Berichten

Reken uit: heeft u recht op ondersteuning vanuit de Tozo?

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

De Tozo is een verruiming van de bijstand voor zelfstandigen (Bbz), bedoeld voor ondernemers die ouder zijn dan 18 jaar maar die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. Binnen de Tozo-regeling wordt de DGA behandeld als een zelfstandig ondernemer, dus alsof de DGA winst geniet uit een eenmanszaak of een VOF. Voor een gehuwde DGA is de maximale uitkering € 1.500 en voor een alleenstaande DGA is de maximale uitkering € 1.050.

Voor de Tozo-regeling is het vermogen niet relevant, slechts het inkomen bepaalt of er recht is op de tegemoetkoming.

De DGA dient uit te gaan van het daadwerkelijk genoten loon uit de BV, en de nettowinst die de BV behaalt in de periode waarin de Tozo wordt uitgekeerd. De nettowinst van de BV wordt zo nodig toegerekend naar evenredigheid van het percentage aandelenbezit in de onderneming. Uiteraard gaat het hier om nettowinst na verrekening van vennootschapsbelasting (Vpb).

Lees ook onze eerdere artikelen over de Tozo:

Maak gebruik van onze Tozo-calculator. Daarmee ziet u in een aantal eenvoudige stappen of u in uw situatie en rechtsvorm recht heeft op ondersteuning.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, of ondersteuning wensen bij uw aanvraag; gelieve contact op te nemen met uw relatiebeheerder, met de heer Rob Gerlings of met Eric van Erve. We zijn u graag van dienst.

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van de belangrijkste maatregelen?
Laat uw e-mailadres achter en we sturen u een e-mail bij belangrijke updates en ontwikkelingen voor u als ondernemer m.b.t. het coronavirus.

  4 wijzigingen in de NOW-regeling

  » Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

  Er zijn een aantal wijzigingen op de NOW-regeling afgekondigd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze wijzigingen tonen zijn niet voor iedereen relevant, maar tonen wel aan dat men de vinger aan de pols houdt bij de praktijk.

  Hieronder een overzicht van vier wijzigingen met beknopte uitleg.

  1. Aanpassing omzetbepaling bij concerns
  2. Openbaarmaking
  3. Informatieverplichting bij loonkostensubsidie
  4. Buitenlands rekeningnummer
  1. Aanpassing omzetbepaling bij concerns
   Een praktisch punt bij concerns was dat individuele werkmaatschappijen wel te maken konden hebben met minimaal 20% omzetverlies, maar het concern als geheel niet. Individuele werkmaatschappijen kunnen nu NOW aanvragen op basis van hun eigen omzetverlies. Daaraan worden wel nadere voorwaarden verbonden:
   1. Het mag niet gaan om een personeels-BV, omdat juist in zo’n BV omzetdaling op concernniveau en inzet van personeel samen komen.
   2. Een werkmaatschappij met meer dan 20 werknemers dient een akkoord te hebben met de betreffende vakbond over werkbehoud. Als er geen betreffende vakbond is OF als er minder dan 20 werknemers zijn, moet dit akkoord er zijn met “een andere vertegenwoordiging van werknemers”. 
   3. Het hele concern mag over 2020 geen dividend uitkeren, geen bonus uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Dit verbod geldt tot aan en inclusief de datum waarop de jaarrekening 2020 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt vastgesteld.
    Deze eis is zowel formeel als materieel: de verklaring dat aan deze voorwaarde zal worden voldaan moet in de administratie worden bewaard, en het concern dient zich materieel aan de verplichting gehouden te hebben.
   4. Uiteraard geldt dit alleen voor nieuwe aanvragen.
  2. Openbaarmaking
   Voor de NOW-regeling wordt een groot beroep gedaan op publieke middelen. Daarom is transparantie over de besteding van deze middelen van groot belang. De werkgever die NOW aanvraagt, wordt dan ook geacht akkoord te zijn met het eventueel openbaar maken van informatie uit het subsidiedossier. De regering geeft hierbij aan dat de rechtsgrond voor openbaarmaking niet het Besluit NOW zou zijn, maar de Wet Openbaarheid van Bestuur. Deze wijziging is ook helemaal ingericht op een eventueel WOB-verzoek: zonder deze bepaling zou eerst een zienswijze van de subsidieontvanger gevraagd moeten worden.
  3. Informatieverplichting bij loonkostensubsidie
   In de NOW-regeling was een verplichting opgenomen voor werkgevers die loonkostensubsidie ontvangen: de ontvangen NOW-subsidie moest worden gemeld aan de gemeente van wie de werkgever de loonkostensubsidie ontvangt. Dit was bedoeld om gemeenten de mogelijkheid te geven om de loonkostensubsidie lager vast te stellen in verband met de ontvangen NOW. Deze verrekening blijkt nu echter moeilijk of niet uitvoerbaar te zijn. Uitdrukkelijk wordt dus geaccepteerd dat in deze gevallen dubbele subsidiëring plaatsvindt.
  4. Buitenlands rekeningnummer
   Op deze wijziging zijn we trots, omdat we op dit punt zelf de Kamerleden Omtzigt, Lodders en Leijten benaderd hebben
   In de NOW-regeling was als voorwaarde opgenomen dat een werkgever met een buitenlands bankrekeningnummer binnen vier weken de aanvraag moest aanvullen met een Nederlands bankrekeningnummer. In de praktijk was het echter onmogelijk om aan deze voorwaarde te voldoen. Een reisje naar de bank, niet zijnde een reisje naar de bankautomaat, is bijvoorbeeld in België een niet-essentiële verplaatsing.

