Berichten

Lean en waarde

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Lean en waarde zijn twee termen, die uiteraard met elkaar te maken hebben. Lean is simpel gesteld, het verbeteren van processen, waardoor voordelen worden behaald, in efficiency, capaciteit etc. Eerder hebben we al een blog geplaatst dat ingaat op het veranderen van strategie, het verbeteren van processen en het verhogen van waarde (Vorig blog van 6 januari 2014). Onderstaand gaan we daar verder op in.

Lean management
Voor vele financiële adviseurs wordt waardcreatie gezien als het ‘draaien aan een knopje om vervolgens de waarde toe te zien nemen’. Bijvoorbeeld: Als de personeelskosten verlaagd worden, kan meer resultaat behalen of door minder personeelskosten of door betere benutting van de capaciteit. Vraag is echter, hoe kan ik daadwerkelijk aan de knoppen draaien om mijn gewenste voordelen te behalen? Ofwel, op welke wijze kan ik daadwerkelijk aan het beoogde knopje draaien. Met behulp van een lean traject wordt inzicht verkregen in het operationele proces en de processen daaromheen. Er kan gewezen worden op de daadwerkelijke punten, die tot verbetering moeten leiden

Verbeteren
In onze eerdere blog stelden we: Sturen op klantwaarde maakt dat men efficiënt wordt, dat medewerkers continu zingeving ervaren en dat klanten tevreden blijven en dus een goede ambassadeur zijn. De focus van het gehele bedrijf ligt op de klant en het systeem wordt ontlast van minder belangrijke vragen. De eerste besparingen zijn binnen.

In relatie tot bovenstaande passage zijn we in ons vorig blog ingegaan op de bijbehorende verhoging van de kasstromen, waardoor de waarde van de onderneming toeneemt, bij minimaal gelijkblijvend risico. De laatste toevoeging is essentieel. Ook risico heeft invloed op de waarde van de onderneming. Onderstaand zullen we op dit risico ingaan als waarde verhogende factor.

Verhogen
De disconteringsfactor, gebruikt in de waardering, bestaat voor een deel uit het onderneming specifieke risico. Hierbij moet vooral worden gedacht aan afhankelijkheid van partijen, zoals leveranciers en afnemers maar ook aan het management en sleutelpersonen binnen de onderneming. Ook zijn de risicospreiding van activiteiten en de flexibiliteit van de onderneming van belang. Dit risico kan met behulp van een lean traject verminderd worden. Onderstaand zullen enkele voorbeelden genoemd worden:

  • Het stroomlijnen van het proces, waarbij de interne afhankelijkheden worden verminderd, leidt tot een efficiënter proces met minder bijbehorend risico.
  • Een efficiënter proces leidt ertoe dat personeelsleden ‘vrij gemaakt kunnen worden’ om zich te richten op klantniveau. Er kunnen meerdere klanten worden geacquireerd en/of de huidige klanten kunnen op een andere wijze worden benaderd, waardoor de afhankelijkheid afneemt.
  • Een zelfde benadering van de leveranciers is mogelijk, doordat ruimte bestaat om andere leveranciers te spreken en te beoordelen.
  • Een efficiënt, gestroomlijnd proces leidt tot de situatie dat eenvoudig ingesprongen kan worden op wijzigingen. De flexibiliteit van het proces en de organisatie zijn groter.

Een verlaging van het risico en daardoor de disconteringsvoet is dus te verwachten als gevolg van een lean traject. Dit lager risico leidt tot een verhoogde waarde van de onderneming, bij minimaal gelijkblijvende kasstromen. Door middels concrete stappen naar een waarde verhoging te werken, zowel op kasstroom- als op risicogebied, wordt een beter fundament gecreëerd voor een overdracht van de onderneming. Uiteraard geldt dit voor elke onderneming!

Tenslotte
Mochten vragen bestaan dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen..

Bart de Volder
bart@ldeaccountants.nl

Waarde(n) van de onderneming

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

De huidige economische periode wordt door vele onderneming gebruikt om kritisch naar haar kostenstructuur te kijken. Feitelijk een exercitie, die continu uitgevoerd moet worden. Daarbij dient te allen tijde bekeken te worden op welke wijze nieuwe omzet gegenereerd kan worden. Beiden zijn waardeverhogend voor de onderneming.

De waardering van een onderneming gaat uit van een toekomstige geldstroom, die op basis van een kostenvoet (simpelweg gebaseerd op risico) wordt gedisconteerd (contant maken). Door de geldstroom en/of het risico positief te beïnvloeden, kan de waarde positief beïnvloedt worden.

Waardeverhogen
De waarde van de onderneming verhogen, kan duiden op het verbeteren van de verdiencapaciteit. Dit houdt in dat het bedrijfsresultaat wordt verhoogd, dat de werkkapitaalpositie strak wordt gehouden en dat het structurele investeringsniveau van de onderneming wordt aangescherpt. Op deze wijze wordt de geldstroom verbeterd en daardoor de waarde.

Het risico verlagen, kan eveneens waardeverhogend werken. Hierbij moet men denken aan de afhankelijkheid van de DGA/eigenaar, van klanten en/of van leveranciers, maar ook aan de spreiding van het assortiment, de samenstelling van het personeelsbestand en de kwaliteit van de interne organisatie en processen.

Tenslotte
Omzet verhogen en kosten structureren klinkt eenvoudig, maar vergt tijd en energie. Bij het toewerken naar een mogelijke overdracht kan het zeker interessant zijn om de mogelijkheden te beoordelen voor het optimaliseren van de onderneming om zodoende de rendementen te verhogen. Hierdoor kan een hogere waardering gerealiseerd worden.

In het kader van het bedrijfsmatig verkoop klaarmaken van de onderneming om zodoende waarde te creëren, kunnen wij u van dienst zijn. Neem gerust contact op met ons kantoor.

Samen op koers!