Berichten

Toch nog een gouden handdruk?

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

1. Inleiding.
In het vorige belastingblog van september meldden we nog dat gouden handdrukken vanaf 1 januari 2014 geen belastinguitstel meer zouden genietenen, en dat per die datum daarmee tevens de fiscale glans van de gouden handdruk zou verdwijnen.

2. Aankondiging.
Recentelijk (op 13 november) heeft de staatssecretaris echter bevestigd dat er alsnog een overgangsregeling voor nieuwe gouden handdrukken komt. De staatssecretaris erkent daarmee dat zijn eerdere opstelling te rigide was. In het bijzonder individuele werknemers die al bezig zijn met de onderhandelingen over hun ontslag c.q. werknemers die in een collectief ontslag betrokken zijn en waar het sociaal plan nog in onderhandeling is, zouden door de einddatum van 31 december in de knel komen. De regeling waarop ze vertrouwden ter invulling van het toekomstplaatje, bestond opeens niet meer.

3. De overgangsregeling.
De overgangsregeling[1] is gebonden aan strikte voorwaarden en geldt slechts voor een beperkte periode, maar het geeft de eerder genoemde werknemers en hun werkgevers in ieder geval de mogelijkheid hun onderhandelingen op bestaande grond af te ronden. De overgangsregeling geldt echter breder, namelijk voor iedereen die aan de voorwaarden voldoet. Die voorwaarden zijn de volgende:

 • Het ontslag is nog in 2013 aangezegd.
 • Uiterlijk op 31 december 2013 hebben partijen:

–        de ontslagdatum vastgelegd, en
–        een contract gesloten over aanwending van de gouden handdruk voor aankoop van een (loon) stamrecht dat voldoet aan de wettelijke eisen en waarin tevens vastligt wie de uitvoering daarvan zal verzorgen: bank, verzekeraar of eigen stamrecht-BV, en
–        is duidelijk hoe hoog de vergoeding voor gederfd en/of te derven loon zal zijn (geen vakantiegeld, bonus of tantième).

 • De dienstbetrekking wordt op korte termijn beëindigd. Van een korte termijn is in ieder geval sprake als de wettelijke opzegtermijn gehanteerd wordt (maximaal 6 maanden).

4. Belastingkorting?
De eenmalige regeling waarbij bestaande stamrechten in 2014 kunnen worden afgekocht tegen een heffing over 80% van de uitkering (en 20% dus netto/netto uitgekeerd kan worden), geldt niet voor stamrechten die na 15 november 2013 zijn gestort. De stamrechten op basis van de overgangsregeling vallen allemaal onder die beperking. Voor het overige gelden er geen afwijkingen van de nieuwe regels.

5. Vragen?
Uw relatiebeheerder en ondergetekende zullen u graag van dienst zijn.

Mr. E.P. van Erve

Fiscalist 


[1] Een overgangsregeling is door de staatssecretaris aangekondigd en de belastingdienst heeft op 14 november haar standpunt  bekendgemaakt.
Parlementaire goedkeuring is er echter nog niet, daarom is alles onder voorbehoud.

http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Informatie%20overgangsrecht%20vervallen%20stamrechtvrijstelling.htm

Eindejaartips 2013

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

 1. Dividenduitkering uitstellen naar 2014 bespaart 3% belasting. aanmerkelijkbelang-tarief per 1 januari met 3% omlaag van 25% naar 22%. Verlaging geld uitsluitend voor 2014 en tot een maximum bedrag van € 250.000,-
 2. Tot 1 januari 2015 hoge vrijstelling schenkingen tot € 100.000,-. De enige voorwaarde is dat de schenking gebruikt moet worden voor een eigen woning.
 3. Belastingvrije bonus onder de werkkostenregeling (WKR). Als u de belastingvrije ruimte van 1,5% van de WKR nog niet geheel heeft benut kunt u belastingvrije bonussen uitkeren tot het maximum van deze belastingvrije ruimte.
 4. Als de gouden handdruk nog voor 15 november 2013 is gestort, kunt u gebruik maken van de voordelige regeling in 2014 met 20% korting. In 2014 kunnen ontslagvergoedingen die ondergebracht zijn in een stamrecht-BV ineens uitgekeerd worden. De uitkeringen worden dan voor slechts 80% in de belastingheffing betrokken en de heffing van revisierente blijft achterwege.
 5. 6% BTW op onderhoud woningen verlengd tot 31-12-2014. Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel en onderhoud woningen is tijdelijk verlaagd naar 6%. Deze verlaging loopt nu nog door tot eind 2014.
 6. Loon 2013 hoger dan € 150.000 dan weer éénmalige crisisheffing van 16%. Voor de afdracht die u hierover in 2014 moet doen kunt u in 2013 al een voorziening treffen.
 7. Milieuvriendelijke auto nog aanschaffen voor 31-12-2013. Met ingang van 2014 vervalt nl. de investeringsaftrek en de bijtelling gaat omhoog.
 8. Vraag om een voorlopige verliesverrekening. Als u het boekjaar 2013 verwacht af te sluiten met een verlies kunt u een verzoek indienen voor een voorlopige verliesverrekening. U kunt dan alvast 80% van het verlies benutten voor carry-back.

