Update corona maatregelen

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Hierbij houden we u op de hoogte van de mogelijkheden die in het leven geroepen worden om de negatieve economische effecten van de crisis te beperken.

Samenvatting

Na de eerder genomen maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis komt het kabinet nu met een noodpakket aan bijzondere maatregelen.

Dit noodpakket geldt voorlopig voor een periode van drie maanden en omvat drie hoofdelementen:

  1. een noodpakket banen en economie;
  2. de instelling van een noodloket;
  3. liquiditeitssteun.

Ook de grotere Nederlandse banken hebben inmiddels een steunmaatregel aangekondigd.

4.    Aflossingsuitstel.

1.   Noodpakket banen en economie

Werktijdverkorting

De huidige regeling voor werktijdverkorting is met onmiddellijke ingang ingetrokken en vervangen

door de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW).

De nieuwe regeling maakt het mogelijk om meer werkgevers financieel tegemoet te komen dan binnen de ingetrokken regeling mogelijk was en om dat ook sneller te doen.

Reeds ingediende aanvragen onder de oude regeling voor werktijdverkorting worden overigens beschouwd als ingediende aanvragen voor de nieuwe regeling en hoeven dus niet opnieuw gedaan te worden.

De noodmaatregel geldt voor alle bedrijven, ongeacht hun omvang. Alle werkgevers met een verwacht omzetverlies van ten minste 20% kunnen bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Die tegemoetkoming beloopt maximaal 90% van de loonsom en geldt voor een periode van drie maanden. Wel kan er éénmalig worden verlengd met nogmaals drie maanden. Aan die verlenging zullen nadere voorwaarden worden gesteld, maar die zijn nu nog niet bekend. De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020, ook als de aanvraag pas later wordt ingediend.

Voorwaarden van de uitkering zijn:

–      dat u geen ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvraagt voor uw werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt, en 

–      en dat u het loon van de betrokken werknemers volledig doorbetaald gedurende die periode.

De regeling betreft niet alleen de loonkosten van vaste werknemers maar ook van werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. Het UWV verstrekt op basis van de aanvraag een voorschot van 80% van het aangevraagde bedrag. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt dan mogelijk ook een correctie plaats.

Voor uw werknemers is overigens van belang dat deze regeling los staat van van de WW-regeling. Werknemers verliezen hierdoor geen WW-rechten (hetgeen onder de oude regeling wel het geval zou zijn geweest).

Kanttekening:

Het indienen van aanvragen voor deze regeling is nog niet mogelijk, het ministerie is nog bezig met de implementatie.

Extra tijdelijke ondersteuning voor ondernemers

Voor zelfstandige ondernemers (zzp’ers en eenmanszaken) met financiële problemen komt er een tijdelijke voorziening voor drie maanden. De voorziening bestaat uit een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal.

De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Anders dan de huidige regeling onder het Besluit bijstandverlening zelfstandigen wordt er geen vermogens- of partnertoets aangelegd. Dit om een snelle behandeling van aanvragen mogelijk te maken.

De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de samenstelling van het huishouden. Het maximale bedrag beloopt ongeveer € 1.500 per maand netto. Deze ondersteuning hoeft niet te worden terugbetaald.

Een versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. Uitstel van de aflossingsverplichting hierop is mogelijk. Tevens zal een lage rente worden gehanteerd.

WW-premiedifferentiatie.

De hoge WW-premie voor flexibele contracten geldt niet voor vaste werknemers die door het coronavirus in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal deze aanpassing van de wet voor kalenderjaar 2020 zo spoedig mogelijk uitwerken.

Verder wordt het uitstel dat werkgevers hebben gekregen om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen, verlengd tot 1 juli. Ook de coulanceregeling om het lage WW-percentage te hanteren voor werknemers, die op 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst waren, wordt verlengd tot en met 30 juni 2020.

2.   Noodloket.

Er komt een noodloket waar ondernemers een gift voor de eerste nood kunnen vragen. Deze gift geldt voor ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die daardoor een groot deel van hun omzet verliezen. De tegemoetkoming en de voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt. Het betreft een eenmalig forfaitair bedrag van € 4.000 voor de periode van drie maanden.

3.   Liquiditeitssteuna.

Belastingmaatregelen

Uitstel van betaling van belastingen
Al eerder is aangekondigd dat de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling verleent aan alle ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen of zullen komen. Het gaat daarbij om de betaling van Inkomstenbelasting, Loonheffing, Omzetbelasting en Vennootschapsbelasting.