   De regeling is daarom aangepast. Werkgevers met een niet-Nederlands SEPA-bankrekeningnummer hoeven niet langer een Nederlands bankrekeningnummer aan te leveren. In voorkomende gevallen zal het SEPA-bankrekeningnummer mogelijk wel moeten worden doorgegeven aan de Belastingdienst.

  Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, of ondersteuning wensen bij uw aanvraag; gelieve contact op te nemen met uw relatiebeheerder, met de heer Rob Gerlings of met Eric van Erve. We zijn u graag van dienst.

  Blijf op de hoogte

  Op de hoogte blijven van de belangrijkste maatregelen?
  Laat uw e-mailadres achter en we sturen u een e-mail bij belangrijke updates en ontwikkelingen voor u als ondernemer m.b.t. het coronavirus.

   Tozo: 8 vragen over de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers

   » Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

   In de afgelopen week is het Besluit Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) officieel bekendgemaakt. Dit Besluit en de toelichting daarop brengt meer duidelijkheid voor een dga met een eigen BV. Graag brengen wij u daarvan op de hoogte. Lees hieronder de toelichting en 8 belangrijke vragen rondom de TOZO.

   Contouren Tozo
   De Tozo is een verruiming van de bijstand voor zelfstandigen (Bbz), bedoeld voor ondernemers die ouder zijn dan 18 jaar maar die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. Binnen de Tozo-regeling wordt de dga behandeld als een zelfstandig ondernemer, dus alsof de dga winst geniet uit een eenmanszaak of een VOF. Voor een gehuwde dga is de maximale uitkering € 1.500 en voor een alleenstaande dga is de maximale uitkering € 1.050.

   Omdat wettelijk is bepaald dat een Bbz-uitkering de echtgenoten gezamenlijk toekomt, dienen echtgenoten de Tozo gezamenlijk aan te vragen. Als beide echtgenoten dga’s of zelfstandigen zijn, dan kan bij de gezamenlijke aanvraag bij de opgave van het inkomen worden uitgegaan van het inkomen van de minstverdienende echtgenoot. Het inkomen van de meestverdienende partner blijft achterwege.

   Inkomen
   Voor de Tozo-regeling is het vermogen niet relevant, slechts het inkomen bepaalt of er recht is op de tegemoetkoming.

   De dga dient uit te gaan van het daadwerkelijk genoten loon uit de BV, en de nettowinst die de BV behaalt in de periode waarin de Tozo wordt uitgekeerd. De nettowinst van de BV wordt zo nodig toegerekend naar evenredigheid van het percentage aandelenbezit in de onderneming. Uiteraard gaat het hier om nettowinst na verrekening van vennootschapsbelasting (Vpb).

