente.

Sterker nog. Om ons aan te sporen om van de afkoopmogelijkheid gebruik te maken, is voor het jaar 2014 een belastingkorting aangekondigd van 20%. Slechts 80% van de afkoopsom wordt belast en het maximum tarief over een afkoopsom daalt op die manier van 52% naar 41,6%. In veel gevallen zal het afkopen van een stamrecht in 2014 daardoor een fiscaal voordelige keuze zijn.

Onder andere in de volgende gevallen kan afkoop, ook na toepassing van de belastingkorting, fiscaal nadelig uitpakken:

–          de voorziening is groter dan de beschikbare liquide middelen;
–          uw belastbaar salaris of uw pensioen wordt belast tegen een tarief onder de 42%;
–          netto afkoopsom wordt volledig belegd en/of gespaard voor een toepassing in een later jaar.

Zeker in die gevallen achten we goede begeleiding onontbeerlijk voordat besloten wordt tot afkoop.

Als u over de nieuwe regels voor stamrechten geïnformeerd wenst te worden, gelieve contact op te nemen met u uw relatiebeheerder of met ondergetekende. Wij zullen u graag van dienst zijn.

Mr. E.P. van Erve
fiscalist

Wet Bevordering Speur- & Ontwikkelingswerk (WBSO) in het kort

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

In een van mijn vorige blogs is de WBSO al eens aangehaald als subsidie mogelijkheid. Wij willen hier nu iets verder op ingaan, omdat deze subsidie mogelijkheid vaak onbenut blijft. Wij als LDE Accountants werken zeer nauw samen met WBSO Portaal (www.wbsoportaal.nl). U kunt nu de voorbereidingen gaan treffen voor uw aanvraag in 2014.

De WBSO is bedoeld voor innoverende (dit moet je ruim zien) ondernemers in Nederland, van zelfstandige tot midden- en kleinbedrijf tot multinational, van starter tot familiebedrijf.
Het maakt niet uit hoe groot de onderneming is of in welke bedrijfssector u werkt.

De WBSO kan verkregen worden voor:
1. De ontwikkeling van producten of processen, (OP);
2. Technisch wetenschappelijk onderzoek (TWA);
3. Analyse technische haalbaarheid (ATH);
4. Technisch onderzoek (TO).

De WBSO reduceert de belastingdruk voor iedere ondernemer in Nederland die R&D verricht.
a) Voor loonbelastingplichtigen (Bijv. N.V. of B.V.) wordt deze afdracht verrekend via de loonbelastingafdracht. Hier resulteert de WBSO direct in een cashflow verhoging;
b) Voor inkomstenbelastingplichtigen (bijv. eenmanszaak, of VOF) wordt de WBSO via de inkomstenafdracht verrekend. Hier geldt echter een minimum aan R&D inspanning van 500 uren/kalenderjaar.

Het budget voor de WBSO bedroeg in 2013 € 723.000.000,–. Rond Prinsjesdag wordt het budget voor het komend kalenderjaar bekend gemaakt.

Een WBSO-traject kan over meerdere kalenderjaren lopen, echter dient de WBSO-aanvraag ieder kalenderjaar opnieuw te worden ingediend. U kunt aanvragen voor een periode van 3,4,5,6 en 12 maanden. Tussen de projectstartdatum en de indiendatum dient één volle kalendermaand te zitten.

De projecten dienen in een EU-land door Nederlandse belastingplichtige personen te worden uitgevoerd.

WBSO-treden voor het kalenderjaar 2013

Loonsom kleiner dan € 200.000,– Technostarter 50% – Geen Technostarter 38%
Loonsom groter dan € 200.000,– Technostarter 14% – Geen Technostarter 14%
Technostarterstatus: U krijgt de technostarter status wanneer u in één of meer van de vijf voorgaande kalenderjaren geen ondernemer bent geweest en in die periode niet vaker dan twee keer deze WBSO-aftrek hebt toegepast.

Voorbeeld voor zelfstandige:
Uitgangspunten:

 • Er wordt een WBSO subsidie beschikt;
 • U dient 
 • U bent inkomstenbelastingplichtigegedurende de periode minimaal 500 en maximaal 1.800 uren aan S&O-werk te besteden;
 • U bent inkomstenbelastingplichtige.

De aftrek voor zelfstandigen bedraagt € 12.310 en € 18.467,– voor technostarters.

Wij kunnen nog maar één advies geven. Onderzoek (evt. in samenspraak met WBSO portaal) of u in aanmerking kunt komen voor deze geweldige subsidie.

Europese gezondheidskaart (EHIC)

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Sinds 1-1-2006 is het ook in Nederland mogelijk een Europese gezondheidskaart oftewel een European Health Insurance Card (EHIC) aan te vragen. De EHIC wordt in een aantal andere landen binnen de EEG al langer uitgegeven. Met de EHIC heeft u recht op noodzakelijke medische zorg tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland. De EHIC is alleen geldig in landen die vallen binnen de EEG (dit zijn de EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). De EHIC vervangt het huidige E-111 formulier en heeft als doel de procedure m.b.t. het verkrijgen van medische hulp voor Nederlandse verzekerden in het buitenland en de afwikkeling rondom de verleende hulp voor buitenlandse zorgverleners te vergemakkelijken.

Elke burger die een basisverzekering heeft afgesloten en voor een tijdelijke periode naar het buitenland gaat voor bijvoorbeeld vakantie of werk, kan kostenloos in aanmerking komen voor een EHIC. De EHIC is persoonsgebonden en dient daarom voor elk gezinslid apart te worden aangevraagd. Via onderstaande link of een belletje naar uw zorgverzekeraar kunt u snel en eenvoudig zelf uw EHIC aanvragen voor een groot aantal zorgverzekeraars. De EHIC wordt binnen 4 werkdagen, nadat u de aanvraag heeft geplaatst bij u thuis afgeleverd.
Bent u woonachtig in het buitenland, neem dan contact op met uw verzekeraar voor het aanvragen van een kaart.

Rechtstreekse link:
https://www.ehic.nl