De gouden handdruk verliest zijn glans

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

1. Inleiding.
Het belastingplan 2014 omvat een nieuwe regeling voor ontslagvergoedingen (“gouden handdrukken”). Ontslagvergoedingen zijn belast en dat wijzigt niet. Wat echter wel verandert is de mogelijkheid om die belastingheffing uit te stellen. Alle uitstelmogelijkheden worden namelijk per 1 januari 2014 afgeschaft. Daarmee verdwijnt tevens de fiscale glans van de gouden handdruk.

2. Bank, verzekeraar en stamrecht-B.V.
Door een ontslagvergoeding te gebruiken voor de aankoop van een stamrecht wordt de belastingheffing over de ontslagvergoeding uitgesteld.

Verzekeraars en banken bieden daarvoor kant- en klaar producten, en voor degene die maatwerk wenst, bestaat de mogelijkheid om een stamrecht-B.V. op te richten. Deze treedt dan op als verzekeraar zodat u in feite zelf de ontslagvergoeding beheert.

Of het nu via bank, verzekeraar of stamrecht-B.V. gebeurt, het resultaat is dat de belastingheffing over de ontslagvergoeding verschuift. En wel naar het moment dat de uitkeringen uit het stamrecht ontvangen worden. Omdat met die uitkeringen gewacht mag worden tot het jaar waarin u AOW gaat ontvangen, kan sprake zijn van uitstel van vele jaren.

3. De wet vanaf 2014.
Met de invoering van het belastingplan worden al die opties afgeschaft. Vanaf 1 januari 2014 zullen alle ontslagvergoedingen direct belast zijn. Alle werkgevers zullen daarom voortaan ook loonheffing inhouden op de ontslaguitkering.

De enige fiscale tegemoetkoming die volgend jaar nog rest, is een beroep op de middelingsregeling. Op die manier kan de heffing over een eenmalige piek in het inkomen gemitigeerd worden. Dat gaat echter altijd achteraf, betreft een periode van drie jaren en is onderhevig aan drempels en voorwaarden. 

4. In 2014 nog oprichten van een Stamrecht B.V.?
Met het afschaffen van de mogelijkheid tot belastinguitstel heeft het per 2014 fiscaal geen zin meer om nog een Stamrecht-B.V. op te richten of om een ontslagvergoeding te storten naar bank of verzekeringsmaatschappij.

5. Bestaande stamrechten.
De nieuwe regeling legt gelukkig geen aanvullende claims op bestaande stamrechten. In het kader van de wens om gelden vrij te maken voor besteding komt er zelfs een nieuwe uitkeringsmogelijkheid: de afkoop. Ter afwikkeling kan daardoor gekozen worden uit twee opties:

–          als een stamrecht (een serie van uitkeringen die moet voldoen aan bepaalde eisen)
–          afkoop (het gehele bedrag in een keer)

Het invoeren van de mogelijkheid om stamrechten af te kopen is een grote ommezwaai. In de huidige wet wordt afkoop drie keer belast:

–          met vennootschapsbelasting bij de B.V.;
–          met inkomstenbelasting bij uzelf;
–          met een ‘boete’ van 20%: de revisierente.

Sterker nog. Om ons aan te sporen om van de afkoopmogelijkheid gebruik te maken, is voor het jaar 2014 een belastingkorting aangekondigd van 20%. Slechts 80% van de afkoopsom wordt belast en het maximum tarief over een afkoopsom daalt op die manier van 52% naar 41,6%. In veel gevallen zal het afkopen van een stamrecht in 2014 daardoor een fiscaal voordelige keuze zijn.

Onder andere in de volgende gevallen kan afkoop, ook na toepassing van de belastingkorting, fiscaal nadelig uitpakken:

–          de voorziening is groter dan de beschikbare liquide middelen;
–          uw belastbaar salaris of uw pensioen wordt belast tegen een tarief onder de 42%;
–          netto afkoopsom wordt volledig belegd en/of gespaard voor een toepassing in een later jaar.

Zeker in die gevallen achten we goede begeleiding onontbeerlijk voordat besloten wordt tot afkoop.

Als u over de nieuwe regels voor stamrechten geïnformeerd wenst te worden, gelieve contact op te nemen met u uw relatiebeheerder of met ondergetekende. Wij zullen u graag van dienst zijn.

Mr. E.P. van Erve
fiscalist