   De optelsom van daadwerkelijk genoten loon + nettowinst na Vpb mag worden verminderd met 18 procent. Dit is het percentage dat een bijstandsgerechtigde per saldo over de uitkering aan inkomstenbelasting en premies verschuldigd is. Het inkomen dat dan overblijft, is het genoten netto-inkomen volgens de Tozo-regeling.Natuurlijk zijn er addertjes onder het gras. Daarom hieronder een paar belangrijke verduidelijkingen middels 8 vragen.

   1. Over welke periode moet ik het inkomen berekenen?

   De Tozo-regeling bekijkt uw inkomen per maand. Dat betekent dat u in principe elke maand uw inkomen zoals hierboven vermeld, moet berekenen.

   Omdat de bijstand een inlichtingenplicht kent, bent u ook verplicht om wijzigingen in dit inkomen door te geven aan de gemeente.

   Bij de aanvraag kunt u aangeven in welke maand de Tozo-uitkering moet ingaan, en welk inkomen in die maand moet worden verrekend met die uitkering.

   1. Wat betekent die inlichtingenplicht nu concreet?

   Als u een beroep doet op de Tozo bent u verplicht om uit eigen beweging alle inlichtingen te verstrekken die van invloed kunnen zijn op het recht op of de hoogte van de Tozo. Een wijziging van het inkomen dient u dus door te geven, maar ook een eventuele echtscheiding. Dat laatste heeft namelijk invloed op de maximale hoogte van de Tozo. Deze inlichtingenplicht begint al bij de aanvraag!

   1. Wat als ik de inlichtingenplicht niet of niet voldoende naleef?

   Dan zal de gemeente de ten onrechte verstrekte of de teveel verstrekte Tozo terugvorderen.

   1. Wordt achteraf nog rekening gehouden met mijn totale inkomen over 2020?

   Nee. Uit het inkomen van het boekjaar 2020 kan namelijk niet worden afgeleid wat het inkomen is geweest over de drie maanden waarover bijstand is verleend. Ook zou het jaarinkomen ook inkomen van vóór en (hopelijk) ná de coronacrisis bevatten, en dat strookt niet met het doel van ondersteuning bij financiële problemen ten gevolge van de coronacrisis.

   1. Wordt deze uitkering belast?

   Ja. Deze uitkering wordt belast volgens de normale regels, en dat betekent dat de genoten uitkering zal moeten worden opgegeven in uw aangifte inkomstenbelasting 2020.

   1. Ik heb een holdingstructuur. Telt de winst van mijn werkmaatschappij ook mee?

   Omdat wordt uitgegaan van nettowinst verminderd met Vpb valt ook het deelnemingsresultaat (lees: de nettowinst van de dochtermaatschappij) onder de nettowinst volgens de Tozo. Dat maakt een goede voorbereiding op uw Tozo-aanvraag noodzakelijk. Wij helpen u daar graag bij. Neemt u hiervoor contact op met uw relatiebeheerder of de heer Rob Gerlings.

   1. Ik heb in maart al financiële problemen gehad. Kan ik de Tozo nog vanaf maart aanvragen?

   Ja. De hoofdregel is dat een aanvraag terugwerkende kracht heeft tot 1 maart. Tenzij u zelf aangeeft dat de financiële problemen in maart nog niet bestonden, krijgt u dus ook over maart nog de Tozo.

   1. De Tozo was toch een gift? Waarom hoor ik dan toch dat de gemeente mag terugvorderen?

   De Tozo waarop u recht hebt, wordt verstrekt als gift. Om de ergste nood te lenigen, wordt gewerkt met voorschotten. Deze voorschotten kunnen dus wel gecorrigeerd worden. Het bedrag waarop u uiteindelijk recht heeft, hoeft u niet terug te betalen. Tenzij sprake is van fraude of misbruik.

   Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, gelieve contact op te nemen met uw relatiebeheerder, met de heer Rob Gerlings of met Eric van Erve. We zijn u graag van dienst.

   Blijf op de hoogte

   Op de hoogte blijven van de belangrijkste maatregelen?
   Laat uw e-mailadres achter en we sturen u een e-mail bij belangrijke updates en ontwikkelingen voor u als ondernemer m.b.t. het coronavirus.

    Is het interessant om uitstel van aflossing of belastingbetaling aan te vragen?

    » Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

    Overheid en banken geven betalingsuitstel vanwege de coronacrisis. Voor alle openstaande aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonheffing en omzetbelasting kunt u bij de belastingdienst drie maanden uitstel van betaling krijgen tegen een rente van 0,01%.

    Van de grotere banken krijgen gezonde ondernemingen op verzoek zes maanden uitstel van aflossing op zakelijke leningen tot € 2,5 miljoen. De ABN-Amro heeft bekend gemaakt de regeling uit te breiden tot leningen van maximaal € 50 miljoen en om ook rentevrijstelling te verlenen. De Rabobank heeft inmiddels aangekondigd uitstel van aflossing te verlenen voor zes maanden op zakelijke kredieten tot € 3 miljoen. Voor kredieten boven die grens neemt de Rabobank individueel contact op.

    Ons advies:
    Maak gebruik van de mogelijkheid voor uitstel van aflossing en van belastingbetaling.

    Toelichting:
    Als het niet nodig blijkt te zijn geweest is betaling aan bank of fiscus altijd nog mogelijk. Andersom is lastiger.

    Heeft u hulp of advies nodig bij het aanvragen van uitstel? We ondersteunen u graag. Neem contact op met uw relatiemanager of met de heer Rob Gerlings of met Eric van Erve. We zijn u graag van dienst.

    Blijf op de hoogte

    Op de hoogte blijven van de belangrijkste maatregelen?
    Laat uw e-mailadres achter en we sturen u een e-mail bij belangrijke updates en ontwikkelingen voor u als ondernemer m.b.t. het coronavirus.

     Thuiswerken: wat mag ik als werkgever vergoeden?

     » Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

     Nu mensen meer dan gebruikelijk thuiswerken, komt ook de vraag welke fiscale gevolgen dat kan hebben in de relatie van werknemer en werkgever.

     Welke kosten mag ik als werknemer aftrekken?

     De extra kosten die u maakt en investeringen die u doet om (beter) thuis te kunnen werken, zijn niet aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting. Sterker nog, er liggen zelfs negatieve gevolgen op de loer bij uw reiskosten.

     Zo is een werkgever in basis niet verplicht om reiskosten te betalen als u niet op het bedrijf komt werken. Maar zelfs als hij daartoe wel bereid zou zijn – of als dat zo is overeengekomen – mag uw werkgever na de zesde week geen onbelaste reiskostenvergoeding meer verstrekken. Hij is vanaf dat moment verplicht om loonbelasting in te houden op dan nog uitbetaalde reiskosten.
     Toevoeging 15 april: Op dit punt is echter een wetswijziging aangekondigd, zodat het binnenkort mogelijk zal zijn om de reiskostenvergoeding toch te blijven verstrekken als te doen gebruikelijk. En dus onbelast voorzover dat voorheen ook gebeurde.

     Wat mag ik als werkgever vergoeden bij thuiswerken?

     Voor de werkgever zijn er anderzijds wel mogelijkheden om een werknemer fiscaal vriendelijk tegemoet te komen.

     Zo mag u als werkgever zaken aanschaffen voor de werknemer als u dat nodig acht voor de goede uitoefening van diens werkzaamheden. Dat gaat dan bijvoorbeeld om gereedschap, computer en/of mobiele telefoon (alsmede de bijbehorende abonnementen) die door de werknemer zakelijk gebruikt worden.
     Ook is het mogelijk om een werkblad, bureau, en of bureaustoel (die voldoen aan de ARBO-eisen) te verzorgen voor de werknemer. Hetzelfde geldt voor goede verlichting op de thuiswerkplek. Alles zonder dat daarover loonheffing verschuldigd zal zijn.

