Berichten

Grote ondernemer moet mkb’er eerder betalen

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Grote ondernemer moet mkb’er eerder betalen

Bent u mkb’er of zzp’er en levert u goederen of diensten aan grote ondernemingen? In dat geval moet u wellicht ongewenst lang wachten op de betaling. Betalingstermijnen van 60 dagen of langer blijken vaak voor te komen. Die grote afnemer is echter heel belangrijk voor u, dus u kunt zich hier moeilijk tegen verzetten. U bent in wezen de grote onderneming renteloos aan het voorfinancieren, terwijl u zelf in de problemen komt. Er is echter goed nieuws. Grote ondernemingen moeten voortaan een maximale betaaltermijn van 60 dagen hanteren in hun overeenkomsten met mkb-bedrijven en zzp’ers. Overeenkomsten met een langere betaaltermijn worden nietig verklaard en van rechtswege omgezet in een betaaltermijn van 30 dagen. Betaalt het grootbedrijf pas na 30 dagen? In dat geval is het bedrijf van rechtswege de wettelijke handelsrente van 8% verschuldigd over de dagen waarmee de 30-dagentermijn wordt overschreden. Dit staat in een wetsvoorstel waarmee de Eerste Kamer op 7 maart 2017 heeft ingestemd. De datum waarop de wet in werking treedt moet nog worden bepaald.

Die betaaltermijn van 60 dagen was er toch al? Sinds 16 maart 2013 geldt al een wettelijke maximale betalingstermijn van in beginsel 60 dagen. Voor de overheid geldt een termijn van 30 dagen. U mag sindsdien ook zonder enige aanmaning of ingebrekestelling € 40 aan incassokosten in rekening brengen. Daarnaast kunnen partijen ook na de aanmaning volgens een staffel meer incassokosten in rekening brengen. Niet natuurlijke personen mogen daarbij ook hogere buitengerechtelijke incassokosten afspreken. Deze wettelijke betalingsregeling heeft echter het betalingsgedrag tussen ondernemers en tussen ondernemers en de overheid niet verbeterd. De betalingsachterstanden zijn sinds de recessie zelfs opgelopen in plaats van teruggelopen. Dat komt met name door de uitzonderingsmogelijkheid die de wet biedt, waardoor grote ondernemers toch pas na 60 dagen mogen betalen zonder dat zij daarvoor worden beboet. Het onlangs aangenomen wetsvoorstel stelt hier nu paal en perk aan. •

Voor vragen of advies neem contact met ons op (013-5340001).

Hoera DBA?

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!


Hoera DBA?

Wij hebben al eerder een blog besteed aan de overgang van VAR naar DBA op 1 mei jl. en de effecten daarvan op ZZP-ers/kleine zelfstandigen. Anders dan onder de regeling VAR, kan er namelijk gesteld worden dat een opdrachtnemer (lees: kleine zelfstandige/ZZP-er), in loondienst is bij de opdrachtgever. Gevolg hiervan is dat er voor de ZZP-er loonbelasting, premies werknemersverzekeringen en pensioenpremie afgedragen moet worden.

Ondertussen begint de daadwerkelijke overgang duidelijker te worden. Door middel van dit blog, brengen wij u op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Opdrachtnemer

Hoewel ingegaan op 1 mei 2016, zal de wet DBA (“Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie”) pas vanaf 1 mei 2017 -ook voor de twijfelgevallen- volledig van kracht zijn. Op dit moment kunnen daardoor drie situaties bestaan voor de kleine zelfstandige:

 1. Uw situatie is duidelijk die van opdrachtnemer: U wordt ingehuurd om een werk (stoffelijk of on-stoffelijk van aard) tot stand te brengen en u kunt die opdracht naar eigen kennis en voorkeuren uitvoeren.
  => U bent niet in loondienst, uw opdrachtgever hoeft geen loonheffing of premies af te dragen.
  Een goedgekeurde DBA overeenkomst is niet nodig.
 2. Uw situatie is duidelijk die van een werknemer: U wordt ingehuurd om onder toezicht van uw opdrachtgever, volgens zijn aanwijzingen en planning en met zijn machines/werktuigen werkzaamheden te verrichten.
  => U bent in loondienst en uw opdrachtgever is loonheffing en premies werknemersverzekering (en eventueel pensioenpremies) verschuldigd.
  Een DBA goedgekeurde overeenkomst biedt uw opdrachtgever geen bescherming tegen die afdracht-plicht.
 3. U bent een twijfelgeval: Uw situatie voldoet niet aan alle kenmerken van de opdracht, maar er is ook meer zelfstandigheid dan past bij een zuiver dienstverband.
  => U kunt uiterlijk tot 1 mei 2017 blijven werken als voorheen, maar wordt geacht dit jaar te besteden aan het aanpassen van uw werkwijze zodat deze overeenkomt met een DBA goedgekeurde Modelovereenkomst. Dat mag een algemene overeenkomst zijn of een branche-specifieke zoals die door de fiscus al gepubliceerd is en nog steeds gepubliceerd worden, of een eigen overeenkomst waarop de belastingdienst haar akkoord gegeven heeft en die we specifiek aanpassen aan uw situatie (Maatwerk).