De Belastingdienst verleent het uitstel direct nadat het verzoek is ontvangen. Individuele beoordeling van het verzoek om te bepalen of de problemen inderdaad samenhangen met de coronacrisis, vindt op een later moment plaats.

De komende tijd legt de Belastingdienst verder ook geen verzuimboete op voor het niet (tijdig) betalen van belasting. De behandeling van verzoeken om uitstel van betaling moet handmatig plaatsvinden, zodat behandeltijden kunnen oplopen indien veel verzoeken binnenkomen.

Kanttekening: Betaling van belasting kan worden uitgesteld, maar de aangiften dienen gewoon volgens het bekende schema gedaan te worden, hiervoor is geen uitstel verleend.

Energiebelasting
De heffing van de energiebelasting en de Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf zal tijdelijk worden uitgesteld. Het kabinet onderzoekt hoe dit kan worden vormgegeven.

Invorderingsrente en belastingrente
De invorderingsrente wordt vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Deze verlaging geldt voor alle belastingschulden. Ook de belastingrente gaat tijdelijk omlaag van 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen naar 0,01%. Deze verlaging gaat in op 1 juni 2020. De tijdelijke verlaging van de belastingrente in de inkomstenbelasting gaat in op 1 juli 2020.

Voorlopige aanslagen
Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de BMKB tijdelijk verruimd om de liquiditeitsrisico’s in verband met het coronavirus te matigen. Dit zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven.

De regeling houdt in dat de overheid voor een deel van de banklening borg staat als bedrijven zelf niet genoeg zekerheden kunnen bieden. De verruiming houdt in dat de borgstelling omhooggaat van 50% naar 75% van het krediet en is bestemd voor overbruggingskredieten of verhogingen van een rekening-courantkrediet met een maximale looptijd van twee jaar.

Ook een aantal overige voorwaarden in de regeling is versoepeld. Aanmelding is mogelijk vanaf maandag 16 maart 2020. Ondernemers die voor de regeling in aanmerking willen komen, kunnen zich melden bij hun bank of kredietverstrekker.

Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling)

De GO-regeling kent een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties vanaf € 1,5 miljoen tot maximaal € 50 miljoen per onderneming. Het garantiebudget van de GO wordt verhoogd van € 400 miljoen tot € 1,5 miljard en het maximum per onderneming wordt verhoogd naar € 150 miljoen. De verruimingen zullen binnen een week geëffectueerd worden.

Qredits

Qredits is een sociale kredietverstrekker voor bedrijven. Het kabinet is bereid Qredits financieel te ondersteunen met € 6 miljoen voor een termijn van negen maanden. De ondersteuning wordt gebruikt voor het verlenen van uitstel van de aflossingsverplichting voor maximaal zes maanden en een rentekorting over deze periode. De tegemoetkoming geldt uitsluitend voor corona-gerelateerde aanvragen.

Borgstelling MKB-Landbouwkredieten

De regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten wordt tijdelijk verruimd door een gunstigere borgstelling voor werkkapitaal. De verruiming moet de financiering van land- en tuinbouwbedrijven vergemakkelijken. De aangepaste regeling geldt met ingang van 18 maart 2020.

4.   Aflossingsuitstel.

De Nederlandse vereniging van banken heeft zojuist een mededeling doen uitgaan dat ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank voor hun zakelijke klanten een aanvullende maatregel nemen, naast het regeringsbeleid.
De zakelijke klanten van deze banken kunnen voor hun lopende financieringen tot € 2,5 miljoen uitstel van aflossing krijgen voor een periode van zes maanden en mits de onderneming in de kern gezond is. Voor ondernemingen met grotere schuldposities zal het op maatwerk aankomen.

Tenslotte.

Graag vernemen wij als wij u kunnen ondersteunen bij het doen van een aanvragen voor een of meerdere van de hierboven genoemde regelingen. Ook als nog niet bekend is vanaf welk moment de aanvragen kunnen worden ingediend, wij kunnen dan wel alvast de nodige voorbereidingen treffen om de aanvraag op dat latere moment alsnog direct in te kunnen dienen.

Neemt u hiervoor contact op met de heer Rob Gerlings (013-5340001) of met uw relatiebeheerder.

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van de belangrijkste maatregelen?
Laat uw e-mailadres achter en we sturen u een e-mail bij belangrijke updates en ontwikkelingen voor u als ondernemer m.b.t. het coronavirus.