     Zijn er zaken waarover u twijfelt in de mogelijke aanschaf? Laat het ons weten! Neem contact op met uw relatiebeheerder, met de heer Rob Gerlings of met Eric van Erve. We zijn u graag van dienst.

     Blijf op de hoogte

     Op de hoogte blijven van de belangrijkste maatregelen?
     Laat uw e-mailadres achter en we sturen u een e-mail bij belangrijke updates en ontwikkelingen voor u als ondernemer m.b.t. het coronavirus.

      Vier maatregelen die u kunt nemen om de corona crisis het hoofd te bieden

      » Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

      In onze andere artikelen noemden we al de maatregelen die worden aangedragen vanuit overheden en banken n.a.v. het corona virus. Maar mogelijk kunt u zelf ook maatregelen in de bedrijfsvoering nemen om uw bedrijf zo goed mogelijk door deze tijden te loodsen.

      Hieronder doen we een viertal suggesties:

      1.    Vergroot het financieel inzicht

      Maak een liquideitsplanning en liefst zo dat deze makkelijk aan te passen is naarmate de tijd vordert en de omstandigheden wijzigen. Gebruik die planning om te zien hoe de onderneming de komende tijd door kan komen. En als dat niet het geval is, welke maatregelen nodig en mogelijk zijn. Maar ook: Is het staken van uw onderneming misschien wel de beste optie?

      In onzekere tijden geldt bovendien “cash is king”. Werk daarom aan uw incasso, factureer tijdig en overweeg betalingskorting om sneller betalen te stimuleren. Is het wellicht nodig om nieuwe financieringsbronnen te zoeken zoals factoring, crowdfunding of privé-financiering? Kan de voorraad verminderd worden? Is het nodig om afnemers in moeilijkheden een voorschot te laten betalen?

      2.    Blijf communiceren

      Houdt contact met uw debiteuren, met uw relatiebeheerder bij de bank en met uw relatiebeheerder bij ons kantoor. Als u niet aan uw verplichtingen kunt voldoen, zorg dan tijdig voor overleg met uw schuldeisers zodat er nog naar een oplossing gezocht kan worden.

      3.    Andere mogelijkheden

      Biedt de huidige situatie wellicht ook kansen? Als u gebruik maakt van de NOW regeling is het niet toegestaan om personeel te ontslaan, maar ze mogen wel anders ingezet worden. Liggen daar eventueel mogelijkheden?

      4.    Vastlegging van belangrijke posten

      Tenslotte: Leg vanaf het begin goed vast waar uw schade uit bestaat, ook al komt die schade nu (nog) niet voor vergoeding in aanmerking.
      Welke afspraken zijn niet doorgegaan, welke contracten zijn opgezegd, welke investeringen zijn waardeloos, welke kosten zijn voor niks gemaakt, wie heeft er niet betaald. Maar ook welke kosten zijn gemaakt om het personeel thuis te laten werken, wat is er extra betaald om de productie toch aan de gang te houden en wat heeft het gekost om in aanmerking te komen voor uitkeringen en uitstel door overheid en banken.

      Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, gelieve contact op te nemen met uw relatiebeheerder, met de heer Rob Gerlings of met Eric van Erve. We zijn u graag van dienst.

      Blijf op de hoogte

      Op de hoogte blijven van de belangrijkste maatregelen?
      Laat uw e-mailadres achter en we sturen u een e-mail bij belangrijke updates en ontwikkelingen voor u als ondernemer m.b.t. het coronavirus.

       Twee belangrijke versoepelingen in TOGS-regeling

       » Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

       Er zijn op 7 april een tweetal belangrijke versoepelingen/goedkeuringen gekomen op de bestaande TOGS-regeling. Het gaat hier met name om de verruiming van de SBI-codes die in aanmerking komen of kunnen komen en de vestigingsvereiste.

       De lijst met SBI-codes zal verder worden verruimd vanaf 15 april aanstaande. De lijst met nieuwe SBI-codes vindt u hier.