Opdrachtgever

Het risico, zo blijkt uit het vorenstaande, ligt vanaf 1 mei 2016 bij de opdrachtgever! Hoewel er tot 1 mei 2017 nog geen gerichte controle van de Belastingdienst zal plaatshebben, zodat bedrijven de kans hebben om de zaken te regelen waar dat nodig is, loopt u als opdrachtgever sinds die datum het risico op afdracht van loonbelasting en premies.

Een dergelijke heffing bij u als opdrachtgever kan worden voorkomen middels 1 van onderstaande opties:

 1. Het gebruiken van en werken volgens een DBA goedgekeurde Modelovereenkomst . Algemeen, via uw brancheorganisaties of specifiek voor uw bedrijf afgestemd.
 2. Het in dienst nemen van uw opdrachtnemer c.q. het werken met eigen personeel.

Graag bekijken we uw situatie en komen we tot een concreet plan om ook uw situatie DBA bestendig te maken. U kunt hiervoor contact opnemen met uw relatiebeheerder of met mr. Eric van Erve (fiscalist), 013-5340001.

 

 

 

De VAR wordt strenger

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Het huidige systeem van de VAR werkt niet meer. Voor zzp-ers en opdrachtgevers is het nu vaak onduidelijk of de afgegeven verklaring wel correct is. En de overheid kan met de huidige regeling de schijnzelfstandigheid niet adequaat aanpakken.

Financiën wil daarom de VAR strenger gaan regelen met ingang van 1 januari 2015. Voornemen is dat de opdrachtgever en opdrachtnemer samen vooraf de arbeidsrelatie beoordelen via een webmodule. De opdrachtgever wordt daarbij medeverantwoordelijk voor de juistheid van de VAR-aanvraag.

 Voor vragen kunt u contact opnemen met ons kantoor, 013-5340001 of info@ldeaccountants.nl.

Wet Bevordering Speur- & Ontwikkelingswerk (WBSO) in het kort

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

In een van mijn vorige blogs is de WBSO al eens aangehaald als subsidie mogelijkheid. Wij willen hier nu iets verder op ingaan, omdat deze subsidie mogelijkheid vaak onbenut blijft. Wij als LDE Accountants werken zeer nauw samen met WBSO Portaal (www.wbsoportaal.nl). U kunt nu de voorbereidingen gaan treffen voor uw aanvraag in 2014.

De WBSO is bedoeld voor innoverende (dit moet je ruim zien) ondernemers in Nederland, van zelfstandige tot midden- en kleinbedrijf tot multinational, van starter tot familiebedrijf.
Het maakt niet uit hoe groot de onderneming is of in welke bedrijfssector u werkt.

De WBSO kan verkregen worden voor:
1. De ontwikkeling van producten of processen, (OP);
2. Technisch wetenschappelijk onderzoek (TWA);
3. Analyse technische haalbaarheid (ATH);
4. Technisch onderzoek (TO).

De WBSO reduceert de belastingdruk voor iedere ondernemer in Nederland die R&D verricht.
a) Voor loonbelastingplichtigen (Bijv. N.V. of B.V.) wordt deze afdracht verrekend via de loonbelastingafdracht. Hier resulteert de WBSO direct in een cashflow verhoging;
b) Voor inkomstenbelastingplichtigen (bijv. eenmanszaak, of VOF) wordt de WBSO via de inkomstenafdracht verrekend. Hier geldt echter een minimum aan R&D inspanning van 500 uren/kalenderjaar.