       Daarnaast wordt de vestigingsvereiste versoepeld vanaf 15 april aanstaande. Het volgende citaat uit de Kamerbrief van gisteravond ter verduidelijking:

       In sommige sectoren, bijvoorbeeld in de sfeer van persoonlijke dienstverlening, is sprake van significante bedrijvigheid vanuit de eigen woning door sommige ondernemingen, terwijl er daarnaast andere ondernemingen zijn met meer grootschalige dienstverlening vanuit een fysieke vestiging met omvangrijke periodieke vaste lasten, terwijl de ondernemer staat ingeschreven op het huisadres. Dit geldt bijvoorbeeld in de sectoren haarverzorging en schoonheidsverzorging, maar bijvoorbeeld ook voor de houder van een manege op het eigen erf. Om de ondernemers met omvangrijke periodieke vaste lasten in aanmerking te laten komen voor de TOGS, zal er van hen een aanvullende verklaring worden gevraagd, waaruit moet blijken dat de bedrijfsactiviteiten van de aanvrager een zekere minimale omvang hebben.

       Een andere versoepeling heeft te maken met een eventueel verkeerde verwerking van SBI-codes. Ondernemers die, op basis van hun hoofdactiviteit, menen in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een verkeerde SBI-code, kunnen dit melden bij RVO. RVO zal deze verzoeken dan per geval bekijken op redelijkheid en billijkheid, dan wel toetsen aan de economische activiteit waarmee de onderneming in het Handelsregister staat ingeschreven.

       Kom ik in aanmerking voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren? (TOGS)

       » Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

       Deze regeling was eerder bekend als “Het Noodloket” en betreft een eenmalige ondersteuning van € 4.000.

       Deze regeling is sinds vrijdagavond 27 maart actief. Na commentaar op de ingebouwde beperkingen, is het aantal sectoren dat in aanmerking komt direct uitgebreid.

       De belangrijkste hoofdpunten waar u als ondernemer aan moet voldoen zijn:

       Hoe kan ik de tegemoetkoming aanvragen?

       U kunt de aanvraag doen voor uzelf via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De aanvraag wordt via eHerkenning of DigiD gedaan. Het is ook mogelijk om ons hiervoor te machtigen, bijvoorbeeld wanneer u (nog) niet over eHerkenning beschikt. In dit geval kunnen wij de aanvraag namens u indienen. Gebruik dan dit machtigingsformulier. Indien u wenst dat wij de aanvraag voor u verzorgen verzoeken wij u bijgaande aan te vullen, te ondertekenen en ons toe te sturen.

       Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, gelieve contact op te nemen met uw relatiebeheerder, met de heer Rob Gerlings of met Eric van Erve. We zijn u graag van dienst.

       Blijf op de hoogte

       Op de hoogte blijven van de belangrijkste maatregelen?
       Laat uw e-mailadres achter en we sturen u een e-mail bij belangrijke updates en ontwikkelingen voor u als ondernemer m.b.t. het coronavirus.

        De belangrijkste ontwikkelingen rondom de corona maatregelen

        » Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

        Update corona maatregelen

        » Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

        Hierbij houden we u op de hoogte van de mogelijkheden die in het leven geroepen worden om de negatieve economische effecten van de crisis te beperken.

        Samenvatting

        Na de eerder genomen maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis komt het kabinet nu met een noodpakket aan bijzondere maatregelen.

        Dit noodpakket geldt voorlopig voor een periode van drie maanden en omvat drie hoofdelementen:

        1. een noodpakket banen en economie;
        2. de instelling van een noodloket;
        3. liquiditeitssteun.

        Ook de grotere Nederlandse banken hebben inmiddels een steunmaatregel aangekondigd.

        4.    Aflossingsuitstel.

        1.   Noodpakket banen en economie

        Werktijdverkorting

        De huidige regeling voor werktijdverkorting is met onmiddellijke ingang ingetrokken en vervangen

        door de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW).

        De nieuwe regeling maakt het mogelijk om meer werkgevers financieel tegemoet te komen dan binnen de ingetrokken regeling mogelijk was en om dat ook sneller te doen.

        Reeds ingediende aanvragen onder de oude regeling voor werktijdverkorting worden overigens beschouwd als ingediende aanvragen voor de nieuwe regeling en hoeven dus niet opnieuw gedaan te worden.

        De noodmaatregel geldt voor alle bedrijven, ongeacht hun omvang. Alle werkgevers met een verwacht omzetverlies van ten minste 20% kunnen bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Die tegemoetkoming beloopt maximaal 90% van de loonsom en geldt voor een periode van drie maanden. Wel kan er éénmalig worden verlengd met nogmaals drie maanden. Aan die verlenging zullen nadere voorwaarden worden gesteld, maar die zijn nu nog niet bekend. De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020, ook als de aanvraag pas later wordt ingediend.

        Voorwaarden van de uitkering zijn:

        –      dat u geen ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvraagt voor uw werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt, en 

        –      en dat u het loon van de betrokken werknemers volledig doorbetaald gedurende die periode.

        De regeling betreft niet alleen de loonkosten van vaste werknemers maar ook van werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. Het UWV verstrekt op basis van de aanvraag een voorschot van 80% van het aangevraagde bedrag. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt dan mogelijk ook een correctie plaats.

        Voor uw werknemers is overigens van belang dat deze regeling los staat van van de WW-regeling. Werknemers verliezen hierdoor geen WW-rechten (hetgeen onder de oude regeling wel het geval zou zijn geweest).

        Kanttekening:

        Het indienen van aanvragen voor deze regeling is nog niet mogelijk, het ministerie is nog bezig met de implementatie.

        Extra tijdelijke ondersteuning voor ondernemers

        Voor zelfstandige ondernemers (zzp’ers en eenmanszaken) met financiële problemen komt er een tijdelijke voorziening voor drie maanden. De voorziening bestaat uit een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal.

        De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Anders dan de huidige regeling onder het Besluit bijstandverlening zelfstandigen wordt er geen vermogens- of partnertoets aangelegd. Dit om een snelle behandeling van aanvragen mogelijk te maken.

        De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de samenstelling van het huishouden. Het maximale bedrag beloopt ongeveer € 1.500 per maand netto. Deze ondersteuning hoeft niet te worden terugbetaald.

        Een versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. Uitstel van de aflossingsverplichting hierop is mogelijk. Tevens zal een lage rente worden gehanteerd.

        WW-premiedifferentiatie.

        De hoge WW-premie voor flexibele contracten geldt niet voor vaste werknemers die door het coronavirus in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal deze aanpassing van de wet voor kalenderjaar 2020 zo spoedig mogelijk uitwerken.

        Verder wordt het uitstel dat werkgevers hebben gekregen om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen, verlengd tot 1 juli. Ook de coulanceregeling om het lage WW-percentage te hanteren voor werknemers, die op 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst waren, wordt verlengd tot en met 30 juni 2020.

        2.   Noodloket.

        Er komt een noodloket waar ondernemers een gift voor de eerste nood kunnen vragen. Deze gift geldt voor ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die daardoor een groot deel van hun omzet verliezen. De tegemoetkoming en de voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt. Het betreft een eenmalig forfaitair bedrag van € 4.000 voor de periode van drie maanden.

        3.   Liquiditeitssteuna.

        Belastingmaatregelen

        Uitstel van betaling van belastingen
        Al eerder is aangekondigd dat de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling verleent aan alle ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen of zullen komen. Het gaat daarbij om de betaling van Inkomstenbelasting, Loonheffing, Omzetbelasting en Vennootschapsbelasting.

        De Belastingdienst verleent het uitstel direct nadat het verzoek is ontvangen. Individuele beoordeling van het verzoek om te bepalen of de problemen inderdaad samenhangen met de coronacrisis, vindt op een later moment plaats.

        De komende tijd legt de Belastingdienst verder ook geen verzuimboete op voor het niet (tijdig) betalen van belasting. De behandeling van verzoeken om uitstel van betaling moet handmatig plaatsvinden, zodat behandeltijden kunnen oplopen indien veel verzoeken binnenkomen.