Het budget voor de WBSO bedroeg in 2013 € 723.000.000,–. Rond Prinsjesdag wordt het budget voor het komend kalenderjaar bekend gemaakt.

Een WBSO-traject kan over meerdere kalenderjaren lopen, echter dient de WBSO-aanvraag ieder kalenderjaar opnieuw te worden ingediend. U kunt aanvragen voor een periode van 3,4,5,6 en 12 maanden. Tussen de projectstartdatum en de indiendatum dient één volle kalendermaand te zitten.

De projecten dienen in een EU-land door Nederlandse belastingplichtige personen te worden uitgevoerd.

WBSO-treden voor het kalenderjaar 2013

Loonsom kleiner dan € 200.000,– Technostarter 50% – Geen Technostarter 38%
Loonsom groter dan € 200.000,– Technostarter 14% – Geen Technostarter 14%
Technostarterstatus: U krijgt de technostarter status wanneer u in één of meer van de vijf voorgaande kalenderjaren geen ondernemer bent geweest en in die periode niet vaker dan twee keer deze WBSO-aftrek hebt toegepast.

Voorbeeld voor zelfstandige:
Uitgangspunten:

 • Er wordt een WBSO subsidie beschikt;
 • U dient 
 • U bent inkomstenbelastingplichtigegedurende de periode minimaal 500 en maximaal 1.800 uren aan S&O-werk te besteden;
 • U bent inkomstenbelastingplichtige.

De aftrek voor zelfstandigen bedraagt € 12.310 en € 18.467,– voor technostarters.

Wij kunnen nog maar één advies geven. Onderzoek (evt. in samenspraak met WBSO portaal) of u in aanmerking kunt komen voor deze geweldige subsidie.

Collectief pensioen voor zzp’ers

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Afgelopen woensdag (6-6-2012) is er een wetsvoorstel aangekondigd wat het mogelijk moet maken voor ZZP-ers om in een collectief pensioen te stappen.

Ze kunnen zich dan aansluiten bij een premie pensioen instelling (PPI), wat nu alleen mogelijk is voor werknemers in loondienst.

Het wetsvoorstel is aangekondigd om te bereiken dat zelfstandigen hun pensioen beter gaan regelen.

Nu kunnen zelfstandigen hun pensioen alleen individueel regelen via bijvoorbeeld een verzekering of banksparen.

Deelname aan een collectieve regeling zou goedkoper moeten zijn voor de ZZP-er en zal de ZZP-er meer invloed geven over de inhoud van de pensioenregeling.

Gelukkig wordt in het voorstel de regeling niet verplicht gesteld. De ZZP-ers krijgen dus de keuze.

Nu dus even afwachten of het voorstel wordt aangenomen.

Markt van ZZP-ers

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

De markt van ZZP-ers is groot en nog steeds groeiend.

De individuele ZZP-er heeft het echter niet altijd makkelijk in deze tijd. Als vakman/vrouw ben je wel in staat om een mooi product of dienst te leveren, maar het valt niet altijd mee om aan genoeg juist betaalde opdrachten te komen. Tevens valt het niet mee om aan alle wettelijke administratieve verplichtingen te voldoen.

Wij als LDE hebben hier een oplossing voor die tevens ook betaalbaar is.

Reclame en boekhouding
De ZZP-er heeft weinig tijd en veelal weinig affiniteit met de boekhouding en veelal ook weinig affiniteit met acquisitie. In samenwerking met Audiss software uit Groningen hebben wij een gezamenlijke aanpak ontwikkeld, die er voor zorgt dat de ondernemer opgeleid gaat worden om zijn administratie eenvoudig bij te houden. Daarnaast zijn we bezig met het organiseren van gratis bijeenkomsten over werken met Excel en omgaan met Social Media. Hoe vind ik op een goedkope manier mijn klanten, of anders gezegd: hoe vinden de klanten mij in deze tijd van digitalisering?

Het middenstandsdiploma welke in het verleden verplicht was om als ondernemer te mogen starten bestaat niet meer. Wij hebben dit ondervangen door een boekhoudkundige opleiding op individueel niveau te organiseren. U werkt dus samen met een deskundige op dit gebied aan uw eigen boekhouding met als doel om uiteindelijk veel zelf te verzorgen en dus kosten te besparen.

Indien u interesse hebt in deze vorm van dienstverlening verzoeken wij u contact met ons op te nemen per mail.