        Kanttekening: Betaling van belasting kan worden uitgesteld, maar de aangiften dienen gewoon volgens het bekende schema gedaan te worden, hiervoor is geen uitstel verleend.

        Energiebelasting
        De heffing van de energiebelasting en de Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf zal tijdelijk worden uitgesteld. Het kabinet onderzoekt hoe dit kan worden vormgegeven.

        Invorderingsrente en belastingrente
        De invorderingsrente wordt vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Deze verlaging geldt voor alle belastingschulden. Ook de belastingrente gaat tijdelijk omlaag van 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen naar 0,01%. Deze verlaging gaat in op 1 juni 2020. De tijdelijke verlaging van de belastingrente in de inkomstenbelasting gaat in op 1 juli 2020.

        Voorlopige aanslagen
        Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

        Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

        De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de BMKB tijdelijk verruimd om de liquiditeitsrisico’s in verband met het coronavirus te matigen. Dit zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven.

        De regeling houdt in dat de overheid voor een deel van de banklening borg staat als bedrijven zelf niet genoeg zekerheden kunnen bieden. De verruiming houdt in dat de borgstelling omhooggaat van 50% naar 75% van het krediet en is bestemd voor overbruggingskredieten of verhogingen van een rekening-courantkrediet met een maximale looptijd van twee jaar.

        Ook een aantal overige voorwaarden in de regeling is versoepeld. Aanmelding is mogelijk vanaf maandag 16 maart 2020. Ondernemers die voor de regeling in aanmerking willen komen, kunnen zich melden bij hun bank of kredietverstrekker.

        Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling)

        De GO-regeling kent een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties vanaf € 1,5 miljoen tot maximaal € 50 miljoen per onderneming. Het garantiebudget van de GO wordt verhoogd van € 400 miljoen tot € 1,5 miljard en het maximum per onderneming wordt verhoogd naar € 150 miljoen. De verruimingen zullen binnen een week geëffectueerd worden.

        Qredits

        Qredits is een sociale kredietverstrekker voor bedrijven. Het kabinet is bereid Qredits financieel te ondersteunen met € 6 miljoen voor een termijn van negen maanden. De ondersteuning wordt gebruikt voor het verlenen van uitstel van de aflossingsverplichting voor maximaal zes maanden en een rentekorting over deze periode. De tegemoetkoming geldt uitsluitend voor corona-gerelateerde aanvragen.

        Borgstelling MKB-Landbouwkredieten

        De regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten wordt tijdelijk verruimd door een gunstigere borgstelling voor werkkapitaal. De verruiming moet de financiering van land- en tuinbouwbedrijven vergemakkelijken. De aangepaste regeling geldt met ingang van 18 maart 2020.

        4.   Aflossingsuitstel.

        De Nederlandse vereniging van banken heeft zojuist een mededeling doen uitgaan dat ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank voor hun zakelijke klanten een aanvullende maatregel nemen, naast het regeringsbeleid.
        De zakelijke klanten van deze banken kunnen voor hun lopende financieringen tot € 2,5 miljoen uitstel van aflossing krijgen voor een periode van zes maanden en mits de onderneming in de kern gezond is. Voor ondernemingen met grotere schuldposities zal het op maatwerk aankomen.

        Tenslotte.

        Graag vernemen wij als wij u kunnen ondersteunen bij het doen van een aanvragen voor een of meerdere van de hierboven genoemde regelingen. Ook als nog niet bekend is vanaf welk moment de aanvragen kunnen worden ingediend, wij kunnen dan wel alvast de nodige voorbereidingen treffen om de aanvraag op dat latere moment alsnog direct in te kunnen dienen.

        Neemt u hiervoor contact op met de heer Rob Gerlings (013-5340001) of met uw relatiebeheerder.

        Blijf op de hoogte

        Op de hoogte blijven van de belangrijkste maatregelen?
        Laat uw e-mailadres achter en we sturen u een e-mail bij belangrijke updates en ontwikkelingen voor u als ondernemer m.b.t. het coronavirus.